XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.мед.н. Бегаль Л.В. ПЕРЕДЧАСНИЙ РОЗРИВ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК (ПРПО) ТА ПОРУШЕННЯ СТАНУ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ НЕДОНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ

К.мед.н., Бегаль Лариса Василівна

ПЕРЕДЧАСНИЙ РОЗРИВ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК (ПРПО) ТА ПОРУШЕННЯ СТАНУ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ НЕДОНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ

Кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології Буковинського державного медичного університету

Проведено вивчення стану загального імунітету у характеристиці основних показників клітинної, гуморальної ланок та системи факторів неспецифічного захисту при ПРПО та недоношеній вагітності.
Обстеженню піддано дві групи: перша група (контрольна) – 23 вагітні в терміні 22-36 тижнів з неускладненим ПРПО перебігом гестаційного періоду на момент обстеження. Другу групу (основну) склали 30 вагітних у відповідному терміні (22-36 тижнів), у яких перебіг вагітності на момент обсетженення у складнився передчасним розривом плодових оболонок (не більше 3 годин від моменту вилиття навколоплідних вод).
На першому етапі було вивчено показники абсолютної та відносної кількості основних імунокомпетентних клітин за лейкоцитарною формулою – перший рівень показників імунного статусу. Також вивчались показники інтоксикації та гіперреактивності організму вагітних відповідно основної та контрольної груп. Встановлено, що у вагітних в терміні 22-36 тижнів, перебіг гестаційного періоду у яких ускладнився ПРПО, має місце активація системи імунітету: зростає абсолютна кількість лейкоцитів (на 7,95%), відносна кількість моноцитів (на 10,44%), відмічається тенденція до зростання відносної кількості паличкоядерних нейтрофілів (на 2,50%), абсолютної кількості лімфоцитів (на 7,95%), а також підвищується ступінь алергізації з тенденцією до зростання відносної кількості еозинофілів (на 7,47%) та індекса алергізації (на 5,71%). Відмічається зниження відносної кількості сегментоядерних нейтрофілів (на 5,41%) та лейкоцитарного інфексу інтоксикації (на 5,48%).
Нами визначена абсолютна та відносна кількість популяції Т-лімфоцитів, а також кількісна характеристика їх субпопуляцій CD3+, CD4+ і CD8+ та абсолютна і відносна чисельність популяції В-лімфоцитів (CD22+). Встановлено, що у основній групі вагітних ПРПО виник на тлі змін клітинної ланки системи імунітету: значно (на 73,17%) зросла абсолютна кількість популяції Т-лімфоцитів за рахунок їх CD4+ субпопуляції, достовірно знизилась чисельність субпопуляції Т-супресорних лімфоцитів ТCD8+ (на 12,71%) зі зсувом імунорегуляторного індекса CD4+/CD8+ на 20,79%.
Вивчення показників гуморальної ланки системи імунітету встановило достовірне збільшення концентрації IgМ (на 18,85%) та зниження концентрації IgG(на 10,24%) у жінок основної групи обстеження, а також зниження імуноглобулінсекреторної функції В-лімфоцитів відносно основних їх класів.
Отже, ПРПО при недоношеній вагітності може відбуватися як наслідок реалізації імунного конфлікту, який має на меті елімінацію плода та тканин плодового походження з організму, як генетично чужорідного матеріалу. Про це свідчить активація системи імунітету материнського організму як у показниках клітинної, так і гуморальної ланок. На противагу цьому, вагітність в терміні 22-36 тижнів, неускладнена ПРПО, перебігає на загальному імуносупресивному фоні, що створює умови для нормального співіснування двох генетично чужорідних систем в одному організмі та доношування вагітності до фізіологічного терміну пологорозрішення.

Література:
1. Туманова Л.Є., Радиш Т.В., Дейнека Г.В. Стан гуморального і локального імунітету та фактори неспецифічного захисту у жінок із загрозою невиношування вагітності // ПАГ. – 2004. - №2. – С.97-100.
2. Mahmood T.A., Disk M.J., Smith N.C., Templton A.A. Role of immunological factors in the management of prelabour rupture of the membranes at term // Brit.J. Ostet.Gynecol. – 2002. - Vol.99, №2. – Р.112-117.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>