XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кондрук А.М., Жовта Л.О. ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ АКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кондрук Антоніна Миколаївна

Жовта Лариса Олександрівна

Могилів- Подільський технолого-економічний коледж  ВНАУ

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ АКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Підготовка кваліфікаційного фахівця передбачає не лише оволодіння студентами необхідними теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками, а й надбання ними професійно - значущих особистісних та моральних якостей, котрі дають змогу успішно адаптуватися до майбутньої діяльності, набувати соціальної та особистісної зрілості, прагнути фахового й особистісного самовдосконалення. Отже , формування компетентності, тобто здатності застосовувати знання та вміння в реальній життєвій ситуації, є однією з найбільш актуальних проблем сучасної освіти.

Реалізація предметних компетенцій та формування  ключових компетенцій здійснюється перш за все через інтерактивне навчання, організацію цілеспрямованої активної пізнавальної діяльності студента.

Термін "інтерактивний" прийшов до нас з англійської і має значення "взаємодіючий".  Існують різні підходи до визначення інтерактивного навчання. За своєю природою, воно означає здатність взаємодіяти чи знаходитись в режимі бесіди, дискусії, діалогу. Отже, інтерактивне навчання - це перш за все діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача та студента.

Сутність інтерактивних технологій полягає в тому, що навчання відбувається завдяки взаємодії всіх тих, хто навчається. Це суспільна діяльність, в якій викладач та студенти є суб'єктами навчання. Викладач є лише керівником розумової діяльності студента, спрямовує її, допомагає, послуговуючись фактами, дійти певних висновків. Завдяки цим методам, студенти засвоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка), розвивають критичне мислення, рефлексію, вміння розмірковувати, розв'язувати проблеми.

Навчальний процес відбувається за умов постійної активної взаємодії всіх студентів. Основна відмінність інтерактивних вправ і завдань від звичайних полягає в тому, що вони направлені не тільки і не стільки на закріплення вже вивченого матеріалу, скільки на вивчення нового.

В залежності від мети заняття та форм організації навчальної діяльності  можна визначити умовну робочу класифікацію цих технологій за формами навчання (моделями), у яких реалізуються інтерактивні технології і розділити їх на  чотири групи :

- інтерактивні технології кооперативного навчання;

- інтерактивні технології колективно-групового навчання;

- технології ситуативного моделювання;

- технології опрацювання дискусійних питань.

 Інтерактивні технології кооперативного навчання

Парна і групова робота організовується як на заняттях засвоєння, так і на заняттях застосування знань, умінь та навичок. Це може відбуватися одразу ж після викладу викладачем нового навчального матеріалу, на початку нового  заняття замість опитування,  або бути частиною повторювально-узагальнюючого  заняття.

Далі розглянемо сучасні інтерактивні навчальні технології в тих моделях, які доцільно та найбільш частіше застосовуються на заняттях.

Робота в парах. Ця технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання  студентів. Її можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети. За умов парної роботи всі студенти  отримують,  на відміну від  традиційного навчання, можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає студентам час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед  групою. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.

Використання такого виду співпраці сприяє тому, що студенти не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу.

Карусель. Цей варіант кооперативного навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань.

Робота в малих групах. Роботу в групах варто використовувати для вирішення складних проблем, що потребують колективного розуму. Використовуються малі групи тільки в тих випадках, коли завдання вимагає спільної, але не індивідуальної роботи.

Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп: діалог, синтез думок, спільний проект, пошук інформації, коло ідей, акваріум.

Технології колективно-групового навчання

До цієї групи належать інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всієї групи.

Обговорення проблеми в загальному колі. Це загальновідома технологія, яка застосовується, як правило, в комбінації з іншими. Її метою є прояснення певних положень, привертання уваги студентів до складних або проблемних питань  у навчальному матеріалі, мотивація пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань тощо.

Різновидом загально - групового обговорення є технологія "мікрофон", незакінчені речення, мозковий штурм, «ажурна пилка» або "мозаїка", аналіз ситуації, вирішення проблем.

Технології ситуативного моделювання

Модель навчання у грі - це побудова навчального процесу за допомогою включення  студентів в гру.

Ігрова модель навчання покликана реалізувати  комплекс цілей: забезпечення контролю виведення емоцій; надання студентам можливості самовизначення; надихання і допомога розвитку творчої уяви; надання можливості зростання навичок співробітництва в соціальному аспекті; надання можливості висловлювати свої думки.

Учасники навчального процесу, за ігровою моделлю, перебувають в інших умовах, ніж у традиційному навчанні. Студентам надається максимальна свобода інтелектуальної діяльності, яка обмежується лише означуваними правилами гри. Студенти самі обирають власну роль у грі, висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її розв'язання, беручи на себе відповідальність на обране рішення. Викладач в ігровій моделі виступає як: інструктор, суддя, тренер, головуючий, ведучий.

Арсенал інтерактивних ігор досить великий, але найбільш поширений з них є моделюючий: стимуляційні або імітаційні ігри, розігрування ситуацій за ролями ("рольова гра").

Технології опрацювання дискусійних питань

Дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності  студентів у процесі навчання. Вони значною мірою сприяють розвитку практичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички відстоювати свою думку, поглиблює знання з обговорюваної проблеми. До таких методів відносять : метод ПРЕС, займи позицію, зміни позицію, нескінчений ланцюжок, дискусія, дебати.

  Отже, особливістю інтерактивного навчання є підготовка молодої людини до життя і громадянської активності в громадянському суспільстві на заняттях з будь-якої  дисципліни. Це вимагає активізації навчальних можливостей  студентів замість переказування абстрактної "готової" інформації, відірваної від їхнього життя і суспільного досвіду. Використання  інтерактивних  методів  навчання дає змогу  реалізувати предметні компетенції, підвищити якість навчання,  формувати та відпрацьовувати професійні навики роботи.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>