XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кобиляцький О.П. РОЗРАХУНКИ В АГРОСТРАХУВАННІ

Кобиляцький Олександр Павлович
ЛНУ імені Тараса Шевченка

РОЗРАХУНКИ В АГРОСТРАХУВАННІ

В Україні процеси реформування аграрного сектору проходять непросто. На сьогодні їх результатом є складний фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, значне зменшення поголів’я сільськогосподарських тварин, збитковість тваринницької галузі, а також зниження рівня життя в сільській місцевості. Однією з причин такого стану є те, що на початку реформ в аграрно виробництві не були враховані можливі ризики реформування та їх вплив на результати діяльності сільгосппідприємств, а також не були напрацьовані адекватні інструменти та механізми їх мінімізації.
Стає зрозумілим, що система страхування як система мінімізації агро ризиків, як комплекс ефективних механізмів та інструментів держави та приватного сектору є необхідною складовою частиною ринкової інфраструктури та одним з базових елементів сталого розвитку галузі.
При страхуванні сільськогосподарських культур в Україні на сьогодні застосовують лише страхування затрат та страхування очікуваного врожаю. Страхування доходу, що захищає виробника не тільки від падіння врожайності культури, але й від падіння закупівельної ціни, є досить розповсюдженим в розвинених країнах світу. Слід очікувати, що з часом українські страхові компанії також зможуть пропонувати сільгоспвиробникам страхування доходу.
Але в нашому випадку, нас цікавить лише страхування очікуваного врожаю.
Страхова вартість – це очікувана вартість майбутнього врожаю, тобто обсяг очікуваного врожаю, зазначений в договорі страхування, помножений на ціну реалізації, також зазначену в договорі страхування.[1]
Страхова сума визначається в розмірі планових або фактичних затрат на посів та вирощування сільгоспкультури за такою формулою.
СС = Ф(П)З х П, де
де СС — страхова сума, грн.
Ф(П)З — фактичні та планові витрати на 1 га, грн.
П — площа посіву, га.
Приклад. Страхування озимої пшениці на площі 100 га по затратах. Розмір фактичних та планових затрат на вирощування пшениці, згідно з наданою технологічною картою та планом агротехнічних затрат становить 900 грн/га.
СС = 900 грн./га • 100 га = 90000 грн.
Страхова сума при страхуванні майбутнього урожаю вираховується таким чином:
СС=ПхСУхЦ,
де СС — страхова сума, грн.
П — площа посіву, га.
СУ — середня урожайність культури по господарству за останні 5 років, ц/га.[2]
Ц — ціна (мінімальна закупівельна або ринкова) за 1 ц, грн.
Приклад. За останні 5років урожайність озимої пшениці в господарстві була 25,20 ц/га. Мінімальна закупівельна ціна становить 80 грн/ц (або 800 грн/т). Площа, що страхується, дорівнює 100 га.
Таким чином маємо:
CС=25,20ц/га • 80 грн/ц •100 га =201600 грн.
Франшиза встановлюється в такому порядку:
— при страхуванні фактичних витрат на посів вона становить не менше 20%;
— при страхуванні майбутнього врожаю середньозважений розмір франшизи становить 25%.
Договір комплексного страхування посівів діє до початку поновлення вегетації застрахованих посівів озимих культур, але не пізніше, ніж до 1 квітня. Договір комплексного страхування майбутнього врожаю та індексу врожайності культур діє до кінця строку збирання урожаю, але не пізніше, ніж до 10 серпня.
Розмір страхового відшкодування для кожної застрахованої культури визначається за такою формулою:
СВ = (СУ - 3В) х Ц х 3П - ФБ,
де СВ — страхове відшкодування, грн.
СУ — розрахована середня урожайність, яка приймалась на страхування, ц/га.
ЗВ — заміряна перед початком збору врожаю біологічна врожайність застрахованої культури, ц/га.
Ц — ціна одного центнера, грн.
ЗП — застрахована площа, га.
ФБ — франшиза безумовна, грн.
Страхові випадки мають певні винятки. Гроші виплачуватись не будуть, якщо:
— страхувальник надав свідомо неправдиві відомості про об'єкт страхування;
— страхувальник одержав повне відшкодування збитків від третіх осіб;
— страхувальником не виконано (або виконано частково) письмові рекомендації уповноваженого представника страховика, правила та приписи органів пожежного нагляду, енергонагляду, інших компетентних органів у встановленні ними строки.
В Україні отримало розвиток індексне агро страхування. Індексним вважається страхування ризику втрати врожаю окремої сільськогосподарської культури відносно усереднених натуральних показників її врожайності на визначеній території за попередні п'ять маркетингових періодів.
Для визначення страхової суми при цьому виді страхування застосовуємо таку формулу:
СС = ПхСУхЦхСП,
де СС — страхова сума, грн.
П — площа посіву, га.
СУ — середня урожайність культури по району за останні 5 років, ц/га.
Ц — ціна (мінімальна закупівельна або ринкова) за 1 центнер, грн.
СП - страхове покриття, %.
Приклад. Середня урожайність 27,5 ц/га. Ціна становить: 85 грн/ц. Площа, що страхується: 100 га. Страхове покриття, яке вибрав страхувальник: 50%.
Таким чином, маємо:
СС =27,5 ц/га • 85 грн/ц х 100 га • 50% = 116875 грн.
Страхове відшкодування за індексного страхування розраховується за такою формулою:
СВ = ЦхПх(СПх(СУб-СУп)),
де СВ — страхове відшкодування;
Ц — вартість одиниці врожаю застрахованої с/г культури;
П — посівна площа застрахованої с/г культури;
СП — рівень покриття гарантованої врожайності с/г культури, виражений у відсотках;
СУб — середня багаторічна врожайність по району;
СУп — врожайність по району с/г культури в поточному 2008 р.[3]
Від чітко окреслених та визначених умов страхування буде залежить його якість. Достовірні статистичні данні по врожаю та агрокліматичним ризикам будуть сприяти укладанню взаємовигідного договору про агрострахування.
Література:
1. Бігдаш В.Д. Страхування: навч. посіб.– К.: МАУП, 2006.–с. 254
2. www.agroinsurance.com
3. //Агропрофі, №14 2008
e-mail: tau-lepton@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>