XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кліменко М.М. ФОРМУВАННЯ І ВТІЛЕННЯ НОВОЇ ПРАКТИЦІ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, В РАМКАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Кліменко Марина Миколаївна, здобувач кафедри адміністративного та фінансового права ННІ земельних ресурсів та правознавства НУБіП України

ФОРМУВАННЯ І ВТІЛЕННЯ НОВОЇ ПРАКТИЦІ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, В РАМКАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Нині Україна прагне до становлення повноцінної і зрілої системи демократії для якої характерні повага прав і свобод окремої особи, підпорядкування держави інтересам розвитку людини в його цілісності і різноманітності. Україна пройшла складний шлях відновлення національної незалежності і суверенітету. Сьогодні в країні відтворені усі атрибути державності, діє національна система управління, її внутрішні і зовнішні органи і елементи. Формується ринкова економіка, яка базується на приватній власності. Хоча і повільно, але йде становлення національної буржуазії, особливо дрібної і середньої. Відновлюють свої позиції національні традиції, українська культура і українська мова. Зроблені вагомі кроки для возз'єднання України з євроатлантичним простором і входження нашої країни в такі його системи, як Североаталантичний альянс і Європейський Союз. Україна за період відновлення незалежності стала членом багатьох міжнародних організацій, у тому числі і таких потужних світових фінансово-економічних систем, як МВФ і Світовий банк. Ми отримали статус країни з ринковою економікою і знаходимося в кроці від входження у світову організації торгівлі. Проте процес створення демократичної системи в Україні ще не носить безповоротного характеру, оскільки у нас не створена модель так званого народного капіталізму. На такому складному етапі розвитку національних українських реформ безперечне одне з найважливіших місць                          займає адміністративна реформа, а також реформування аграрного                 сектора держави[1 с.8-9].

Пріоритетність розвитку агропромислового комплексу та соціального розвитку села в національній економіці зумовлюється винятковою значущістю та незамінністю вироблюваної продукції сільського господарства в життєдіяльності людини і суспільства, потребою відродження селянства як господаря землі, носія моралі та національної культури.

Основні засади державної аграрної політики спрямовані на забезпечення сталого розвитку аграрного сектору національної економіки на період до 2015 року, системності та комплексності під час здійснення заходів з реалізації державної аграрної політики всіма органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Державна аграрна політика що проводиться у рамках аграрної реформи базується на національних пріоритетах і враховує необхідність інтеграції України до Європейського Союзу та світового економічного простору.

Основними складовими державної аграрної реформи є комплекс правових, організаційних і економічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування аграрного сектору економіки, розв'язання соціальних проблем сільського населення та забезпечення комплексного і сталого розвитку сільських територій[2].

Так Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров розраховує, що протягом 10 років земельна реформа призведе до модернізації аграрного комплексу країни. «Ми розраховуємо, що протягом 10 років ця земельна реформа призведе до модернізації нашого аграрного комплексу», - сказав він, виступаючи з лекцією у Київському національному економічному університеті . За словами глави українського уряду, якщо Верховна Рада прийме в поточному році закон про ринок землі, то він вступить в силу з 1 січня 2012 року. Азаров зазначив, що сама земельна реформа розрахована як мінімум на 10 років, і в ході її реалізації буде можливість оновити весь аграрний комплекс[3].

 В даний час серед практиків і вчених немає єдиного усталеного думки про сутність, зміст поняття "аграрна реформа". У ряді публікацій окремі автори ототожнюють поняття "аграрна" і "земельна" реформа, розглядаючи аграрну реформу як вдосконалення земельних відносин і систему заходів земельного устрою за активної участі держави в цьому процесі.

         При цьому стверджується, що "аграрна реформа" - не тільки економічне поняття, а й політичне, відображає ставлення держави і селянства. У категоріях "земельна" та "аграрна" реформа є дуже багато спільних елементів, але разом з тим аграрна реформа більш широке поняття, вбирає в себе поняття реформи земель сільськогосподарського призначення.

 Для земельної та аграрної реформи спільними є питання, пов'язані з системою земельних відносин: земельний податок, орендна плата, ціна землі, захист суб'єктів земельних відносин, ведення екологічно безпечного землеробства, створення умов для рівноправності всіх форм господарювання і так далі. Крім того, земельна реформа включає питання землеустрою, управління земельними ресурсами, перерозподіли земель, їх охорони і раціонального використання, обліку і руху, росту родючості, організації землевпоряджувального проектування і природокористування, проведення природоохоронних робіт та ін.

В умовах багатоукладної ринкової економіки, що припускає існування різних форм власності, між підприємствами, суб'єктами підприємницької діяльності, державними і іншими органми виникають, здійснюються і припиняються численні господарські правовідносини. Ринковий механізм не може розвиватися без конфліктів, розбіжностей між суб'єктами господарської діяльності, що спричиняє за собою виникнення суперечок і розбіжностей [4, с.114-115].

У демократичних країнах, до яких, згідно Конституції України, належить і наша країна, державна влада повинна бути легітимною, тому у правовій державі, якою прагне стати Україна, первинним актом утвердження державної влади завжди повинен бути закон, а єдиним джерелом утвердження державної влади - народ.  Щодо форми     правового акта затвердження волі народу, то ним є Основний Закон держави - Конституція України[5, с.30]

Створення системи адміністративних судів було визначено як напрям судово-правової, і адміністративно-правової реформ, а також передбачалося положеннями Конституції. Відповідно до ст.55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [6].

Таки ж саме гарантії встановлені ст.7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», який був прийнятий 07.07.2010 року [7].

Конституцією України 1996 р. визначено, що права і свободи лю­дини і громадянина захищає суд. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної вла­ди, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Згідно з Основним Законом судочинство в нашій країні здійснюють Конституційний Суд та суди загальної юрисдикції[8].

Саме адміністративне судочинство є способом реалізації цього конституційного права громадян на оскарження неправомірних дій та рішень органів державної влади. Поняття адміністративного судочинства визначено законодавством України, а саме КАСУ й під ним слід розуміти діяльність адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства[9].

Очевидно, що КАС  України є одним з найпрогресивніших нормативних актів нашої молодої незалежної держави, а аналіз його положень дозволяє дійти висновку про те, що Українська держава рухається у напрямку визнання пріоритетності прав громадян порівняно зі своїми власними правами[10, с.239].

На думку українських вчених, цим стандартам вже у найближчому майбутньому повною мірою має відповідати правова система України. Для України - це надзвичайно складне завдання, тому що воно означає радикальну, хоча і поступову зміну принципових засад адміністративного права [11,с.7].

Сучасне українське адміністративне судочинство поступово починає відповідає зазначеним вимогам, воно має свою внутрішню структуру, яка складається з певних стадій, етапів провадження і окремих процесуальних дій які визначені КАС України. Таким чином можливо зробити висновок, що в сучасній України адміністративна юстиція це теж саме що і адміністративне судочинство, яке в свою чергу є одним із видів адміністративно-юрисдикційних проваджень.

Література:

•1.   «Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода/ Под общей ред. О.И. Соскина. -К.: Изд-во «Институт трансформации общества», 207. - 208 с. С.8-9

•2.     Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.17 ) // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2982-15

3.       Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.17 ) // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2982-15

4.       Евсеїв М. Порядок реализации права на обращение в Хозяйственный суд и возбуждение производства по делу в Хозяйственном суде//Проблемы реформирования судебной власти в Украине // Материалы межвузовской научно-практической конференции, 27 апреля 2007 г. - Симферополь:  - 2007.С.184  - С. 114-115.

5.       Адміністративне право в сучасному вимірі, наук.-практ.семінар (4; [Київ]). -205 с. -К., 2010 видавець Ліпкан О.С. //Дорогих О.М. Виконавча влада як складова державної влади в Україні с.30

•6.       Конституція України. Офіційний веб-сайт  Верховной Ради України;  Закон  вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР - [Електронний ресурс] - Режим доступу: ttp://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

•7.         Закон України «Про судоустрій і статус суддів» вiд 07.07.2010  № 2453-VI Верховна Рада України; [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

8.      Конституція України. Офіційний веб-сайт  Верховной Ради України;  Закон  вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

9.       Кодекс адміністративного судочинства: за станом на 06.07.2005 р./ Верховна Рада України. - Офіц.вид. - К.: Парлам. Вид-во, 2007. - 545с. (Бібліотека офіційних видань).

10.Адміністративне право (підручник) / за ред. Ю.П. Битяка. -Х : «Право», 2010. 622 с.  С. 239

11.     Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі РадаЕвропи. Дослід і проблеми. -К.: Вен турі, 1999. -С.7

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>