XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коновальчук С. А. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ ЖУРНАЛІСТІВ

аспірант ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, Коновальчук С. А.

ТНПУ ім. В. Гнатюка

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ ЖУРНАЛІСТІВ

В умовах всебічної модернізації освіти особливо актуальною є проблема підвищення ефективності якості підготовки майбутніх фахівців у всіх галузях діяльності. У зв'язку із зростанням інтересу до іноземної мови, а саме англійської, як засобу міжнародного і міжкультурного спілкування, викликаного змінами політичних і соціально-економічних умов розвитку нашого суспільства, інтеграцією України у світове співтовариство, особливої гостроти набуває проблема іншомовної підготовки фахівців у галузі журналістики, здатних вступати в міжкультурне іншомовне спілкування як у письмовій, так і в усній формах на міжнародному, міжетнічному та особистісному рівнях.

Професійна іншомовна підготовка журналістів на сучасному етапі повинна відповідати міжнародним стандартам освіти. Основною метою і завданням професійної освіти повинна бути підготовка кваліфікованого фахівця відповідного рівня і профілю, конкурентноздатного на ринку праці, який буде компетентним не тільки у своїй галузі, але й у суміжних, готовий до професійного зростання, соціальної і професійної мобільності.

Динамічний розвиток сучасних технологій, соціально-економічні зміни вимагають від системи освіти наукового переосмислення проблеми навчання іноземної мови за професійним спрямуванням майбутніх журналістів, пошуку оптимальних педагогічних умов, які б сприяли якісній підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі журналістики.

Таким чином, мета даної статті полягає у виділенні та аналізі педагогічних умов підготовки молодих фахівців до професійної іншомовної діяльності.

Аналізуючи ряд досліджень, можемо стверджувати, що проблема вивчення педагогічних умов розглядалася у наукових роботах багатьох дослідників, а саме: Л. Волокової, М. Дяченко, О. Качалова, В. Клименка, А. Кулик, Н. Мітрової, О. Смірнової та ін.

Проте, незважаючи на велику кількість публікацій, педагогічні проблеми формування професійної іншомовної компетенції журналістів не були предметом спеціального дослідження.

У наукових джерелах спостерігаємо різні трактування поняття «умова». Наприклад, у «Філософському енциклопедичному словнику» під редакцією Л. Ільїчова ми зустрічаємось із таким тлумаченням «умови» як «філософської категорії, в якій відображаються універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує. Завдяки наявності відповідних умов властивості речей переходять з можливості в дійсність» [4].

Л. Карпенко зазначає термін «педагогічна умова» як певна обстановка чи обставина, яка впливає (прискорює чи гальмує) на формування та розвиток педагогічних явищ, процесів, систем, якостей особистості [2, с. 97]. На думку О. Бражнич, педагогічні умови є сукупністю об'єктивних можливостей змісту, методів, організаційних форм і матеріальних можливостей здійснення педагогічного процесу, що забезпечує успішне досягнення поставленої мети [1].

На підставі визначень вищезгаданого поняття, можемо запропонувати таке тлумачення терміну «педагогічна умова» - як певна сукупність елементів освітнього середовища - факторів, що сприяють ефективній оптимізації процесу навчання, успішному досягненню поставленої задачі.

У нашій статті ми розглядатимемо «педагогічну умову» як необхідну обставину (комплекс засобів) від якої у подальшому залежатиме ефективність та результативність процесу підготовки молодих фахівців журналістів до професійної іншомовної діяльності.

На основі даних психолого-педагогічних досліджень та власного досвіду нами було відібрано ряд першочергових педагогічних умов, які, на наше переконання, сприятимуть формуванню іншомовної компетентності журналістів, а саме:

•        створення сприятливого педагогічного журналістського середовища (атмосфера доброзичливості, щирості, відвертості, гармонійна обстановка сприятиме якісному налаштуванню на навчальну професійну діяльність, кращому сприйманню нового та швидкого відтворення засвоєного англомовного матеріалу);

•        моделювання реальних іншомовних ситуацій журналістського спілкування, які сприятимуть максимальному зближенню навчального процесу й реальної професійної комунікації іноземною мовою [3];

•        реалізація професійно-адаптаційних процесів для оптимізації професійної спрямованості іншомовної підготовки майбутніх журналістів (заходи, які дадуть змогу фахівцю адаптуватися до нових умов професійної іншомовної діяльності);

•        створення професійно-мотиваційного середовища (мотиваційні тренінги, які спрямовані на розвиток інтересу до професійної іншомовної діяльності, формування позитивних професійних ціннісних орієнтацій та іншомовних комунікативних умінь, необхідних для журналістської діяльності);

•        застосування особистісно-орієнтованого навчання (система ідей, поглядів, методичних прийомів, направлених на розвиток комунікативної іншомовної компетентності майбутніх фахівців);

•        використання телекомунікаційних та інформаційних технологій навчання;

•        підбір навчальних завдань та вправ, впровадження спецкурсів іншомовної професійної спрямованості;

•        цілеспрямована внутрішньовузівська підготовка професорсько-викладацького складу та його готовність до співпраці у процесі формування професійної іншомовної компетентності журналістів;

•        організація творчої діяльності викладачів та студентів, встановлення гуманістичних міжособистісних стосунків на діалогічних засадах;

•        створення атмосфери успіху, сприяння самореалізації студентів;

•        спрямованість форм і методів навчання на поетапне оволодіння іншомовним матеріалом;

•        забезпечення інтегрованого підходу у навчанні;

•        встановлення взаємозв'язку ВНЗ із професійним журналістським середовищем.

Беручи до уваги вищевикладене, потрібно сказати, що ми зможемо отримати висококваліфікованого фахівця журналіста з розвиненим професійним іншомовним мовленням лише в тому випадку, коли підготовка його буде проводитися із врахуванням зазначених педагогічних умов.

Література:

•1.        Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи: дис. канд. пед. наук / О. Г. Бражнич. - Кривий Ріг, 2001. - 238 с.

•2.        Краткий психологический словарь. / Ред.- сост. Л. А. Карпенко. Под общей ред. А. Н. Петровского, М. Г. Ярошевского. - Ростов-на-Дону, Изд-во "Феникс". - 1998. - 512 с.

•3.        Сура Н. А. Іншомовна професійна компетентність: головні принципи та компоненти процесу навчання професійно орієнтованого спілкування/ Н.А. Сура // Вісник Луганськ. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. - 2003. - № 4 (60). - С. 190-192

•4.        Философский энциклопедический словарь/ Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. - М. : Сов. энцикл., 1983. - 840 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>