XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кононова Т. С., к. е. н., Гладкова О. В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

Кононова Т. С., к. е. н., ст. викладач, Гладкова О. В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

         Актуальним завданням сучасного етапу соціально-економічних перетворень у нашій державі є радикальне реформування пенсійної системи, що має важливе значення для забезпечення сталого розвитку України, подолання наслідків фінансової-економічної кризи, підвищення рівня соціального забезпечення пенсіонерів. Незважаючи на те, що до сьогодні було здійснено низку важливих для подальшого розвитку пенсійної системи перетворень, започаткована пенсійна реформа далеко не завершена: по-перше, пенсія не убезпечує від бідності; по-друге, система залишається соціально несправедливою; по-третє, не відбулося детінізації заробітків і доходів загалом; по-четверте, Пенсійний фонд України не може обійтися без дотацій із бюджету тощо.

         Різні аспекти  реформування пенсійної системи України аналізували, зокрема, Н. Болотіна, М. Бойко, С. Синчук, М. Боднарук, В. Бурак, І. Гуменюк, С. Прилипко, Г. Чанишева, І. Ярошенко, Л. Князькова, А. Скоробагатько, Т. Кравчук, І. Оклей, Г. Нечай, Н. Горюк, Д. Полозенко, Е. Лібанова, В. Колбун, Л. Шангіна, В. Ульянов. Проте чимало аспектів цієї проблеми залишаються невирішеними, а наявні пропозиції носять суперечливий або дискусійний характер. Тому метою статті є аналіз ключових проблем реформування солідарної пенсійної системи, запровадження накопичувальної системи, розвиток недержавного пенсійного забезпечення в контексті сучасних соціально-економічних реформ в Україні.

         У 1992 р. Україна почала переходити від пенсійного забезпечення, успадкованого від радянських часів, до побудови пенсійної системи, заснованої на страхових принципах. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 1992 р. № 39 на базі Українського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР був утворений Пенсійний фонд України, започатковано функціонування системи збору та розподілу страхових внесків роботодавців та громадян на пенсійні виплати [1]. Це стало початком переходу до традиційних світових принципів організації пенсійного забезпечення.

         13 квітня 1998 р. Президент України видав Указ „Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні", у якому були сформульовані невідкладні завдання з реформування цієї сфери [2]. Але до 1 січня 2004 р. в Україні діяла повністю державна система пенсійного забезпечення, яка у своїй основі мала базовий Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 р. Основами законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. у системі соціального страхування було передбачено його окремий вид - пенсійне страхування. 9 липня 2003 р. Верховна Рада України прийняла два пенсійні закони - "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення", які мають привести пенсійну систему у відповідність до міжнародних стандартів і досвіду розвинених країн з ринковою економікою [3].

         Відповідно до зазначеного законодавства, основними новелами в пенсійному забезпеченні стали такі: запровадження нової пенсійної системи (трирівневої); визначення механізму обрахування та сплати страхових внесків на пенсійне страхування; заміна трудового стажу на страховий стаж; встановлення нових механізмів залежності розміру пенсій від тривалості страхового стажу та розміру заробітку, обрахунку страхового стажу із введенням коефіцієнта страхового стажу, а також заробітку для нарахування пенсії з урахуванням коефіцієнта заробітної плати тощо.

         Поглянувши на теперішню ситуацію в країні, ми можемо звернути увагу на тe, що Україна заперіод з початку вировадження пенсійної реформи не продемонструвала великого прогресу нашляху розвитку недержавних пенсійних фондів та розбудови накопичувальної пенсійної системи.

         В табл. 1. зображен SWOT - аналіз нової пенсійної системи.

Табл. 1. SWOT - аналіз нової пенсійної системи

Сильні сторони Слабкі сторони
1) учасники мають свої власні пенсійні рахунки (щось подібне до банківських ощадних рахунків), які захищаютьїх від неналежного втручання уряду

2) оскільки розмір майбутньої пенсії залежить від розміру внесків, учасник буде зацікавлений  сплачувати внески або зробити так, щоб їх сплачував роботодавець - це буде чинником сприяння переходу фірм з тіньової економіки у формальний сектор

3) учасники, які заробляють більше, сплачуватимуть більші внески і отримуватимуть більші виплати - сильніший, ніж у солідарній системі стимул для того, щоб працювати й заробляти більше

4) перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи збільшить наявність інвестиційного капіталу в Україну

5) на систему не впливатимуть негативні демографічні зміни

6) диверсифікація майбутніх доходів

1) якщо внески дають невеликий процентний дохід, учасник може отримати меншу, ніж з солідарної системи, пенсію. Учасник може втратити усі накопичені гроші за неправильного інвестування і неефективної роботи регулятивної системи

2) в обов'язковій накопичувальній системі немає механізму надання пенсій малозабезпеченим особам похилоговіку або механізму перерозподілу від учасників з високими доходами учасникам з низькими доходами, оскільки пенсії залежать виключно від внесків, сплачених кожною окремою особою

3) працюючі інваліди, хронічно безробітні і жінки, які виховують дітей, до досягнення пенсійного віку не зможуть накопичити достатньо грошей для отримання пристойних виплат

4) система може бути під загрозою в період затяжної високої інфляції або серйозної кризи фінансових ринків

Можливості Загрози
1) розвиток ринків капітал

2) ріст економікиу

3) економічна стабілізаці

4) у розвинених країнах кожен шостий долар інвестицій у світову економіку належить саме НПФ

5) розвиненість НПФ надає економіці потужного фінансового ресурсу для інвестування

6) підтримки соціальних стандартів в Україні

7) накопичення внутрішніх інвестиційних ресурсів, дуже необхідних для прискореного розвитку національної економіки

1) недостатність досвіду й системних наукових досліджень

2) складність створення та впровадження ефективних стимулювальних і регулювальних заходів

3) проблеми з інформуванням громадськості

4) державні пенсійні фонди не мають досвіду роботи із складними інформаційними системами

5) політичний страх реформування

6) політична нестабільність

7) недостатня зацікавленість роботодавців

в участі у недержавних пенсійних програмах

8) недовіра населення до фінансових інститутів як таких та інші невирішені питання 

         Отже, в сучасних умовах трансформації економіки України в найкращий спосіб змогла б досягти успіху пенсійного забезпечення змішана трирівнева система, яка охоплює традиційну солідарну систему, обов'язкову накопичувальну пенсійну систему та добровільну систему особистих пенсійних заощаджень.

         Підсумовуючи, необхідно звернути увагу, що пенсійна система України потребує реформування. Впровадження загальнообов'язкової системи пенсійного забезпечення є необхідною умовою для створення повноцінної трирівневої системи пенсійного забезпечення. Важливим чинником є систематизація і планування в проведенні реформи. Успішна реалізація навіть добре продуманої пенсійної реформи неможлива за відсутності ретельно розробленої й випробуваної адміністративно-інформаційної системи. Потрібна належна координація заходів пенсійної реформи з іншими складовими ринкових реформ. Важливою складовою процесу реформування має стати загальнонаціональна програма інформування громадськості й ознайомлення населення щодо цілей і завдань реформ пенсійного забезпечення. Усе це сприятиме забезпеченню належного рівня життя людей похилого віку в сучасних умовах і на віддалену перспективу на засадах соціальної справедливості та гармонізації відносин між поколіннями.

Література:

1. Про створення Пенсійного фонду України: постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 1992 р. № 39 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.

2. Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні: Указ Президента України від 3 квітня 1998 р. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.

3. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 49-51. - Ст. 376.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>