XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кліменко М.М. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

Кліменко Марина Миколаївна,

здобувач кафедри адміністративного та фінансового права ННІ земельних ресурсів та правознавства НУБіП України

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

Розвиток демократії в України нерозривно пов'язан   з подальшим удосконалення та реформуванням адміністративної юстиції, яка у цілому передбачає діяльність адміністративних судів щодо розгляду та вирішенню публічно-правових спорів. Тому дослідження цього питання є вкрай важливим, з метою внесення науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, та  системи адміністративної юстиції  для подальшого захисту прав і свобод громадян в України, а також удосконаленням системи засобів забезпечення законності у державному управлінні.

Адміністративне право як самостійна галузь права має давню історію. Воно так чи інакше пов'язувалось  з публічною владою, взаємодією держави, державних органів та  посадовців з громадянами та іншими учасниками суспільних відносин. Проблема управління публічними справами виникала на самих ранніх етапах розвитку цивілізації. Так, наприклад, у Давньому Римі, Греції та Єгипті значну увагу приділяли підтримання порядку і забезпечення лояльності громадян, благоустрою, організації та утримання війська і т.д. Поняття «поліція» означало колись управління справами поліса - міста-держави. І лише в останні три-чотири століття це поняття стає тотожним визначенню спеціалізованої служби громадського порядку і внутрішньої безпеки [1, c.9].

         У Російській імперії частиною, якою була й Україна на початку 20 століття склалася, і протягом тривалого часу існувала ідея, яка розглядала адміністративне право як складову частину права державного або ж теорії права взагалі. В основі такої ідеї був підхід про нерозривність права, поділу її тільки лише на публічне і приватне.

         Радянський період розвитку адміністративного права повністю пов'язаний з марксистсько-ленінським баченням управління державними і громадськими справами. Перехід управління галузями виробництва до держави розглядається як результат захоплення влади пролетаріатом, встановлення суспільної власності. На цей час у процесі диференціації             наук, які вивчають управління, з'являється тенденція розвитку адміністративного права на базі галузі державного управління наслідком цього є політизація, надмірна ідеологізація адміністративного права, в у якому панівною стає політична доктрина радянської державності, що виявляється у всій системі заходів, використовуваних радянською владою для зміцнення своїх позицій [2, с.21].

         Після розпаду СРСР почався новий період в історії адміністративного права Україні, створювалася нова доктрина адміністративного права, виникла необхідність у реформуванні адміністративної системи та формування принципово нового погляду на роль і зміст адміністративного права у демократичному суспільстві [3, с.201]

На сучасному етапі розвитку незалежної України, можемо говорити про нове місце та роль адміністративного права, не тільки у держави, а й у громадянському суспільстві. За умови активного розвитку національного законодавства, у державі склалася необхідність у захисті свобод, законних інтересів, та охорони прав громадян, а також забезпечення верховенства права ї дотримання гарантованих Конституцією України засад і принципів процесуально-правового порядку реалізації адміністративної відповідальності. Конституція України у ст.3 проголошує головним обов'язком держави утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також встановлює принцип, згідно з яким саме ці права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а вона відповідає перед людиною за свою діяльність[4, с. 8] . У демократичний України найбільшою державною цінністю було визнано саме людини, а захист її прав і свобод став визначальним для характеристики діяльності держави. Ця конституційна формула означає, що відтак головними характеристиками у розумінні адміністративного права мають стати не «управлінська», а тим більше «каральна» його функція, а такі нові функції, як правозабезпечувальна (яка пов'язана  із забезпеченням реалізації прав і свобод людини) і правозахисна (яка пов'язана із захистом порушених прав). Саме дві останні функції найповніше відтворюють справжнє суспільне призначення адміністративного права [5, с. 9]

Необхідність забезпечення повноцінного судового захисту прав громадян, зазначила необхідність проведення реформування  інституту адміністративного права в України. Адміністративна реформа в України, це на сам перед створення адміністративних судів та прийняття Кодексу про адміністративне судочинство України, з набранням чинності Кодексом адміністративного судочинства України адміністративне судочинство стало самостійним видом судочинства поряд з конституційним, цивільним, господарським та кримінальним судочинством,  але діюче адміністративне законодавство не є досконалим, як і сама система адміністративних судів.

Усе це вказує на наявність багатьох нерозв'язаних питань, пов'язаних з проблемами розвитку та становлення адміністративного судочинства, усі ці питання потребують пильного дослідження юридичною наукою. Тому удосконалення  норм адміністративного права, є необхідним для подальшого становлення та розвитку адміністративного судочинства в України. Проте за будь-яких обставин адміністративна юстиція - це дуже дійовий засіб правового захисту суб'єктивних прав та законних інтересів громадян, саме створення вітчизняної системи адміністративних судів має сприяти забезпеченню доступності до правосуддя навіть за умов істотного збільшення звернень до суду.

Орієнтація нашої країни на побудову правової, демократичної держави та входження до Європейського Союзу передбачають наявність ефективного механізму захисту прав та свобод людини та громадянина, одним із елементів якого є дієва та відповідальна система судового захисту фізичних та юридичних осіб від порушень їх прав та законних інтересів з боку органів державного управління у сфері публічно-правових відносин. Створення системи адміністративних судів було визначено як напрям і судово-правової, і адміністративно-правової реформ, а також передбачалося положеннями Конституції. Виходячи с вище вказаного, можливо зробити висновок, що адміністративна юстиція і адміністративне судочинство в України це одне й теж саме. Адміністративне судочинство як діяльність адміністративних судів, складається з певної кількості стадій, окремих процесуальних дій та етапів провадження і безумовно потребує більш прискіпливого подальшого аналізу та вивчення, в силу своєї актуальності та новизни. У цілому питання щодо подальшого більш прискіпливого аналізу та вивчення адміністративного судочинства в України, як засобу захисту прав громадян є дуже важливим і вимагає додаткового вивчення тих проблем та пробілів, що виявляються в процесі діяльності адміністративних судів адміністративних судів, усе це буде сприяти удосконаленню адміністративного процесу.

Список використаних джерел:

•1.     Курс административного права  / [Тихомиров Ю.А. -М: 1998 - с.9

•2.     Административное право Украины / [Кивалов С.В., Аверьянов В.Б., Додин Е.В. и др.]. -Х.: Одиссей, 2004. - 21с.

•3.     Авер'янов В.Б. Формування і нормативне втілення нової доктрини адміністративного права - закономірність українського правотворення / Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім..В.М. Корецького НАН України. -К, 2000. - вип.11 - с.201.

•4.     Адміністративне право України / [Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П. та ін.]. -К: Юридична думка, 2007. - 8 с

•5.     Адміністративне право України / [Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П. та ін.]. -К: Юридична думка, 2007. - 9 с

afina5000@ mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>