XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кирпун О.Ф. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.

Кирпун О.Ф.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

  ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Головним завданням навчання іноземної мови є завдання навчити студентів користуватися іноземною мовою як засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої діяльності в різноманітних ситуаціях реального життя.

Оптимальною формою контролю тут має бути тестовий контроль. У навчанні іноземної мови застосовуються різні види контролю: поточний, тематичний, рубіжний, підсумковий. Відповідно до цих видів контролю можна виділити види тестового контролю або види тестування. Це поточне тестування, тематичне тестування, рубіжне тестування і підсумкове тестування. Кожне із згаданих видів тестування реалізується за допомогою спеціально розроблених тестів.

Поточний тестовий контроль здійснюється у процесі навчання, тематичний тестовий контроль - по завершенні роботи над окремою темою, рубіжний тестовий контроль - наприкінці семестру, підсумковий тестовий контроль - по завершенні навчання на окремому курсі.

Поточний тестовий контроль відбувається систематично на заняттях у процесі навчання з метою отримання викладачем інформації про успішність засвоєння студентами іншомовного матеріалу та формування у них навичок та умінь мовлення, а також інформації про доцільність застосування тих чи інших методів і прийомів навчання. Результати, отримані викладачем в ході поточного контролю, дозволяють стежити за ефективністю процесу навчання і своєчасно коригувати недоліки.

В тестах переважають тестові завдання, спрямовані на перевірку окремої навички чи вміння, а відповіді - здебільшого вибіркові. Тести розробляються самим викладачем. Поточний контроль спрямовується на визначення проміжних, а не кінцевих результатів в оволодінні іноземною мовою.

Тематичний тестовий контроль здійснюється після циклу годин по завершенні роботи над конкретною темою. Метою цього контролю є перевірка рівня володіння студентами навичками та вміннями іншомовного мовлення у межах теми, що вивчалася.

Тест може містити завдання різних типів і видів з усіх видів мовленнєвої діяльності. Тестові завдання об'єднуються загальною темою та розташовуються в певній послідовності. За результатами тематичного тестування студентам виставляється оцінка за роботу над даною темою.

Рубіжний контроль здійснюється на певному часовому рубежі. Це може бути кінець семестру.

Мета рубіжного контролю - отримати об'єктивні й точні результати навчальних досягнень студентів за конкретний відрізок навчально-виховного процесу з іноземної мови.

Специфіка рубіжного тестового контролю полягає в тому, що:

•-       Тест має бути локально стандартизованим.

•-       В тесті має бути представлений узагальнений матеріал з усіх тем, що вивчались студентами в даний період навчання.

•-       За структурою тест з кожного виду мовленнєвої діяльності може включати субтести, які розрізняються за рівнем складності тестових завдань.

•-       Тестові завдання спрямовані на перевірку інтегрованих умінь в різних видах мовленнєвої діяльності.

Підсумковий контроль здійснюється в кінці кожного курсу. Для проведення підсумкового контролю на кожному курсі можуть бути запропоновані тести двох рівнів складності. Доцільність дворівневого тестування можна пояснити тим, що успішність оволодіння іноземною мовою на тому чи іншому рівні у значній мірі залежить від таких суб'єктивних факторів як індивідуально-психологічні особливості студентів, що впливають на цей процес, та попередня підготовка кожного конкретного студента з іноземної мови.

Враховуючи особливості підсумкового тестового контролю, можна виділити деякі специфічні риси даного тесту:

•-       Тест має бути широко стандартизованим.

•-       Тестові завдання складаються на вибірковому матеріалі, що вивчався на даному курсі.

•-       Тест складається з чотирьох частин відповідно до видів мовленнєвої діяльності.

•-       Всі частини тесту об'єднуються однією глобальною комунікативною ситуацією так, що виконання наступних тестових завдань неможливе без виконання попередніх.

•-       Тест базується на матеріалі тематики, якою оволодівали студенти протягом навчання на даному курсі.

•-       Тест включає тестові завдання лише інтегративного характеру.

Важливе значення мають комп'ютерні тести. Тестове завдання клоуз-тест (на заповнення пропусків); progress test - дає можливість вияснити ступінь засвоєного матеріалу. Структура тестового контролю може забезпечити ефективний, об'єктивний і точний контроль у навчанні іноземних мов.

  Литература:

•1.     Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. Настольная книга преподавателя иностранного языка. - Мінськ.: Вышейшая школа, 1996. - 522 с.

•2.     Коккота В.А. Лингво-дидактическое тестирование: науч. - теор.пос. - М., 1989. - с.31-32.

•3.     Петращук О.П. Принципи та функції стандартизованого контролю // Іноземні мови. - 1997, №2. - с.4-5.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>