XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коба О.В. АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Коба Олександр Васильович Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ

АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Необхідність підготовки висококваліфікованих військових фахівців в системі МВС обумовлена політичними і соціально-економічними змінами в суспільстві. Гострі територіальні, релігійні та етнічні протиріччя, розбіжність національних інтересів, розходження у соціальному і культурному рівнях життя народів спричинюють низку різнопланових суперечностей як між державами та регіонами, так і в межах окремих країн, які погрожують національним інтересам та безпеці держави. Пріоритетним напрямком політики України є забезпечення надійного захисту життєво-важливих інтересів держави на основі якісної підготовки персоналу, здатності до оперативних дій, належної боєздатності та боєготовності військових формувань. Значну роль в системі національної безпеки України відіграють внутрішні війська МВС України.

Складний і динамічний характер сучасної службово-бойової діяльності, використання в ній новітніх інформаційних технологій, зразків озброєння і військової техніки, залежність протікання і завершення військових дій від змісту і якості завчасно проведеної роботи, ускладнення завдань, які виконуються внутрішніми військами, зростання відповідальності за життя та здоров'я підлеглих обумовлюють об'єктивну потребу у вдосконаленні системи професійної підготовки військових фахівців. Саме від рівня їх професійної готовності, уміння швидко і правильно орієнтуватись у складних ситуаціях службово-професійної діяльності, приймати та реалізовувати нестандартні рішення значною мірою залежить успішність виконання поставлених перед внутрішніми військами МВС України завдань.

Водночас практика щоденної діяльності внутрішніх військ, досвід їх використання у різних конфліктах, а також результати атестації державної підсумкової комісії випускників вищих навчальних закладів системи МВС вказують на усталену тенденцію до зниження рівня професійної компетентності військових фахівців.

Саме тому особливої важливості набуває така організація освітнього процесу у ВНЗ МВС, яка забезпечує розширення пізнавальної активності та активізацію інтелекту курсантів, розвиток професійних та особистісних якостей особистості, її духовного та творчого потенціалу, цілеспрямоване та ефективне становлення професійної компетентності майбутнього офіцера. Остання розглядається нами як інтегральна якість особистості, синтез високого професіоналізму і внутрішніх властивостей. Формування професійної компетентності у майбутніх офіцерів внутрішніх військ можливе за умови переведення професійної компетентності у суб'єктивну потребу і мету майбутньої службово-професійної діяльності.

Аналіз наукової літератури і педагогічної практики підготовки офіцерських кадрів для частин та підрозділів внутрішніх військ, вивчення запитів освітніх закладів МВС та вимоги суспільства до професійної підготовки офіцерів МВС України дозволили виявити низку суперечностей.

По-перше, за останнє десятиріччя в результаті низки причин збільшується розрив між рівнем підготовки військових фахівців вищої школи і вимогами військ. При цьому досягти кардинальної перебудови системи підготовки військових фахівців можна лише за умови подолання протиріччя між наявними можливостями освітньої системи навчального закладу і динамічно зростаючими вимогами до рівня професійної компетентності випускників.

По-друге, досвід роботи вищих навчальних закладів системи МВС свідчить, що за встановлені терміни навчання досить важко реалізувати освітні програми, які передбачають постійне зростання обсягу навчального матеріалу. Мова йде про тенденції до постійного «ущільнення» знань. На сьогодні цей процес розвивається швидкими темпами, але поки що не охоплює всіх необхідних розділів військової освіти, і має стихійний характер.

По-третє¸ практична складова підготовленості випускників ВНЗ МВС України, яка значною мірою формується в процесі вивчення тактико-спеціальних дисциплін розвинута не на відповідному рівні. Курсант перебуває у стані «ознайомлення» з професійною діяльністю, що перешкоджає включенню курсантів в процес адаптації до майбутньої професійної діяльності. Причиною цього є недостатнє використання активних методів навчання, які дозволяють курсантам за більш короткий термін оволодіти необхідними уміннями і навичками, сформувати у них професійно значущі якості.

Крім того, існує потреба у вирішенні об'єктивного протиріччя між необхідністю формування професійної компетентності у майбутніх офіцерів внутрішніх військ у вищих навчальних закладах системи МВС України та обмеженими можливостями її формування шляхом використання традиційних дидактичних засобів і моделей навчання курсантів.

В якості одного із засобів досягнення позитивних результатів у вирішенні проблеми підготовки офіцерів внутрішніх військ у вищих навчальних закладах МВС може стати максимальне використання можливостей тактико-спеціальних дисциплін у навчально-виховному процесі, наближення їх змісту до специфіки майбутньої професійної діяльності. Результати аналізу педагогічних джерел дозволяють визнати, що не дивлячись на значний інтерес дослідників до можливостей вдосконалення професійної підготовки військових фахівців, проблема формування професійної компетентності у майбутніх офіцерів внутрішніх військ у вищих навчальних закладах системи МВС не була предметом окремих дисертаційних досліджень. Зокрема, потребують розв'язання такі проблеми, як з'ясування змісту та структури професійної компетентності офіцера внутрішніх військ, визначення критеріїв, показників і рівнів її сформованості, обґрунтування педагогічних умов і технології її формування в процесі вивчення тактико-спеціальних дисциплін.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>