XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.іст.н. Телячий Ю.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБОВОГО ФОНДУ П.І.ХОЛОДНОГО В ЦДАВО УКРАЇНИ.

Рубрика: Історія

Петро Іванович Холодний (1876-1930 рр.) увійшов в історію України як державний і громадський діяч, педагог, ініціатор і теоретик шкільної реформи в УНР (1917-1920 рр.), талановитий художник, організатор мистецького руху в Галичині в 1920-х рр., перспективний учений-хімік.1

Після поразки Української революції 1917-1920 рр., П.І.Холодний, міністр освіти УНР, разом із урядом та армією УНР в листопаді 1920 р. вибув на еміграцію в м.Тарнів на територію Польщі. Упродовж 1920-х рр. він майже цілковито відійшов від педагогічної, політичної діяльності й серйозно зайнявся мистецтвом - малював картини, розмальовував церкви, творив вітражі, керував роботою Гуртка діячів українського мистецтва у м.Львові. Тому за радянських часів в Україні він здобув характеристику „буржуазного націоналіста", ім'я П.І.Холодного замовчувалося, його творчий доробок був недоступний як науковцям, так і широкій громадськості.

Лише на початку 1990-х рр. у зв'язку з демократичними тенденціями, що відбулися в Україні, стали з'являтися перші наукові розвідки про П.І.Холодного. Серйозною перешкодою для дослідників була й залишається серйозна розпорошеність джерел про його життя і діяльність.

На початку 1990-х рр. у фондах архіву уряду УНР в екзилі, переданому згідно розпорядження останнього Президента УНР за кордоном М.Плав'юка на зберігання в Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (м.Київ), вдалося виявити особовий фонд П.І.Холодного, який нараховує 4 справи загальним обсягом 87 сторінок.2-5

Аналіз справ дає підстави стверджувати, що надходження та оформлення документів відбувалося впродовж 1920-х рр., коли П.І.Холодний перебував у мм.Тарнові та Львові. Наявні матеріали характеризують еміграційних період його культуротворчої діяльності. Справи представлені автобіографічними відомостями П.І.Холодного, службовими посвідченнями, запрошеннями, проханнями тощо. Найбільший масив інформації міститься у досить значній кількості листів до Петра Холодного з боку відомих діячів того часу.

Особливо цінною є автобіографія П.І.Холодного, написана ним 24 травня 1921 р. у м.Тарнові. Вона включає в себе коротку інформацію про основні етапи його життя від народження до вибуття на еміграцію.

Документи проливають світло на культурно-освітню працю Петра Холодного в м.Тарнові, на його перспективи щодо переїзду на роботу в Українську господарську академію в м.Подєбради (Чехо-Словаччина). З'ясовуються зовсім невідомі деталі його праці над реставрацією Зарваницької ікони Божої Матері, виготовленням обкладинок до українських часописів, щодо організаційної роботи по створенню Гуртка діячів українського мистецтва, який консолідував кращі мистецькі сили Галичини та емігрантів Наддніпрянщини та ін.

Дослідники можуть дізнатися про деталі написання Холодним ряду своїх полотен, їхню долю, про обставини, в яких відбувалося відкриття мистецьких виставок, про загальну панораму мистецького життя в Галичині, діяльність української інтелігенції, обставини функціонування Національного музею тощо.

Особливий інтерес складає досить чисельна добірка листів, здебільшого на адресу П.І.Холодного (Тема листування Петра Холодного є однією з найменш досліджених. - Ю.Т.). В справі є листи від відомих культурно-освітніх діячів того часу - С.Сірополка, П.Ковжуна, В.Січинського, Б.Іваницького, І.Свенціцького та ін. Ряд листів написав й сам Петро Холодний, у т.ч. й на адресу свого сина Петра Холодного (молодшого). Географія листування представлена здебільшого межами Польщі, хоча є окремі листи з радянської України, наприклад, про долю родини П.І.Холодного, яка залишилася в УСРР.

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що матеріали особового фонду Петра Холодного складають надзвичайний інтерес для дослідників його біографії, розкривають загальну картину еміграційного життя українців у Польщі в 1920-х рр., відтворюють панораму мистецького руху в Галичині та особисту участь Петра Івановича Холодного в галузі розбудови національної культури і мистецтва.

Література :

1. Даниленко В.М., Завальнюк О.М., Куриленко Г.О., Телячий Ю.В. З любов'ю до України. Петро Іванович Холодний (1876-1930 рр.). - Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2006. - 206 с.

2. Центральний державний архів вищих органів влади і державного управління України. - Ф.1868. - Оп.1. - Спр.1. - Арк.1-13.

3. Там само. - Спр.2. - Арк. 1-8 зв.

4. Там само. - Спр.3. - Арк. 1-15 зв.

5. Там само. - Спр.4. - Арк. 1-51 зв.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>