XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.і.н. Слободиська О.А. АКТИВНІСТЬ НЕТРАДИЦІЙНИХ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

к.і.н. Слободиська О.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

  АКТИВНІСТЬ НЕТРАДИЦІЙНИХ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Розвиток сучасного суспільства породжує нові реальності, проблеми і процеси. Особливістю сучасної релігійної ситуації в усьому світі, у тому числі в Україні, є те, що її формування відбувається не лише за рахунок традиційних конфесій, але й новітніх релігійних об'єднань - неокультів. Можна спостерігати за зростанням як їх кількості, так і ступенем впливу на різноманітні процеси су-спільного життя.  

З активізацією діяльності нетрадиційних релігій зарубіжні країни зіткнулися набагато раніше ніж Україна, що дозволило ученим цих країн накопичити певний досвід у вивченні цього феномену. Релігієзнавці, соціологи і психологи досліджують основні засади віровчення, культової та позакультової практики новітніх релігійних утворень, питання управління психікою, зміни психічного стану людини в сучасному сектантстві. Так, діяльність неорелігій досліджує широке коло закордонних вчених, серед яких слід назвати Макдуелла Дж., Стюарта Д., Брауна Дж., Крамера Дж., Олстед Д., Ліфтона Р., С.Хассена та вчених пострадянського простору, які більш докладно досліджують сучасне сектантство: В.М.Петрик, С.В.Сьомін, Б.О.Парахонський, Дудар Н.П., Філіпович Л.О., О. Ліщинська , О.Л. Дворкін.  

Причини появи нових релігій пов'язують з наявністю глобальних проблем людства: економічні кризи, соціальні катаклізми, руйнування природи, загроза термоядерної війни, різні воєнні конфлікти криза ідей гуманізму і цінностей духовної культури, тощо. Врешті-решт саме ці явища є причиною негативних суспільних настроїв, формують почуття песимізму, втрати перспективи у житті, що в свою чергу однією з причин долучення людини до  культу.

 Що стосується термінології даного питання, то вона на сьогодні теж неоднозначна. М.Вебер та Е. Трелч вперше розмежували церкви і секти. На їх думку, Церква - це велике, усталене релігійне формування. Секта - це невелика, не така організована група переконаних віруючих, яка утворюється на знак протесту проти церкви. Далі типологію церков та сект розвинули інші автори, наприклад, Г. Бекер додав ще два види: деномінація й культ. Деномінація - це секта, які активно діяли протягом певного часу, але згодом перетворилась на інституційний орган (кальвіністи, методисти). Культи - складаються з осіб, які заперечують цінності навколишнього суспільства, згуртовуються навколо духовного проповідника, дотримуються певних теорій, рекомендованих способів поведінки (прихильники ТМ).

До головних ознак нетрадиційних релігій можна віднести: 1) Очолює релігійну громаду харизматичний лідер, який вважає, що він нібито покликаний виконувати роль нового месії. 2) Лідер створює власну релігійну громаду, яку називає «сім'єю», «комуною», «місією», «колонією» або «центром». У цій релігійній громаді лідера називають «батьком» або «вчителем», «гуру». Він має необмежену владу. 3) Лідер, як головний керівник релігійної громади, встановлює обов'язкові правила та норми поведінки членів громади, що оголошуються священними. Сам лідер не обов'язково дотримується встановлених правил і живе в значно кращих умовах, ніж його послідовники. 4) Релігійна громада дотримується, як правило, апокаліптичних поглядів на світ, її члени відмовляються від власного майна на користь релігійної групи, змінюють місця проживання, а також власні імена. 5) Члени релігійної громади в основному ізолюються від зовнішнього світу за допомогою своєрідної техніки контролю за поведінкою віруючих. Це досягається максимальною насиченістю програми різними груповими заходами, що проводяться протягом доби. Участь в заходах такої програми розглядається віруючими та їх наставниками як зразок високої релігійної дисципліни. В науковій літературі ця психологічна обробка адептів дістала назву «контроль свідомості» (mind control) у С. Хассена або «промивання мізків» (brainwashing) у Р. Ліфтона.

 За даними Державного комітету у справах релігій, за станом на кінець 2008 р. в Україні діє понад 550 новітніх релігій майже 30-ти віросповідних напрямів переважно закордонного походження. Вони представляють практично всі форми світової неорелігійності і можуть бути умовно поділені на:

1. Неохристиянські рухи на загальнохристиянській основі. До них належать привнесені з-за кордону різні пізньопротестантські течії, міжнародні християнські місії та новітні церкви - Свідки Єгови‚ харизмати‚ мормони тощо.

2. Релігії орієнталістського напряму. В Україні вони репрезентовані переважно неоіндуїзмом‚ буддизмом тощо.

 3. Езотеричні об'єднання. Релігійні громади Реріхівського товариства, Асоціації «Живої етики», послідовників О. Блаватської, Д. Андреєва, О. Бердника та П. Іванова.

4. Об'єднання неоязичницьких релігій. Релігійні осередки РУНвіри, Рідної Віри, Собору Рідної Віри, Слов'янської релігійної громади тощо.

5. Об'єднання синтетичних неорелігій. Релігійні громади віри Багаї, Церква об'єднання (муністи), Велике Біле Братство, Церква Останнього Заповіту, релігійні громади Зоресвітнього християнства тощо.

6. Саєнтологічні рухи. Релігійна громада «Наука Розуму», Діанетика - фонд Хаббарда, АСТІКА, «Вогняна квітка», різні психотехніки.

Н. Дудар, Л. Філіпович характеризують основні типи мотивів приєднання неофітів до новітніх релігійних спільнот: соматичні мотиви - проблеми фізичного і духовного здоров'я, кризові ситуації, негативна зміна соціального статусу; соціально-духовні мотиви - пошук Бога, сенсу життя; моральні (регулятивна) мотиви - задоволення потреби у сталій системі норм і цінностей, моральних принципів; інтелектуальні (пізнавальні мотиви) - прагнення мати «онаучений» підхід до віроповчальних істин; практичні мотиви - можливість отримати реальну матеріальну допомогу, оволодіти новою технікою, вивчити іноземні мови, оздоровити дітей; психологічні мотиви - задоволення потреби мати сильне керівництво, можливість перекласти прийняття важливих рішень на іншого тощо.

Прагнучи побудувати демократичне суспільство, Україна проголосила одним із своїх державотворчих принципів забезпечення права кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання. Однак, необмежене розповсюдження неорелігійних культів значною мірою ставить під загрозу як безпеку людини, так і національні інтереси України, а саме: впливаючи через свою паству на загальну соціально-політичну ситуацію в Україні, формується електоральна поведінка населення та громадська думка; діяльність цих організацій загалом не сприяє відродженню національної самосвідомості українського народу, збереженню й розвитку його історичних традицій і культури; така діяльність є дестабілізуючим фактором у міжконфесійній ситуації, підриває систему народної освіти, поширює серед населення вірування, пов'язані з псевдомедичними та знахарськими способами лікування, негативно впливає на психічне здоров'я населення. Тому важливо на державному рівні захистити гуманітарну сферу національних інтересів держави, особливо щодо релігійних відносин.

 Література:

•1.     Дудар Н.П. Нові релігійні течії: ураїнський контекст (огляд, документи, переклади) / Дудар Н.П., Філіпович Л.О. - К.: Наукова думка, 2000. - 132 с.

•2.     Крамер Дж. Маски авторитарности: очерки о гуру / Крамер Дж.., Олстед Д. - М.: Прогресс-Традиция, 2002. - 408 с.

•3.     Ліщинська О. Культова психічна залежність особистості / Олена Ліщинська . - К.: Шк. Світ, 2007. - 112 с.

•4.     Макдуэлл Дж. Обманщики / Макдуэлл Дж., Стюарт Д. - М.: Протестант, 1993. - 224 с.

•5.     Парахонський Б.О. Нетрадиційні релігійні культи, як питання наіональної безпеки / Парахонський Б.О., Сьомін С.В. // Стратегічна панорама. - 2000. - № 1. - С. 54-68.

•6.     Петрик В.М. Шляхи та механізми вдосконалення державно-церковних відносин в Україні (на прикладі новітніх релігійних об'єднань): дис. ...на здобуття наук. ступеня канд. н. з держ. управління / Петрик В.М. - Донецьк, 2003.

•7.     Скородумов А.А. Сектанство как социальное явление: учебное пособие /  Скородумов А.А. - СПб: СПВУРЄ ППО, 1995. - 76 с.

 

e-mail: sloboda 55@gmail.com

 


Один комментарий к “к.і.н. Слободиська О.А. АКТИВНІСТЬ НЕТРАДИЦІЙНИХ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ”

  1. МИХАЙЛО:

    В Україні діють релігійні тоталітарні секти (ІСКОН, кришнаїтська секта гр. Росії Георгія Аїстова / він же гуру Авадхут Махарадж/ та інші різного роду кришнаїтські секти), де замість вивчення східної філософії та релігії йде “замаскована” пропоганда ненависті до свого етнічного коріння та релігії дідів і прадідів, всіх хто не визнає вчення ціх сект оголошено демонами. Учасникам секти, як правило молоді ( причому великий відсоток неповнолітньої молоді), втлумачують у мізки, що вони спілкуються з Богом (Крішною) через гуру. І якщо Крішна накаже виконати адептам самий незручний наказ ( в т.ч. і вбивство), то адепти мають виконати цей наказ не задумуючись. Для кращого “засвоєння вчення” адептам сект дають “прасад” (жертовна їжа), куди добавляють різного роду “рослинні приправи”, які викликають у адептів відчуття повної покори своєму гуру і т.п. Гуру радить кому та коли (із ким ) необхідно вступати в сексуальні стосунки До речі секта Георгія Аїстова відкрила свої філіали у Абхазії та Осетії , після того як ці території було відірвано у Грузії, і за словами Аїстова : " сейчас там (в Осетії і Абхазії) необходимо создать святых". За цією організацію стоять фінанси політичних структур РФ.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>