XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Комарницька Б.Б. СРУКТУРИЗАЦІЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ «ПОСТАЧАННЯ-ВИРОБНИЦТВО-ЗБУТ»

Комарницька Богдана Богданівна

Аспірантка Національного університету «Львівська політехніка»

СРУКТУРИЗАЦІЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  В СИСТЕМІ «ПОСТАЧАННЯ-ВИРОБНИЦТВО-ЗБУТ»

Мотивування працівників, як і будь-який процес, підлягає впливу ряду чинників. Встановлення та дослідження мотиваційних чинників, а також  визначення вагомості впливу чинників дозволить прийняти оптимальне рішення щодо вибору методів мотивування.

Мотиваційний чинник - це умова, рушійна сила, причина поведінки працівника, що визначає характер його дій чи одну з основних рис.

Багато науковців у своїх працях досліджують мотиваційні чинники з різних аспектів. Джерлюк Ю.О. та Калина А.В ототожнюють мотиваційні чинники з характеристиками працівника і обмежуються виділенням лише таких чинників мотивування працівників як вік, освіта, рівень кваліфікації, загальний стаж роботи, середньомісячний дохід, житлова площа, відстань та час добирання до роботи тощо [2,4]. Власенко І.В. стверджує, що вагомий вплив на мотивування праці мають історичні традиції, звички, звичаї, рівень адаптованості до економічної обстановки [1]. Червінська Я. П. поділяє мотиваційні чинники на: соціально-економічні (представлені грошовим заробітком), психологічні (організація праці, особисті характеристики працівника, його трудова поведінка), нематеріальні (спрямування працівника, його суспільнароль, статус, ціннісні орієнтири) [6, с.45-101]. Дороніна М.С. класифікує чинники мотивування працівників на внутрішні, під якими розуміємо мотиваційну спрямованість працівника (його потреби, інтереси, мотиви, цілі), та зовнішні - стимули (економічні, соціальні, психологічні, організаційно-адміністративні). Також автор виділяє такий чинник як культура, який діє як інтегруюча сила, яка одночасно об'єднує чинники як одного так і різних рівнів [3, с. 45-47].

Доцільно розглядати мотивування працівників машинобудівних підприємств в системі «постачання-виробництво-збут», оскільки саме такий підхід щодо мотивування дозволить врахувати особливості праці в кожній стадій виробничо-господарської діяльності підприємства, всі мотиваційні потреби працівників та їх особисті інтереси, особливості кадрового потенціалу, трудовий внесок працівників, саме тому пропонуємо розглянути мотиваційні чинники в даній системі.

Оскільки, мотивування працівників є одним з етапів процесу управління підприємством, тому підлягає впливу чинників за ознакою середовища впливу: внутрішні та зовнішні чинники. Чинники внутрішнього впливу - це рушійні сили, які впливають на мотивування працівника з середини підприємства. Чинники зовнішнього впливу - це рушійні сили, які впливають на мотивування працівника ззовні підприємства [5,с.31-38]. До чинників внутрішнього впливу відносимо: цілі підприємства; особливості праці (види робіт, повноваження, відповідальність, умови праці, соціальна захищеність); характеристики працівника (вік, стать, освіта, рівень кваліфікації, стаж роботи, середньомісячний дохід, менталітет, цінності, характер). До чинників зовнішнього впливу відносимо: споживачів, постачальників, конкурентів, профспілки, ринок праці, державні органи влади, законодавчі акти, політичні обставини, стан економіки, науково-технічний прогрес, міжнародні-економічні відносини, міжнародні події, соціально-культурні обставини.

Згідно проведених нами досліджень мотивування працівників на машинобудівних підприємствах західного регіону України, а саме: ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», ВАТ «Дрогобицький долотний завод», ВАТ «Завод «Львівсільмаш», ВАТ «Львівський завод Автонавантажувач», ЗАТ «Львівський автобусний завод», ВАТ «Луцький автомобільний завод» тощо, можемо стверджувати, що рівень впливу одного і того ж мотиваційного чинника для складових системи «постачання-виробництво-збут» є різним. На рівень мотивування працівників постачання значно впливають постачальники, оскільки несвоєчасні поставки, підвищення цін на ресурси, недотримання вимог постачання призводить до неефективного виконання працівниками постачання своїх повноважень, зауважень та доган, зниженні заробітної плати, простої у виробництві. Для працівників виробництва найбільш вагомим мотиваційним чинником є умови праці, оскільки їх робота є монотонною, проводиться в забрудненому повітрі, в наявності шуму, вібрації та вимагає від працівника компетентності, точності, акуратності, відповідальності у своїх діях, постійного навчання та самовдосконалення. На роботу працівників збуту найбільше впливають споживачі, оскільки в основному їх заробіток залежить від кількості реалізованої продукції і величини отриманого прибутку.

Отже, дослідження мотиваційних чинників в системі «постачання-вирбнитцво-збут» дозволить визначити вагомість впливу чинників в складових системи та підібрати найбільш ефективні методи мотивування працівників.

Література:

•1. Власенко І.В. «Мотиваційний механізм ефективної діяльності малих підприємств» // Вісник Хмельницького національного уніврситету «Економічні науки». №1, том 2. - Хмельницьк, 2008, С.180-182;

•2. Джерлюк Ю.О. «Мотивацыйна модель розрахунку рівня мотивації праці» // Вісник Хмельницького національного уніврситету «Економічні науки». 31, том 2. - Хмельницьк, 2007, С. 160-163;

•3. Доронина М.С. Управление мотивацией. Научное издание / М.С. Доронина, Е.Г. Наумик, О.В. Соловьев. - Харьков: Изд. ХЮУ, 2006. - 240 с.

•4. Калина А.В «Підвищення ролі мотиваційних та стимулюючих важелів в умовах ринкової економіки» // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 32 / Одеський державний економічний університет, Одеса: ОДЕУ, 2008. -с.152-157;

•5. Кузьмін О.Є., О.Г. Мельник. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. 2-е вид.доп. і перероб. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка,«Інтелект-Захід», 2003.-351 с.

•6.  Червінська Я.П. Фактори мотивації персоналу в менеджменті. - К: Підприємтсво «Правда Ярославичів», 1998. - 254 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>