XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кононович О. С., к.ю.н. Жуковська Ж. О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Кононович О. С. курсант 33 взводу 3 курсу факультету підготовки фахівців транспортної міліції ОДУВС
Науковий керівник: Жуковська Ж. О. к.ю.н., професор кафедри теорії та історії держави та права ОДУВС

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

У системі державного апарату України міліція займає специфічне місце, що обумовлено, перш за все, тими функціями, які вона покликана здійснювати, а також тим, що її діяльність відбувається серед людей і охоплює практично всі сфери суспільного життя. Тому питання, пов’язані із забезпеченням належної якості всіх рівнів правової бази організації і діяльності міліції України, набувають особливого значення і потребують глибоких різнобічних досліджень, які недостатньо активно проводяться. Окремі аспекти проблеми нормативно-правового регулювання організації і діяльності міліції в спеціальній літературі розглянуті у працях В. Б. Авер’янова, Л.І. Антонової, О.М. Бандурки, Д.Н. Бахраха, В.М. Бездєнєжних, І.І. Веремєєнко, О.П. Герасимова, І.П. Голосніченка. Однак багато сфер діяльності міліції залишаються за межами наукового аналізу або виходять з попередніх уявлень про роль міліції у суспільстві і державі. Особлива увага до органів міліції, до правового регулювання їх організації і діяльності викликана, перш за все, тим, що у сфері боротьби зі злочинністю на сьогодні склалася кризова ситуація і вирішення цієї проблеми потребує удосконалення механізму нормативно-правового регулювання діяльності міліції, вироблення нової сучасної концепції нормотворчої діяльності, визначення її пріоритетів та оптимальної організації.
Через відсутність базових законів деякі підрозділи міліції тривалий час існують у «правовому вакуумі». Не завжди норми підзаконних і відомчих актів відповідають, а інколи і суперечать, законам чи обмежують права і законні інтереси громадян. Окремі акти дублюють один одного, пересичені нормами-деклараціями, або зовсім застаріли. Ці обставини дають підставу розглядати нормативно-правове регулювання організації та діяльності міліції України як проблему, досить важливу з точки зору юридичної теорії і практики, що в свою чергу обумовлює актуальність даної теми. Вважаємо, що характер правоохоронної діяльності має суперечливий характер. Органи виконавчої влади зобов’язані захищати права, свободи і законні інтереси громадян в тому числі і право власності,проте виконуючи “міліцейські” функції, співробітники органів внутрішніх справ втручаються в сферу особистих прав і свобод громадян . Все це зумовлює необхідність «жорсткої» регламентації діяльності правоохоронних органів, як в законах так і в підзаконних нормативних актах. Деякі науковці знаходять вихід у відомчому правовому регулюванні. З ними в принципі можна погодитись, оскільки, дійсно, відомче правове регулювання розвантажує акти вищих органів державної влади, звільняє їх від деталей “технологічного процесу ” [1,С.13]. Із проведеного аналізу нормативно-правових актів стає ясно, що вміщена в них інформація направлена в більшості випадків на конкретизацію і деталізацію норм, що є складовими таких спеціалізованих галузей права, як цивільне право, екологічне право, кримінальне право, кримінально-процесуальне право. Крім того проведений аналіз відомчого нормативного матеріалу показав, що найменша кількість відомчих нормативних документів діє в галузі кримінально-процесуального права, що є суттєвим ударом для органів внутрішніх справ [1,С.14]. Але попри характерний процесуальний характер відомчої правотворчості остання врешті-решт повинна посилатись на досконалі закони, тобто акти вищої юридичної сили. Таким чином, вбачається за необхідне з метою використання у комплексі всіх (як правових так і організаційних) гарантій охорони Конституції України, прав і свобод громадян визначити у законі України “Про нормативно-правові акти” порядок контролю органів юстиції за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Зазначений контроль має забезпечуватися шляхом проведення перевірок стану додержання суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів органами юстиції, що здійснюють таку реєстрацію. Сьогодні, Міністерство юстиції України є координаційним та методологічним центром у сфері нормотворчої діяльності, відповідальним за законність нормативно-правових актів, що приймаються відповідними органами державної влади, підтвердженням чого є Указ Президента України від 26 листопада 2003 року № 1348 “Про поліпшення організації законопроектної діяльності”, яким на Міністерство юстиції України покладено функції головного розробника проектів законів. Вважаємо за необхідне підтримати пропозиції про необхідність закріплення у Законі України “Про нормативно-правові акти України” норми: “не мають юридичної сили підзаконні акти, які принижують або обмежують законні права і свободи людини і громадянина”; - про прийняття Законів України: “Про органи внутрішніх справ України”, “Про нормативно-правові акти України”, “Про міліцію України”, які врахували б усі існуючі на сьогодні час прогалини у законодавстві; про прийняття базових законів України про структурні складові міліції України: “Про органи попереднього слідства”, “Про управління по боротьбі з організованою злочинністю”, “Про кримінальну міліцію”, “Про міліцію громадської безпеки”;про обмеження права МВС України видавати акти, обов’язкові для фізичних і юридичних осіб; вилучення з нормативно-правових актів МВС України норм, які обмежують законні права громадян або ускладнюють їх реалізацію[2,С.18].
Література:
1. Арзамасов Ю. Г Ведомственное нормотворчество как тип юридической деятельности // Государство и право. – 2006. – № 9. – С. 11-17;
2. Петрова Ірина Павлівна. Нормативно-правове регулювання організації і діяльності міліції України: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07.Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2004.-186с.
e-mail: kononovich89@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>