XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кирикилиця В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛОВНИКІВ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кирикилиця Валентина Василівна,

Волинський національний університет імені Лесі Українки

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛОВНИКІВ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Мету оволодіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей  слід трактувати з позицій того особливого місця, яке займає ця дисципліна на немовних спеціальностях, адже без її знання в сучасних умовах не може обійтися жоден фахівець будь-якої галузі. Іноземна мова служить містком між культурами різних народів і робить можливим обмін духовними цінностями. Більш того, без іноземної мови неможливі економічні, політичні і культурні стосунки між країнами.

Іноземна мова є чи не єдиним предметом, вивчення якої неможливо уявити без використання словників. Широке залучення словників, в яких зосереджено найбільше інформації про слово, є однією із умов актуалізації пізнавальної і комунікативної потреби студентів. Іноземній мові притаманна надзвичайна інтеграція з іншими галузями знань, а словники є тим необхідним засобом навчання, який підтримує тенденцію швидкого поновлення та розповсюдження інформації.

Специфіка іноземної мови як навчальної дисципліни детально розглядається в працях багатьох науковців. О.П. Зеленська вбачає своєрідність предмету «Іноземна мова» в тому, що в процесі його навчання студенти отримують не знання основ науки, а формують уміння та навички користуватися чужою мовою як засобом спілкування, засобом отримання нової і корисної інформації [1]. М.Г. Гордієнко розглядає іноземну мову у немовних навчальних закладах як одну із складових професійної підготовки поряд із спеціальними дисциплінами [1]. Досліджуючи специфіку іноземної мови, В.Е. Краснопольський виділяє такі її властивості, як «безпредметність»,  «безмежність», «неоднорідність», а відмінною рисою іноземної мови однозначно називає комунікативність [2]. Незнання цих особливостей викладачем і студентом перешкоджає успішному навчанню іноземної мови, створює напружені стани у відносинах учасників навчального процесу.

Першочергову роль у навчанні іноземних мов відіграє мотивація. Якщо до предмета «Іноземна мова» на мовних спеціальностях мотивація природна, то на немовних спеціальностях це залишається проблемою.

Численні дослідження проблеми мотивації і досвід роботи свідчать про те, що на початку вивчення іноземної мови студентам притаманна висока мотивація, що пояснюється палким бажанням оволодіти іноземною мовою і стати освіченим спеціалістом. Але в процесі оволодіння іноземною мовою, який неодмінно супроводжується подоланням різноманітних труднощів і вимагає наполегливої праці, досягнення мети оволодіння іноземною мовою відходить на майбутнє. І в результаті спостерігається послаблення активності, зниження успішності, що в свою чергу призводить до зниження мотивації. Ця картина, пов'язана із навчанням іноземних мов, поширена у ВНЗ, особливо серед студентів немовних спеціальностей.

Результати аналізу програм, підручників, методичних і навчальних посібників, які використовуються в процесі навчання іноземних мов, дозволяють говорити про недостатньо часту орієнтацію викладачів на проведення роботи з активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, широко використовуючи для досягнення цієї мети словник. По-різному описується аудиторна, самостійна та індивідуальна робота студентів, яка не завжди проводиться з використанням словників. В робочих навчальних  програмах не наводяться детальні вказівки щодо структури, змісту та організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів зі словником, спрямованої на опанування нового мовного матеріалу або на опрацювання окремої прогалини у знаннях. Більшість робочих навчальних програм не є опублікованими, а отже є недосяжними для студентів, які не мають інформації про цілі та вимоги курсу з іноземної мови. В жодній робочій програмі не знайшов висвітлення дидактичний аспект, пов'язаний з активізацією навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками.

На відміну від студентів мовних спеціальностей, залучення яких до основних лексикографічних проблем передбачено вивченням курсу мовознавства, студенти немовних спеціальностей не мають багатого досвіду роботи з різних типів словниками, що, в свою чергу, спричиняє невисокий рівень сформованості умінь і навичок, пов'язаних з орієнтацією в словнику, в структурі словникової статті, з пошуком потрібної інформації.

Доцільно звернути увагу на те, що робота зі словником припускає високий ступінь свободи у виборі стратегій і тактик його використання. Крім того, ступінь адекватності і точності розуміння словника прямо залежить від загального рівня володіння іноземною мовою.

Слід зазначити, що студенти немовних спеціальностей є випускниками сільських та міських шкіл з різним рівнем знань іноземної мови. Оскільки факультети немовні, знання іноземної мови не перевіряються при вступі до ВНЗ. На початку вивчення іноземної мови можна спостерігати, що у значної кількості студентів не тільки низький рівень знань, але й сформований певний стереотип, що оволодіти іноземною мовою неможливо.

Проаналізувавши питання навчання іноземної мови, яка є обов'язковим навчальним предметом в усіх ВНЗ, можна окреслити ряд факторів, які ускладнюють роботу зі студентами немовних спеціальностей:

• відсутність необхідності подавання сертифікату зовнішнього оцінювання з

  іноземної мови при вступі на немовні спеціальності ВНЗ і, відповідно,

  відсутність відбору студентів з добрим знанням іноземної мови;

• різний рівень володіння програмним матеріалом загальноосвітньої школи;

• обмежена кількість аудиторних занять, яка відводиться навчальним планом на

   вивчення іноземної мови (1-2 рази на тиждень);

• короткий термін навчання іноземних мов (2 роки для більшості

  спеціальностей);

• висока наповнюваність груп (20-30 студентів);

• складність формування пізнавальних інтересів до предмета, який вважається

  «другорядним» на немовних спеціальностях;

• різка відмінність шкільних і вузівських форм і методів навчання;

• відсутність систематичного контролю за роботою студентів у ВНЗ;

• дефіцит і недосконалість підручників і навчальних посібників з іноземної

  мови для кожної окремої немовної спеціальності.

Серед внутрішніх факторів слід назвати індивідуальні особливості студентів, які характеризуються нерівномірним розвитком особистості, різними навчальними можливостями суб'єкта діяльності та наявністю суперечності між колективною формою навчання та індивідуальним характером оволодіння вміннями і навичками [3].

Всі ці фактори слід враховувати в процесі навчання іншомовного матеріалу з використанням словників зі студентами немовних спеціальностей.

Таким чином, те, як словник буде використаний в процесі навчання іноземної мови, обумовлюється індивідуальними особливостями студентів, рівнем інтересу, ступенем мотивації, рівнем володіння іноземною мовою, а також нормативними документами, що визначають зміст вищої освіти.

Література:

1. Гордієнко М.Г. Іноземна мова як засіб підвищення конкурентоздатності та

    мобільності сучасного фахівця. Зеленська О.П. Навчальна програма в системі

    засобів навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах МВС України

    // Зб. наук. статей учасників Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 грудня

    2003р. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.- 583с., c.52, 98.

2. Краснопольський В.Е. Активізація навчально- пізнавальної діяльності учнів

    засобами комп`ютерної техніки (на матеріалі викладання англійської мови):

    Дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. -

    Луганськ, 2000. - 203с., c.21.

3. Соловьева Н.Д. Индивидуализированное обучение устной иноязычной

    монологической речи по специальности в неязыковом вузе (англ. язык): Дис.

    канд. пед. наук:13.00.02/Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз.-К.: 1990.-253с., с.4.

e-mail: valentyna@lt.ukrtel.net


Комментариев: 2 к “Кирикилиця В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛОВНИКІВ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ”

  1. О.Жосан:

    Цікавий і корисний матеріал. Спробую використати його на лекціях і практичних заняттях.

  2. Валентина:

    Рада, що результати мого дослідження викликали зацікавленість і будуть застосовані на практиці.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>