XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кононов Ю. В. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Студент магістратури  Кононов Юрій Володимирович

Донецький юридичний інститут

ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Діяльність кожного суб'єкта господарювання несе в собі головну мету - отримання прибутку. Керівники підприємств та організацій впроваджують нові методи управління з метою  покрашення фінансового стану їхнього рахунку .  Але попри дій спрямованих на здобуття коштів, не варто забувати про безпеку, а саме про економічну безпеку.

Економічна безпека підприємства (далі ЕБП) -  це стан підприємства, при якому  забезпечується  здатність протистояння несприятливим зовнішнім впливам.

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому.

На сучасному етапі економічних відносин сформувався провідний ресурсно - функціональний підхід до визначення поняття економічної безпеки підприємства. У рамках цього підходу автори (Самойленко А.Г,. Покропивного С. Ф  Терещенко О. О., Мунтіян В.) пропонують розглядати ЕБП, як стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для відвертання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства. [1, с.138]

Також автори цього підходу виділяють ряд основних функціональних складових ЕБП, а саме : фінансова , інтелектуальна й кадрова , техніко-технологічна , політико-правова , інформаційна , екологічна складова та силова складові.

Серед функціональних складових економічної безпеки фінансова складова вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є «двигуном» будь-якої економічної системи.          [2, с. 22]

Під фінансовою складовою економічної безпеки підприємства слід розуміти стан захищеності  капіталу підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз, також наявність  невиплаченої заборгованості перед кредиторами та можливість погашення існуючого боргу в найкоротші строки.

У процесі фінансової діяльності підприємства відбувається безупинний процес кругообігу капіталу, змінюються структура активів і джерел їхнього фінансування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і, як наслідок, змінюється фінансовий стан підприємства, який може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим.

Фінансова складова на підприємстві потребує  точної оцінки її стану  для впровадження нових або підтримання старих ефективних методів управління. Спочатку  оцінюються загрози економічній безпеці, що мають політико-правовий характер і включають:

• внутрішні негативні дії (неефективне фінансове планування та управління активами; малоефективна ринкова стратегія; помилкова цінова й кадрова політика);

• зовнішні негативні дії (спекулятивні операції на ринку цінних паперів; цінова та інші форми конкуренції; лобіювання конкурентами недостатньо продуманих рішень органів влади);

• форс-мажорні обставини (стихійне лихо, страйки, військові конфлікти) та обставини, наближені до форс-мажорних (несприятливі законодавчі акти, ембарго, блокада, зміна курсу валют тощо). [  3, с.48].

Потім досліджується фінансові можливості  підприємства.  У процесі оцінки поточного рівня забезпечення фінансової складової економічної безпеки підлягають аналізу:

• фінансова звітність і результати роботи підприємства (організації) - платоспроможність, фінансова незалежність, структура й використання капіталу та прибутку;

• конкурентний стан підприємства (організації) на ринку - частка ринку, якою володіє суб'єкт господарювання; рівень застосовуваних технологій і менеджменту;

• ринок цінних паперів підприємства (організації) - оператори та інвестори цінних паперів, курс акцій і лістинг.

Важливою передумовою охорони фінансової складової економічної безпеки є планування комплексу необхідних заходів та оперативна реалізація запланованих дій у процесі здійснення тим чи тим суб'єктом господарювання фінансово-економічної діяльності.  [ 4,с.78].

Одною із провідних характеристик підприємства є фінансова стабільність. Вона пов'язана з рівнем його залежності від кредиторів та інвесторів. За різних умов, у яких функціонує підприємство, останнє для досягнення фінансової стабільності проходить різні етапи. Так, в умовах кризи підприємство може досягати фінансової стабілізації за такими етапами:

а) ліквідація поточної неплатоспроможності підприємства;

б) відновлення фінансової стійкості (фінансової рівноваги у короткостроковому періоді);

в) забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді. [ 5,c.44].

Отже, розглянувши визначення понять економічна безпека підприємства та характеристики його складових, ми дійшли висновку, що фінансова складова економічної безпеки суб'єкта господарювання є провідною серед інших складових. Також встановили, що умовою життєздатності підприємства та основою його розвитку є його фінансова стабільність (стійкість). Це комплексне поняття, якє перебуває під впливом різних фінансово-екононічних факторів, які треба враховувати при прийнятті фінансового вибору. Отже, стабільність фінансів на підприємсті може бути забезпечена за умови постійної реалізації та одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов'язання. Водночас для розвитку виробництва необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків і зобов'язаннь у нього залишався такий розмір пибутку, який би дав змогу розвивати виробництво й виводити його на конкурентноздатний рівень. Тобто загальна стійкість підприємства передбачає насамперед такий рух його грошових потоків, який забезпечив постійне перевищення доходів над витратами.

Література:

1. Основы экономической  безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / Под ред Е.А. Олейникова. - М.: ЗАО Бизнес- школа: Интер-Синтез, 1997.-288с.

2. Шелухін М.Л., Билінін Я.В. Економічна безпека суб'єктів господарювання: навч.-метод. посіб/ За аг. Ред.. док. Юрид. Наук, доцента М.Л.Шелухіна - Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. - 344 с.

3. Лахтіонова, Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія./ Л.А. Лахтіонова - К.КНЕУ, 2001. - 387с.;

4.  Гилеровская, Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих предприятий / Л.Т. Гилеровская - СПб.: Питер, 2003. - 256 с.

5. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2005. - 430с.;


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>