XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кій Ю.В. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Кій Ю.В.

Донецький університет економіки та права

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Потужна банківська система є атрибутом суверенності держави, запорукою її фінансової безпеки. Українська банківська система досить молода, особливо порівняно з банківськими системами розвинутих країн. Можна вважати, що вона перебуває на початковому етапі свого розвитку, бо її побудова, по суті, розпочалася з 1991 року. Становлення банківської системи України відбувалося в умовах відсутності повноцінних ринкових відносин.

За останні декілька років банківська систем України зіткнулася зі світовою фінансовою кризою, яка нажаль призупинила розвиток банків та підірвала довіру до банківської системи вцілому. Банківські кризи, як і кризи будь-яких підприємств, - це нормальне явище ринкової економіки, в якій виживають найсильніші. Банк, який не відповідає вимогам зовнішнього середовища, повинен або адаптуватися і використовувати свої сильні сторони, або зникнути.

Нормальна банківська діяльність можлива тільки там, де існує довіра громадян до своєї держави та її фінансової системи. А на сьогодніший день довіра громадян до банківської системи підірвана. Подальшу долю кожного банку визначають саме громадяни, що вже являються клієнтами банку чи можуть ними стати. Небезпечною для банів є  ситуація яку можно було спостерігати в жовтні 2008 року, коли масові панічні дії населення ледь не знищили банківську систему України, яка, доречі,  протягом попередніх років показувала значні темпи зростання. Тому сьогодні питання відновлення довіри до банківської системи є вкрай актуальним і потребує активних дій щодо його вирішення.

 Зменшення обсягу депозитів, яке спостерігається з 2008 р., стало першим сигналом погіршення ліквідності як окремих банків, так і банківської системи загалом. Як зазначає О. Шварц, це зменшення мало не лише кількісний, але й якісний характер, адже воно призвело до різкого погіршення платоспроможності та ліквідності окремих вітчизняних банків. Національний банк України був змушений вжити додаткових заходів (одним з яких було введення заборони на дострокове повернення строкових депозитів), це уповільнело процесс відпливу коштів. Найбільших збитків зазнали Укпромбанк, "Райффайзен Банк Аваль" , Надра, Укрсиббанк , ПУМБ, та ОТП Банк . Збитки банків виникли внаслідок зниження процентних доходів, значних відрахувань в резерви, погіршення якості кредитних портфелів, значних адміністративних витрат.

Банківська система України протягом 2005-2010 рр. зазнала значних змін, що виражались у пришвидшеному рості активів, капіталу, кредитів і депозитів в докризовий період, а також їх швидкому спаді під час порушення фінансової стійкості. За цей час відбулись значні структурні зміни - частка іноземного капіталу зросла з 9,6 до 35,8 %. Станом на 1.01.2010 нерезиденти контролюють 49,7 % активів банківської системи, що у 5 разів більше, ніж у 2005 р.

Серед 10 найбільших банків за обсягом активів 7 належить іноземним власникам, тобто іноземні банки відіграють суттєву роль на банківському ринку України, це зумовлює посилення боротьби за клієнта та необхідність докладання додаткових зусиль із залучення клієнтів.

Слід зазначити, що присутність у банківському секторі  країни іноземного капіталу має свої позитивні моменти:

1) впровадження новітніх банківських технологій;

2) збільшення кредитних ресурсів і забезпечення стабільності джерел їх  формування;

3) розширення спектра і підвищення якості послуг;

4) здешевлення банківських послуг і впровадження системи страхування банківських ризиків;

5) використання досвіду санації, реорганізації і реструктуризації банків в умовах об'єднань, поглинання і злиття банків;

6) підвищення конкурентоспроможності і кваліфікаційного рівня банківських працівників до європейських стандартів надання послуг.

Водночас, присутность іноземного капіталу у банківській системі несе деякі загрози для фінансової стійкості України: відтік капіталів за кордон з негативними наслідками для платіжного балансу країни; ймовірність посилення іноземного контролю над банківською системою і економікою держави; переважне кредитування підприємств з високими прибутками і низькими ризиками, тоді як брак кредитних ресурсів відчувають стратегічні для нашої економіки підприємства; перехоплення іноземними банками вигідних видів діяльності і менш ризикованої клієнтури, що загрожує банкрутством місцевим банкам; наростання розриву між розвитком фінансового і реального секторів економіки.

Підвищення ефективності діяльності  банків є необхідною передумовою подальшого розвитку банківської системи України, а пошук шляхів її стабілізації зумовлює необхідність створення дієздатних програм та проектів у сфері банківництва.

Оскільки подолання негативних наслідків фінансової кризи триває досі - можно порекомендувати: пришвидшити розроблення та прийняття комплексу законів про банківську та кредитну діяльність; здійснювати політику, спрямовану на зміцнення авторитету Національного банку України; необхідно створити для  суб'єктів економіки можливість вчасно оцінювати фінансовий стан будь-яких банків України;  наростити ресурси Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які мають покривати суму вкладів хоча б у двох-трьох найбільших банках країни; необхідно відновити довіру населення до національної грошової одиниці України; для банків слід зосередитися на своїй репутації, яку  створюють їх співробітники.

Висновок: ефективне функціонування банківської системи є неодмінним атрибутом економічно розвинутої держави, запорукою її стабільності та зростання. Стан банківського ринку вказує на рівень добробуту в країні, розвиток її фінансового господарства, заможність громадян. Діяльність кожного банку визначається мережею його клієнтів. Отже, клієнти є визначальними для банківської установи.

Держава повинна здійснювати науково обґрунтоване втручання у ринкові механізми шляхом прийняттям відповідних законів у сфері кредитування, оподатку­вання, бюджетної політики, спрямованих на підтримку вітчизняних банківських установ. Відтак, можна зробити висновок, що державі слід жорсткіше контролювати процес входження іноземного капіталу сааме в банківський сектор. Це обумовлено тим, банківський капітал за своєю природою дуже мобільний, оскільки,  тому мігрує досить швидко.

Слід оптимізувати бізнес-процеси, підвищити ефективність роботи мережі банківських точок, виробити адекватну систему протидії ризикам, розробити механізми повернення проблемних кредитів.

Література:

•1.     Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. (із змінами і доповненнями від 09.09.2010 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kyivsta.gov.ua/zakon/pdv.htm.

•2.     Колісник М.Б. Банківська система України як учасник глобалізаційних процесів/ Колісник М.Б. // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. - 2011. - №21.2. - С. 226-230

•3.     Ладюк О. Д. Банківська  система України в умовах її інтеграції у світовий фінансовий простір / Ладюк О. Д., Собкевич О. В. //  Наука й економіка. - 2010 р. -  № 2 . - С.64-71

•4.     [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.bank.gov.ua.]

•5.     Шаповалова С М. Банківська та фінансова системи: спільність та відмінності / Шаповалова С М., Трускалова О.І.  // Часопис економічних реформ. - 2011. - №1.- С. 66-71

•6.     Мрочко М. Причини втрати та шляхи відновлення довіри до банківської системи України / Мрочко М., Тихан Ю. // Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - №19.-  С. 379-386

•7.     Скоропад І.С. Потреба та економічна сутність антикризового управління банківським сектором національної економіки в теперішніх умовах / Скоропад І.С., Турко В.В., Матійців Н.І. // Науковий вісник НЛТУ України:Збірник науково-технічних праць. -  2009. - №19.5. -  С. 224-228

•8.     Юденков Ю.Н. Кризис-менеджмент в коммерческом банке / Ю.Н. Юденков, С.Л., Ермаков, И.Д. Украинская, М.Н. Бочаров. - М.: Регламент, 2009. - 222

•9.     Черничко Т.В. Державне регулювання банківської системи України. / Черничко Т.В., Ющик Р.О. // Науковий вісник НЛТУ України:Збірник науково-технічних праць. - 2010. - №20.5. - С.264-269

•10. Петик Л. О. Банківська система України в умовах кризи./ Петик Л. О. // Вісник Львівської державної фінансової академії. - 2010. - №18.

•11. Прокопів І.І. Сучасний стан та роль банківської системи у фінансуванні реального сектора економіки / Прокопів І.І. // Економічний простір. - 2010. - №33. - С.146-159

•12. Примостка Л. О.,Вплив кризи на фінансовий стан банків України / Примостка Л. О. // Фінанси, облік і аудит. - 2010. - № 16. - С.137-145

 

e-mail: romanukjuliya@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>