XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Колесніков Є.О., Травіна О.О. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Колесніков Євген Олександрович

Травіна Ольга Олегівна

Східноукраїнський національний університет імені В.Даля, м. Луганськ

  ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Серед стратегічних завдань, які стоять перед суб'єктами господарювання, є розробка облікової політики в частині податкового обліку, що дало б змогу задовольнити інтереси як держави, так і окремого підприємства. У зв'язку з цим розробка облікової політики для вирішення завдань податкового обліку є одним із пріоритетних завдань підприємства. Облікова політика має забезпечити єдність усіх складових системи управління оподаткуванням: обліку, контролю, аналізу, планування та за їх допомогою прийняття ефективних управлінських рішень.

 Підприємство, обираючи конкретну облікову політику на поточний фінансовий рік забезпечує організацію бухгалтерського (особливо аналітичного) обліку відповідно до показників форм річної фінансової звітності, знижує трудомісткість і тривалість формування фінансової звітності, забезпечує використання оптимальних методів облікових робіт із метою отримання очікуваних результатів фінансово-економічної діяльності підприємства.

Використання різних варіантів облікової політики дозволяє маніпулювати фінансовим результатом, що обумовлює незіставність показників фінансової звітності, створення можливостей вуалювання фінансового результату, неможливість об'єктивного обчислення національного доходу у системі національних рахунків. Це означає, що вона може бути інструментом маніпулювання фінансовим результатом. Тому, завданням управлінського персоналу є визначення такої облікової політики, яка б враховувала вплив на підприємство внутрішніх та зовнішніх факторів.

Елементи облікової політики підприємства стосуються практично усіх складових активів, забезпечення, доходів і витрат, інших об'єктів обліку [1]. Можна сказати, що всі елементи облікової політики підприємства впливають так чи інакше на фінансові результати. Елементи, які найбільше впливають на фінансові результати, можна назвати такі:

- вибір моменту реалізації;

- визначення методу оцінки вибуття запасу;

- визначення методу нарахування амортизації.

Вибір методу нарахування амортизації є одним із найвпливовіших елементів облікової політики. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", амортизація визначається як системний розподіл вартості об'єкта основних засобів, що підлягає амортизації протягом строку його корисного використання [2, c. 37].

Ефективне просте відтворення основних фондів потребує великих зусиль з боку підприємства. Необхідно зуміти повернути кошти таким чином, щоб мати можливість відновити втрачені внаслідок спрацювання активи та продовжити ефективно працювати з метою отримання позитивного фінансового результату, максимізації прибутку та суспільної користі. Цю роль на підприємстві покликана виконувати амортизація, один із основних елементів облікової політики.

Значний вплив на фінансові результати має також вибір методів оцінки вибуття запасів [3, с.47]. Найбільш об'єктивним з точки зору визначення фінансових результатів є метод ідентифікованої собівартості, але він є неприйнятним для застосування на підприємствах із значною номенклатурою запасів.

Одним із елементів облікової політики, який непомітно впливає на фінансові результати є вибір порогу суттєвості. Суттєвою вважається та інформація, відсутність якої може вплинути на прийняття рішень сторонніми користувачами звітності. Від того, яке значення цього порогу буде обрано, залежить фінансовий результат, адже придбані активи, які не перевищують суттєве значення, зразу ж будуть списані на витрати підприємства і, як наслідок, зменшується прибутковість підприємства.

Отже, вибір конкретних методів щодо елементів облікової політики обумовлює те, що рівень фінансових результатів можна змінити через методи оцінки. У кінцевому підсумку це призводить до того, що на розмірі прибутку позначається суб'єктивний характер, оскільки він залежить від вибору процедур і методів обліку [4]. Підприємства повинні здійснювати докладний аналіз доцільності застосування певних елементів облікової політики. Але це правило ніде не регламентовано, відповідно, методи облікової політики обираються за принципом легкості вжитку або звичності, що і призводить до викривлення фінансового результату.

Література:

1. Облікова політика підприємства. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] / : підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир : ЖІТІ, 2000.

2. П(С)БО 7 «Основні засоби» [Текст] / : затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, Київ - 2007., c. 37.

3. Дебіторська заборгованість [Текст] : П(С)БО 10 затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 // Дебет-Кредит. - 2007. - С. 50-53.

4. Будько Оксана Учетная политика как инструмент влияния на финансовые результаты деятельности предприятия // Економічний аналіз.-2010.-232-235


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>