XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Клименко В.І., Ганчишен М.О., Горбик Г.В. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ТОВАРІВ

Клименко В.І.

Ганчишен М.О.

Горбик Г.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут

КНТЕУ

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ТОВАРІВ

В статті розглянуто сучасні підходи до визначення якості та безпеки вітчизняних товарів як основні чинники підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств та задоволення потреб споживачів в умовах ринкової економіки.

Ключові слова: якість продукції, безпека товарів, інтереси споживача, інтереси виробника, сертифікація продукції, рівень якості.

У зв'язку з подоланням економічної кризи, що склалася в державі, найважливішим завданням діяльності підприємства має бути постійний, ретельний аналіз дослідження конкурентоспроможності та виявлення її пріоритетних чинників на всіх товарних ринках.

Відомо, що в першу чергу, за рівнем якості та безпеки продукції, яка випускається, визначається конкурентоспроможність підприємства в цілому. Саме тому дослідження даного питання набуває особливої актуальності.

Питанню щодо факторів впливу на якість продукції підприємств присвячено багато досліджень науковців та практиків. Так, необхідністю дослідження даного питання займалися вчені А.А. Дубініна, С.Белінська, В.І. Павлов, С.М. Клименко та багато інших. Вивчення наукових праць та публікацій, аналіз стану та тенденцій розвитку підприємств, поведінки споживачів на ринку дозволяє зробити висновок про те, що якість та безпека все ж таки є головним чинником забезпечення підвищення рівня продукції. Незважаючи на значну кількість проведених наукових досліджень, що висвітлюють проблемні аспекти розвитку ринку товарів виникає ряд питань, які потребують ретельнішого вивчення. Зокрема, існують певні труднощі, пов'язані з формуванням належного рівня якості та безпеки і тому підкреслюють актуальність зазначеної проблематики.

Метою статті є дослідження сучасних концепцій якості та безпеки товарів.

Здоров'я і безпека населення значною мірою залежить від якості продукції, що виробляється та пропонується споживачам З іншого боку, якість та безпека продукції є одними з найвагоміших показників конкурентоспроможності продукції. Тому ці чинники необхідні для нормального розвитку як товаровиробників, так і здорового та безпечного життя населення країни.

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", належна  якість товарів, робіт або послуг - властивість продукції, роботи або послуги, які відповідають вимогам, встановленим для цієї категорії у нормативно-правових документах і технічної документації.

Безпекою продукції називається відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції.

Якість продукції визначається тим її вирішальним значенням, яке вона має для споживача та її виробника: якість та ефективність виробництва перебувають у прямій залежності і доповнюють одна одну; якість є основою скорочення витрат і виживання підприємства в умовах жорсткої конкуренції; з позиції споживача якість виробу визначає ступінь задоволення потреб, на які повинен своєчасно орієнтуватися його виробник [1].

У міжнародному стандарті ISO 9000-2007 зазначається, що якість - ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє сформульовані потреби або очікування, загальнозрозумілі або обов'язкові [2].

Встановлені потреби зафіксовані у правових нормах, стандартах, замовленнях, угодах, технічних умовах поставок та інших документах. Передбачувані потреби - це ті очікування, які споживач зазвичай не формулює конкретно, але відносить до стійких побажань; до них можна віднести, наприклад, відповідність продукту моді, звичкам споживачів, національним або культурним особливостям споживання тощо [4].

Із цих визначень випливає, що основним суб'єктом, який визначає якість та безпеку товарів та продукції, є споживач. З іншої сторони, його оцінка якості та безпеки ґрунтується на поінформованості щодо характеристик продукції та їх підтвердженні випробуваннями, можливості об'єктивного співставлення з іншою аналогічною продукцією.

В сучасних умовах господарювання на ринку діють одночасно, по-перше, виробники та постачальники продукції, які власне і створюють конкуренцію, по-друге, споживачі, які задовольняють свої потреби, по-третє, держава, яка вирішує соціально-економічні завдання та створює певні правила та норми діяльності на ринку, застосовуючи законодавче і нормативно-правове регулювання та розвиваючи добровільні механізми узгодження інтересів сторін і спонукаючи учасників ринку до їх застосування.

В забезпеченні відповідної якості продукції зацікавлений як споживач, так і виробник .

Інтереси споживача щодо якості продукції

- Придатна до споживання продукція (безпечна продукція)

- Належний рівень якості

- Приваблива упаковка

- Відповідність ціни споживчим характеристикам

У поняття якості входить також і безпека користування товаром, що включає у широкому сенсі й показники екології.

Показник безпеки характеризує ті властивості виробу, які гарантують безпеку людини та інших об'єктів на всіх режимах його експлуатації, при обслуговуванні, транспортуванні і зберіганні.

Рівень якості являє собою відносну характеристику якості продукції, що базується на порівнянні значень показників якості оцінюваної продукції з базовими значеннями відповідних показників. Іншими словами рівень якості продукції - це кількісна характеристика міри придатності того або іншого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї у порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання [4].

Слід зазначити, що сьогодні у світі значно підвищились вимоги споживачів до якості товарів. Оскільки споживчий ринок товарів України став більш відкритим, на ньому з'явились нові види продукції в широкому асортименті, що в свою чергу спричинило зростання конкуренції, а відповідно й підвищення вимог до якості готової продукції.

Особливої актуальності після вступу України до СОТ набуває питання державного регулювання якості продукції, яке здійснюється через систему стандартизації та сертифікації продукції. Державну політику стандартизації розробляє Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації. Слід підкреслити, що на сьогодні в Україні також триває процес оптимізації системи стандартизації, сертифікації, застосування санітарних та фітосанітарних заходів у відповідності до міжнародних стандартів. За рахунок впровадження міжнародних та європейських стандартів і відмови від застосування різних стандартів для внутрішнього ринку та експорту зменшаться витрати на обов'язкове підтвердження відповідності експортної продукції, залежно від виду продукції, на 3-5% [3,171].

При оцінці якості товару насамперед визначається його відповідність стандартам. Оцінювання відповідності - це процедура підтвердження відповідності, шляхом якої незалежна від виробника (продавця, виконавця) та споживача (покупця) організація документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим вимогам .

На нашу думку, стратегічним завданням підприємств є стабільний збут продукції, який відповідав би їх потужності, постійний пошук нових ринків збуту, боротьба з конкуренцією, що зростає з кожним роком. У вирішенні названих завдань якість та безпечність продукції набуває пріоритетного значення. Для цього необхідно:

- постійно рекламувати свою продукцію будь-якими аргументованими формами (доводити її користь для людини, поліпшувати оформлення виробів тощо);

- забезпечити якісні показники продукції, що відповідали б чинним нормативним документам і попиту споживача, розробити нові види високоякісної продукції;

- забезпечувати безпеку продукції, яка відповідала б усім екологічним та економічним вимогам.

Висновки. Таким чином, підсумовуючи все вище сказане, можна стверджувати, що в умовах сучасної ринкової економіки для успішної роботи на ринку будь-якому підприємству необхідно постійно вдосконалювати якість продукції, покращувати її властивості, намагатися знизити собівартість продукції за рахунок впровадження новітніх технологій, а не за рахунок зниження якості продукції.

Під якістю та безпекою товарів слід розуміти сукупність споживчих властивостей і характеристик товару, які надають йому здатності задовольняти обумовлені потреби та не шкодять здоров'ю людини та навколишньому середовищу.

Література:

1. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник / В.Г. Васильков. - К.: КНЕУ. - 2008. - 524 с.

2. ДСТУ ISO 9000-2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник. - К.: Держстандарт України, 2001.

3. Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку / Л.В.Дейнеко, А.О.Коваленко, П.І.Коренюк, Е.І.Шелудько; За ред. Б.М.Данилишина. - К.: Наук. Думка. - 2007. - 276с.

4. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась, О.С. Дуброва, А.В. Вакуленко. К.: КНЕУ, 2006. - 527 с.

 

e-mail: ganchishen@yandex.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>