XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кобеля І. Я. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У 2008-2011РР.

Кобеля Ірина Ярославівна

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У 2008-2011РР.

Сьогодні все частіше в засобах масової інформації політиками, економістами та й звичайними громадянами розглядаються питання ефективності функціонування центральних органів влади. Для України як молодої держави, яка раніше не мала власної системи державного управління (за винятком окремих залишкових елементів радянського часу, що носили переважно негативний характер), питання, що стосуються організації влади є надзвичайно актуальними. І справа не лише в ефективності реалізації визначених Конституцією і Законами завдань, покладених на владні органи, але і в співвідношенні результатів діяльності органів влади з тими ресурсами, що були затрачені в процесі їх реалізації.

Різноманітні аспекти, пов'язані з функціонуванням влади досліджувалися у працях В.Б. Авер'янова, В.Г. Атаманчука, Л. Дюгі, Г. Єллінека, І.О. Ільїна, Б.О. Кістяківського, М.І.Козюбри, І.Б. Коліушка, А.М. Колодія, В.К. Колпакова, О.Л. Копиленка, М.М. Коркунова, Н.С. Крилової, С.Л. Лисенкова, Д. Ллойда, Д.В. Лук'янова, В.Я. Малиновського та ін. Проте проблеми фінансування діяльності апарату Президента до тепер залишаються недостатньо висвітленими в наукових колах.

Зауважимо, що в Конституції України та інших нормативно-правових актах не зафіксовано належності Президента до виконавчої влади. Тобто формально, будучи главою держави, він не є главою виконавчої влади.

Проте досвід показує, що в Україні більшість політиків та науковців відносять інститут президентства саме до виконавчої влади, не зважаючи на вищесказане. Таке протиріччя дослідники пояснюють, спираючись на норми найвищого Закону, а саме: Конституція України покладає на главу держави функції, які зумовлені завданнями саме виконавчої влади. До таких функцій можна віднести: забезпечення державного суверенітету, національної безпеки, обороноздатності, прав і свобод громадян, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави [1, ст.106, 116]. Таким чином, на думку багатьох вчених, Президент в Україні виступає як «носій повноважень виконавчої влади» і входить до системи органів виконавчої влади функціонально - через певний обсяг своїх повноважень у сфері виконавчої влади [3 с. 479].

Отже, фінансування діяльності апарату Президента і стане предметом нашого аналізу.

Базою аналізу є 2008р., 2009р., 2010р., 2011р.; інформаційною основою - Закони України «Про Державний бюджет України» на відповідні роки. 

Перш за все проаналізуємо фінансування апарату Президента України на основі складеної аналітичної таблиці.

Таблиця 1.

Фінансування діяльності апарату Президента України у 2008-2011 рр.

  2008 рік 2009 рік абсолютне відхилення відносне відхилення 2010 рік абсолютне відхилення відносне відхилення 2011 рік абсолютне відхилення відносне відхилення Загальне абсолютне відхилення 2008-2011рр. Загальне відносне відхилення 2008-2011рр.
Організаційне, аналітично-інформаційне та матеріально технічне забезпечення діяльності Президента Україні
152 388,5

 

114 472,6

 

-37915,9 -24,88%
120 623,7

 

6151,1 5,37%
199 241,9

 

78618,2 65,18% 46853,4 30,75%
Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України
  8 231,6

 

10 023,2

 

1791,6 21,77%
  13 097,3

 

3074,1 30,67%
  11 827,3

 

-1270 -9,7% 3595,7 43,68%
Обслуговування діяльності президента України, секретаріату президента України та інших державних органів
111 944,6

 

84 900,9

 

-27043,7 -24,16%
85 579,0

 

678,1 0,8%
111 626,2

 

26047,2 30,44% -318,4 0,28%
Візити Президента України закордон
20 300,0

 

18 980,0

 

-1320,0 -6,5%
  26 526,3

 

7546,3 39,76%
29 151,5

 

2625,2 9,9% 8851,5 43,6%
Разом
292864,7
228376,7
-64488,0 -22,02%
245826,3
17449,6 7,64%
351846,9
106020,6 43,13% 58982,2 20,14%

*Складено автором на основі ЗУ «Про Державний бюджет України» на відповідні роки [2]

З таблиці видно, що за досліджуваний період фінансування апарату президента значно збільшилось. Так, по статті «Організаційне, аналітично-інформаційне та матеріально технічне забезпечення діяльності Президента Україні» фінансування збільшилось більше, ніж на 30%, по статтях «Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України», «Візити Президента України закордон» - більше, ніж на 40%. В загальному підсумку фінансування зросло на 58 982,2 тис. грн. або 20,14%.

Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина[1, ст.102]. У зв'язку з цим цікаво порівняти фінансування діяльності Президента України за останні роки з міжнародними рейтингами України. В цьому випадку за базу порівняння візьмемо рейтинги Freedom House як найвідомішої організації, рейтингами якої користуються у всьому світі (незалежна неурядова організація з базуванням у Вашингтоні, яка створена у 1941 році для дослідження стану політичних та громадянських свобод у різних країнах [5]).  

Таблиця 2.

 Україна в рейтингу Freedom House

Рейтинг Freedom House 2008 2009 2010 2011 2012
Україна 2,5 2,5 2,5 3 4

 База формування цього рейтингу є дуже простою: воно здійснюється на основі двох складових - списку політичних прав у країні та переліку громадянських свобод. Рейтинг по кожній з складових, як і інтегрований рейтинг, знаходиться в межах від «1» до «7», при чому чим менша оцінка тим вищий рівень демократії в державі («1» - абсолютно вільні держави, «7» - абсолютно невільні держави) [5].

З таблиці 2 видно, що впродовж досліджуваного періоду Freedom House понизила рейтинг України з «вільних країн» до «частково вільних країн», при чому тепер вона стоїть в одному ряду з такими державами як Грузія, Молдова, Південний Судан [8].

Очевидно, що в даному випадку збільшення фінансування не призвело до очікуваного результату.

Цікавою є і динаміка фінансування в часі (таблиця 1). Ця динаміка цікавить нас з двох причин: перша - за його допомогою можна чітко прослідкувати як змінювалось фінансування діяльності Президента України в часі, при чому слід зауважити, що до 2010 року в Україні існувала парламентсько-президентська форма правління, а з 2010 року після визнання неконституційним Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року Україна повернулася до президентсько-парламентської форми правління [7]; друга - показує на скільки не відповідають реальності офіційні заяви секретаріату Президента (що вплинуло  не лише на рейтинг Freedom House, але і на рівень довіри громадян до Президента [6]). Так, представниками правлячої партії заявлялось, що адміністративна реформа (скорочення апарату президента на 20%) призводить до скорочення витрат на його утримання[4].

Отже, в досліджуваному періоді спостерігалась відсутність чіткого взаємозв'язку між фінансуванням апарату Президента України (скорочення в 2009 р. та різке зростання, починаючи з 2010 р.) та ефективністю виконання завдань, покладених на нього Конституцією та Законами.

Таким чином для України доцільним є посилення контролю з боку громадського суспільства за політичним фінансуванням шляхом висвітлення інформації про його стан у засобах масової інформації з одночасною зміною розподілу фінансових коштів між різними статтями фінансування, що дозволить збільшити ефективність діяльності апарату Президента без додаткового витрачання державних ресурсів.

 Література:

1. Конституція України: Прийнята на 5-тій сесії ВРУ 28 червня 1996 року. - К.: Юрінком, 2007.

2. ЗУ «Про державний бюджет України» на відповідний рік//http://rada.gov.ua

3. В.Я. Малиновський Державне управління: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 576 с.

4. Єфремов: Рішення Януковича стосовно двадцятивідсоткового скорочення апарату виконується/ Офіційний сайт газети «Дзеркало тижня. Україна»// http://news.dt.ua/

5. Матеріали офіційного сайту організації «Freedom House»// http://www.freedomhouse.org/

6. Рівень довіри українців до влади продовжує падати/ Офіційний сайт газети «Дзеркало тижня. Україна»// http://news.dt.ua/

7. Україна повертається до президентсько-парламентської форми правління / Матеріали офіційного сайту Першого національного телеканалу // http://1tv.com.ua/

8. Freedom House: Україна більше не вільна/Матеріали офіційного сайту  газети «Українська правда»/ / http://www.pravda.com.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>