XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коник О.Г. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Коник Оксана Геннадіївна,

аспірант кафедри педагогіки

та управління навчальними закладами

Республіканського вищого навчального закладу

«Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)

  ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

  Виклад основного матеріалу дослідження. Державна політика в галузі освіти вимагає переосмислення та переоцінки застарілих уявлень, стереотипів щодо системи підготовки педагогічних кадрів. Не викликає сумніву, що основним фактором успішної підготовки спеціалістів різного рівня кваліфікації є наявність у навчальних закладах висококваліфікованих фахівців. Йдеться про педагогів, які спроможні працювати відповідно до зростаючих потоків наукової інформації, оволодівати інноваційними освітніми технологіями і впроваджувати їх, сприяти розвитку інтересу студентів до обраної спеціальності та їх професійних творчих здібностей. Саме від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності значною мірою залежать якість та результати навчально-виховного процесу школи. З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школах проводять спеціальну методичну роботу, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу власними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Методична і науково-методична робота завжди була предметом уваги вчених і педагогів-практиків. Питання змісту та організації науково-методичної роботи знайшли відображення в працях Р. С. Гуревич, Г. С. Данилової, Н. В. Дудніченко, А. М. Єрмоли, Н. В. Житнік, А. М. Зубка, Н. Г. Комаренко, А. В. Литвина, Н. В. Михайловської, В. В. Семенюка, О. Л. Сидоренко, Л. Л. Сушенцевої, де приділено увагу обґрунтуванню організаційних і педагогічних умов, створення яких сприяє підвищенню результативності навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

Методична робота в школі - спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога. Проблема підвищення кваліфікації педагогічних працівників, упровадження в навчально-виховний процес досягнень психолого-педагогічної науки й передового педагогічного досвіду набуває ще більш важливого значення в сучасних умовах модернізації системи загальної середньої освіти. Епоха інноваційного суспільного розвитку потребує постійного вдосконалення фахової майстерності сучасного педагога. Так, Державна програма розвитку освіти на 2006-2010 роки визначає як пріоритетний напрям - інноваційний поступ, що буде результативним за умови впровадження ефективної системи безперервної освіти педагогічних працівників. Розв'язати цю проблему можна різними шляхами, але, передусім, через ефективну організацію внутрішньошкільної науково-методичної роботи.

Науково-методична робота є основним компонентом системи підвищення кваліфікації, важливою ланкою в системі безперервної освіти. Зазначимо також, що це цілісна система взаємопов'язаних дій, які забезпечують постійний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів-дослідників, а в кінцевому результаті - підвищення креативного освітнього рівня навчального закладу.

Найважливішою метою науково-методичної роботи є підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору. Тому пріоритетними напрямами науково-методичної роботи є: формування професійної компетентності майбутніх педагогів у контексті європейського виміру якості, формування та розвиток художньо-естетичних ціннісних орієнтацій учнів; формування творчої особистості сучасного педагога, його корпоративної культури в умовах демократичного суспільства.

         Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег. Її функції полягають у визначені системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів (планування); у діяльності з удосконалення структури і змісту методичної роботи (організаційна); у регулярному вивченні співвідношення між рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості роботи працівників освіти (діагностична); передбаченні знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому (прогностична); виробленні принципово нових положень навчально-виховної роботи, у формуванні, експериментальній перевірці та впровадженні передового досвіду (моделююча); відновленні частково забутих або втрачених учителями знань після закінчення навчального закладу (відновлююча); виправленні недоліків у діяльності педагогів, пов'язаних із використанням застарілих методик (коригуюча); інформуванні, агітації педагогів щодо впровадження досягнень науки, передового досвіду (пропагандистська); налагодженні й підтриманні зворотного зв'язку, в оцінюванні відповідності наслідків методичної роботи завданням та нормативним вимогам (контрольно-інформаційна).

Крім того, у процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Внутрішньошкільна науково-методична робота має забезпечувати підтримку належного професійного рівня кожного з педагогів і колективу в цілому, формування високої загальної і професійної культури вчителя, його готовності до творчості, до вироблення власного індивідуального стилю педагогічної діяльності, до прийняття нестандартних рішень, уміння співпрацювати з учнями, батьками, колегами.

Методична робота в сучасній школі передбачає такі основні напрями:

1) поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії та методики навчання й виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його викладання з урахуванням вимог Закону «Про мови» в Україні;

2) вивчення діалектики і принципів розвитку української національної школи; збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; вивчення теорії та досягнень науки з питань викладання предметів, володіння сучасними науковими методами; глибоке вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей і виконання з позиції формування національної школи;

3) освоєння методики викладання додаткових предметів; випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм із проведенням відкритих уроків, використанням наочних посібників, дидактичних матеріалів;

4) освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики та принципів активізації навчальної діяльності учнів і формування в них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедагогіки;

5) систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;

6) упровадження досягнень етнопедагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в діяльності педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.

Правильна організація науково-методичної роботи сприяє підвищенню рівня цілеспрямованості, вмотивованості, системності й упорядкованості діяльності педагогічного колективу, що позначається на рівні професійно-педагогічної компетентності вчителів і якості навчально-виховного процесу в цілому.

Отже, методична робота в школі спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, збагачує педагогічний колектив, забезпечує розвиток особистості школярів, високу якість отриманих знань та сформованість необхідних умінь і навичок випускників, а її функції полягають у визначенні системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів.

Література:

•1.     Белова Е. Н. Проектный подход к организации научно-методической работы в школе. План педагогического эксперимента / Е. Н. Белова // Интернет-журнал „Эйдос". - 2008. - 12 июля. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.eidos.ru/journal/2008/0712-10.htm. - В надзаг: Центр дистанционного образования „Эйдос", e-mail: list@eidos.ru.

•2.     Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: Монографія / За ред. С. У. Гончаренка. - К. : Вища школа, 1998. - 229 с.

•3.     Єрмола А. М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами / А. М. Єрмола. - Харків : Гімназія, 1999. - 127 с. - С. 12-14.

•4.     Жерносєк І. П. Удосконалення науково-методичної роботи в сучасних загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях / І. П. Жерносєк. - К. : Віпол, 2001. - 204 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>