XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Компанієць Л. Г. ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО - ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ МЕНЕДЖЕРСЬКОЇ АКТИВНОСТІ

Здобувач кафедри Соціальної філософії та філософії історії

Компанієць Л. Г.

Запорізький національний університет

ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО - ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ МЕНЕДЖЕРСЬКОЇ АКТИВНОСТІ

Зміни , що відбуваються у сучасному світі, трансформують образ людини, сприяють змінам моделей її діяльності, мислення, поведінки, призводять до переосмислення її соціальної практики. Зокрема це стосується такої практики як менеджмент.

Як показує досвід сучасного міжнародного і державного менеджменту, негативна управлінська діяльність політиків, економістів, виробників матеріальних і інших благ, невміння управляти процесами, що усе більш ускладнюються, певною мірою, через незнання, нерозуміння і неуважності суб'єктів менеджменту до управління як головного інструменту досягнення гармонії у суспільстві, є небезпечним, зважаючи на непередбачені наслідки. Відтак, сьогодні розуміння сутності феномена менеджменту, як ніколи раніше, сприяє адекватному регулюванню, координуванню, інтегруванню управлінських процесів задля збереження самого соціуму.

На вирішення проблеми сутності феномена менеджменту та менеджерської активності впливає розвиток сучасної наукової методології та соціальні зміни, які відбуваються в останні десятиліття. Соціальна реальність може бути осмислена з різних методологічних точок зору, тому необхідно обрати науковий методологічний комплекс як принцип тлумачення сутності досліджуваної проблеми.

Рівень соціально - філософської методології дозволяє шукати відповідей на питання про поширеність явищ управління у природі, про сутність менеджменту у суспільстві. Саме соціальна філософія задається питанням, що змінюється у світі під впливом людини і порушує ключове питання щодо розбудови у суспільстві менеджменту, якщо це суспільство є багатоцільовою та полі етнічною системою [1, 36].

В. С. Дієв у своїх міркуваннях щодо напрямів філософського аналізу менеджменту виходить із того, що проблема управління для соціальної філософії сьогодні є однією з ключових, оскільки вона зачіпає всі основні моменти соціальної теорії. Актуальність філософського аналізу обумовлена тим, що «будь-яка галузь знання, досягнувши певної стадії зрілості, вимагає філософської рефлексії власних підстав. Спеціалізовані науки не здатні давати оцінку тим цінностям, які передбачаються їхньою діяльністю, - тому і необхідний філософський аналіз» [2, 60]. Крім того, філософський аналіз проблем менеджменту та менеджерської активності обумовлений тим, що управління, будучи синтезом науки і мистецтва, знання та досвіду, є широке дослідницьке поле для вивчення людини, її поведінки у різних ситуаціях.

 Суспільство як самоорганізована функціональна система завжди прагнуло упорядкувати соціальні відносини, в які вступають окремі індивіди, узгодити їхні дії і привести їх у відповідність до загальних цілей і інтересів. Тому менеджмент є специфічною соціальною властивістю, що визначає ефективність функціонування і розвитку структурних організацій і підрозділів у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Соціальна значущість менеджменту полягає у тому, що ефективність роботи організацій виконує дві функції у суспільстві: підтримує економіку країни і задовольняє соціальні інтереси різних шарів суспільства. Поза «світом організацій» неможливо здійснити ці суспільні функції.

Актуальним стає пошук більше досконалої моделі управління, спрямованої на підвищення адаптивних можливостей організації й пристосування до швидко мінливих умов зовнішнього середовища. Одним з перспективних напрямків трансформації є гуманізація й посилення соціальної складової менеджменту.

Базовими для філософії менеджменту є, насамперед, концептуально методологічні принципи соціальної філософії, а серед основних проблем філософії менеджменту - пошук відповідей на питання про те, що є можливим, що підлягає зміні у світі у результаті людської діяльності і що перебуває за межами можливостей людського впливу; як повинний бути побудований менеджмент, якщо суспільство є багатоцільовою і поліетичною системою водночас.

Сьогодні концепція розвитку світу поповнилася новим науковим напрямом - синергетикою, яка відкриває такі його сторони, як нестабільність, нелінійність, унікальність, варіативність, здатність складних систем до самоорганізації та передбачає різні варіанти вибору шляхів майбутнього розвитку. Синергетика радикально змінила розуміння відносин між гармонією та хаосом, надала конструктивної ролі випадковості у виникненні нового. Вчені розкривають сутність синергетики як нового наукового напряму, який може виступати в якості методологічної основи для прогностичної та наукової діяльності в сучасному світі. Синергетика орієнтована на пошук деяких універсальних законів еволюції та самоорганізації складних систем, в тому числі і  системи управління.

Проблема вибору методології вивчення феномена менеджменту і його соціально - філософської концептуалізації призводить до необхідності використання методу синергетики, що вважається ефективним при дослідженні парадигми управління. Менеджмент як наука нагромадив значну кількість фактів теоретичної і практичної властивості, що вимагають фундаментального, якісного, філософського осмислення й узагальнення. Тобто з прикладної науки управління він перетворюється у фундаментальну, потребуючою відповідного наукового інструментарію.

Використання певного методологічного комплексу дозволяє наблизитись до сутності досліджуваної проблеми у процесі модернізації суспільства і намітити шляхи її вирішення.

Література:

•1. Шавкун І. Г. Філософія менеджменту. Монографія. - Запоріжжя. 2007. - 262 с.

•2. Диев В. С. Управленческие решения: неопределенность, модели, интуиция. - Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2001. - 347с.

•3. Бурега В. В. Соціально - адекватний менеджмент: концептуалізація моделі: Автореф. дис... докт. соціолог. наук : 22.00.01/Національна академія наук України. Інститут соціології. - К.. 2003 - 45 с.

•4.Гобозов И. А. Социальная философия: диалектика или синергетика?// Философия и общество. - 2005.- № 2. - С. 5 - 17.

•5. Келле В. Ж. Социальная философия: актуальные проблемы.// Философия и общество. - 2006. - № 1. - С. 5 - 18.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>