XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Колесник К. С. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Колесник Катерина Сергіївна

Севастопольський національний технічний університет

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Важливою особливістю сьогодення є стрімко зростаюча економічна взаємозалежність країн сучасного світу та інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Наша держава перебуває в стані перетворень, які обумовлені вимогами часу, передбачають глобалізацію подальшого розвитку та розширення міжнародних зв'язків. Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й з одного боку - поступову інтеграцію українських підприємств у міжнародні економічні зв'язки, і з іншого - залучення іноземних підприємців до діяльності в нашій країні. Україна має багато підприємств, які безпосередньо пов'язанi з іноземними компаніями та ведуть зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічний комплекс є динамічним сектором національного господарства, який стимулює зростання української економіки і забезпечує рішення важливих соціально-економічних завдань. Тому зростання числа підприємств подібного плану є необхідним для розвитку міжнародного співробітництва та зміцнення нашої економіки.

Підприємства, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, потребують спеціалістів здатних грамотно взаємодіяти з іноземними партнерами, враховуючи особливості їх національних та культурних традицій, мати достатній досвід роботи в різних галузях перекладу, а також досвід ділового спілкування та діловодства у загалі. Крім того дуже важливим є володіння основами мовної та ділової етики. Тобто виникає потреба у перекладачах, які крім професійних навичок мають підготовку з елементами бізнес-освiти. Це сприяє зростанню інтересу до якості підготовки майбутніх перекладачів. Тому на сьогодні в Україні виникла потреба у підготовці фахівців, які будуть орієнтовані не тільки на роботу з художньою літературою, але i на роботу з науково-технічною та економіко-правовою документацією. Більшість випускників факультетів іноземних мов не мають достатніх знань, умінь і навичок перекладацької роботи на підприємствах, саме тому стають неконкурентоспроможними та незапитаними на підприємствах, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Виникає потреба переглянути систему підготовки майбутніх перекладачів, не обмежуватися лише письмовим художнім перекладом та спілкуванням на загальні теми, а спеціалізувати випускників для роботи в різних галузях перекладу - діловій, офіційній, економічній, науково-технічній, а також спрямованій на мовленнєві жанри засобів масової комунікації, як у письмовій, так і в усній формах.

Проблемам професійної підготовки майбутніх перекладачів присвячені дисертацiйнi дослідження А. Алiпiчева, А. Янковець , З. Підручної, I. Iєронової, Л. Раскопiної, Л. Тархової, М. Орехова, Н. Гавриленко, О. Оберемко, О. Павлик, О. Поршневої, О. Сребницької та iншiх.

Структуру змiста іноземної підготовки спеціаліста i, зокрема, професійну компетентність перекладачів досліджували Е. Поршнева, З. Коннова, М. Озерова, М. Прозорова, Н. Гавриленко, Н. Комiсарова, Н. Московська, Н. Сахарова, О. Чуксина, Т. Рахимова та iншi.

Теорію професiйно-орiєнтованого іноземного читання вивчали Л. Ермолаєва, Т. Полякова, I. Колесникова, Т. Серова, А.Балахонов, Л. Шишкина, Е. Крилова, И. Перлова, С. Улiтiна, Т. Агапiтова.

Міжкультурну комунікацію, яка є базовим положенням сучасної концепції навчання іноземним мовам, розглядали Е. Верещагин, И. Зимня, В. Костомаров, А. Леонтьєв, С. Тер-Минасова, И. Халеєва та інші.

М. Букарева теоретично обґрунтувала питання взаємозв'язаного навчання слуханню та говорінню в рамках професійної діяльності перекладача.

Формування готовності майбутнього спеціаліста до використання іноземної мови у професiйнiй діяльності вивчала Ж. Перепелкiна; лінгвістичний та дидактичний аспекти вивчення стратегії комунікативного поводження в професійно значимих ситуаціях міжкультурного спілкування досліджувала Т. Астафурова; теорію та методи професійної мовної освіти та спілкування розглядали Е.Цибульська, Э.Комарова; вимоги до професійного володіння мовами висловлювали Б. Бенедiктов, М.Цвiллiнг, Р. Мiнь'яр-Белоручев.

Але питанням підготовки майбутніх перекладачів до професійної діяльності на підприємствах, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, тобто питанням якісно - іншого характеру професійної підготовки спеціалістів, ділового спілкування та культури ділової комунікації, не приділено належної уваги.

Саме тому пропонуємо реалізувати в навчальному процесі зміст інтегрованої мовної підготовки, який сприятимете підвищенню ефективності професійної підготовки та формуванню у майбутніх перекладачів професійної компетентності у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

На наш погляд питання підготовки майбутніх перекладачів до такого роду діяльності є актуальною проблемою сучасної освіти, тому що має велику практичну значущість при працевлаштуванні випускника вищого навчального закладу та його конкурентоспроможності. Крім того якісна підготовка перекладача щодо грамотного виконання своїх обов'язків буде сприяти продуктивній роботі підприємства, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність, посиленню міжнародних зв'язків, всебічному розвитку економічних відносин з іншими державами та зміцненню економіки нашої країни.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>