XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кісіль О. В. МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА.

Кісіль О. В.

ХНЕУ

МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

  Стратегія інвестиційної діяльності підприємства є одним з інструментів ефективної діяльності підприємства, оскільки правильний її вибір є одним із чинників успіху. Проблема вибору інвестиційної стратегії є актуальною на сьогоднішній день в економіці України, тому що майже всі підприємства України безпосередньо потребується у  залученні  інвестицій. Вирішенню проблеми залучення інвестицій приділяється достатньо уваги [1, 2].

На сьогоднішній день, в процесі глобалізації виробництва, розробка інвестиційної стратегії є необхідною майже для всіх підприємств. Дане питання гостро стоїть як на рівні макроекономіки, так і на рівні мезоекономіки. Кожна країна прагне досягти успіхів у сфері інвестиційної діяльності, який безпосередньо залежить від інвестиційної діяльності та привабливості окремого регіону даної країни. В свою чергу інвестиційну активність любого регіону формують його підприємства. Таким чином розробка інвестиційної стратегії в країні в цілому залежить від інвестиційної діяльності кожного підприємства.

Інвестиційна стратегія - це комплекс довгострокових цілей в області капіталовкладень та вкладень у фінансові активи, розвитку виробництва, формування оптимальної структури інвестування, а також сукупність дій з їх досягнення. У загальному виді інвестиційна стратегія реалізується у розробці плану та програми          його здійснення на даному етапі розвитку підприємства [3]. Інвестиційна стратегія розкриває нове поле для досягнення поставленої цілі підприємства, надає йому нові можливості.

Розробка інвестиційної стратегії підприємства є складним завданням, яке включає в себе наступні етапи. Для того, щоб стратегія була ефективною і в подальшому підприємство її реалізувало, потрібно проаналізувати стан діючої загальної, функціональної та інвестиційної стратегії організації, вивчити свої інвестиційні наміри і очікування у відповідності з організаційною думкою; дослідити фактори зовнішнього інвестиційного середовища і кон'юнктури інвестиційного ринку. Необхідно проаналізувати стратегічні альтернативи та вибрати стратегічний напрям і форми інвестиційної діяльності; сформувати інвестиційну політику за основними аспектами інвестиційної діяльності; розробити систему організаційно-технічних заходів щодо забезпечення реалізації інвестиційної стратегії; оцінити результати розробленої інвестиційної стратегії. В ході розробки інвестиційної стратегії також необхідно враховувати реальні можливості підприємства та визначати найбільш ефективний вплив на інвестора, з ціллю привернення його до своєї організації.

Таким чином, розробивши інвестиційну стратегію підприємство відображає свої переваги в інвестиційній діяльності у порівнянні з його конкурентами.

Наявність інвестиційної стратегії дає змогу організації пов'язувати стратегічне, тактичне та оперативне управління інвестиційною діяльністю. Підприємство відкриває нові можливості для реалізації інноваційних проектів, які безпосередньо потребують капіталовкладень і в подальшому виводять підприємство на нові рівні виробництва, господарювання на ринку та конкурування з іншими організаціями. Всі ці заходи приносять підприємству більші обсяги виробництва, а відповідно і збільшення прибутку, що в майбутньому приверне увагу нових інвесторів і сприятиме розвитку інвестиційної і промислової діяльності підприємства.

Отже бачимо, що інвестиційна стратегія відіграє дуже важливу роль в промисловій діяльності підприємства і в подальшому покращує його економічну стабільність на ринку, загальний рівень розвитку та положення поряд із конкурентами.

Література:

1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент.- К.: МП «Итем ЛТД»; «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995.- 448с.

2. Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І., Коюда О. П.Проблеми розвитку інвестиційної діяльності: Монографія. / За заг. ред. В. М. Гринькової.- Х. ХДЕУ, 2002.- 464 с.

3. Інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник / Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І., Коюда О. П., Великий Ю. М.- 2-ге вид., доправ. і доп.- Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005.- 664 с. Укр. мова.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>