XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Копельчук В.П., Собчук С.І., Цимбал О.О. ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

Науковий керівник: Копельчук В. П.

Собчук С. І., Цимбал О. О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

Одним із головних завдань діяльності держави є забезпечення соціального та економічного захисту населення. Найбільше даної допомоги потребують саме непрацездатні члени суспільства, оскільки вони є найбільш вразливими. Для виконання даної функції в державі запроваджують систему економічних та організаційно-правових заходів, які становлять базу для створення інститутів з питань соціального захисту населення. Одним із найважливіших питань, яке потребує вирішення вже сьогодні є реформування пенсійної системи України.

Актуальність даного питання полягає в тому, що спостерігається чітка  тенденція зростання кількості людей пенсійного віку, що призводить до великого навантаження на працююче населення.

Метою дослідження є аналіз світового досвіду з реформування пенсійної системи  та його впливу на проведення реформаторських заходів в Україні.

З виникненням потреби в реформуванні пенсійних систем з'явилася необхідність в науковому обґрунтуванні та створенні теоретичного підґрунтя. В світовій практиці велику увагу цим питанням приділяли: В.Мітчел, В. Роїк,
 М. Рутковські, Л. Сичова, В.Хіжний, В. Шахов, В. Шерстньов, Е. Джеймс. . Серед українських фахівців з даного питання слід відзначити: С. Бандура, Д. Богиню, В. Гриньову, В. Грушка, Е. Лібанову, Н. Лук'янченка, О. Макарову, В. Новікова, В. Онікієнка, С. Пірожкова, Ю. Привалова, Ю. Саєнка, М. Семикіну, С. Українця.

З початку 80-х рр. минулого століття проблеми реформування пенсійної системи постали практично перед усіма державами світу. Першою здійснила пенсійну реформу латиноамериканська країна Чилі в 1981р. На протязі 90-х рр. ХХ ст. пенсійні реформи були проведені у провідних країнах (в Німеччині та Італії в 1992р., у Франції в 1993 р., у Великобританії в 1994р., у США в 1995р., в наступні роки в багатьох інших країнах світу). Дане реформування відбувалося на основі створеної Світовим Банком трирівневої моделі пенсійної системи, основним завданням якої було попередження кризи старіння населення. Цю модель взяли за основу переважна більшість країн, що розвиваються за ринковими принципами. Дана система має такі три складові: солідарну (перший рівень), обов'язкову накопичувальну (другий рівень) та додаткову або добровільну накопичувальну (третій рівень). Переваги багаторівневого пенсійного забезпечення полягають у тому, що накопичувальна пенсійна система дає можливість збільшувати сукупні національні нагромадження, інвестиції та сприяти економічному зростанню. Крім того, вона не залежить від демографічних чинників, дає можливість диференціювати розміри пенсії залежно від заробітної плати й ефективності використання пенсійних нагромаджень.

Розподільна, і накопичувальна пенсійні системи мають певні ризики, тому розвинуті країни світу знайшли вихід у диверсифікованості пенсійного забезпечення, у поєднанні обох моделей і створені трирівневої системи, а саме: а) обов'язкової державної системи з перерозподілом між поколіннями, тобто - традиційної солідарної системи; б) обов'язкової накопичувальної системи за рахунок коштів, накопичених на індивідуальних рахунках пенсіонерів та інвестиційних доходів; в) добровільного приватного пенсійного страхування, яким можуть займатися пенсійні фонди, банки, страхові компанії та інші фінансові інститути.

В таких європейських країнах як Великобританія та Швеція перебудова пенсійної системи відбувалася шляхом упорядкування розподільних систем і обережного введення накопичувальних елементів. Так, у Великобританії склалася дворівнева пенсійна система: перший рівень - це обов'язкова державна схема, базова пенсія, яка фінансується за рахунок загальних податків і забезпечує пенсіонерам мінімальний дохід. Другий рівень - це трудові пенсії, які залежать від заробітку працівника (введена в дію з 2002 року). Він може вибирати між участю у державній пенсійній схемі другого рівня або в приватних пенсійних фондах. На сьогодні населення Великобританії охоплено майже на 100% базовими державними пенсіями, майже на 50% - системою професійних пенсій і близько 25% - схемою персональних пенсій.

Різновидом змішаної системи є солідарно-накопичувальна модель, яка характерна європейським країнам, зокрема Польщі, Росії, Швейцарії, Ірландії, частково Італії та Іспанії. Саме ця модель взята за базову нашою державою для створення власної трьохрівневої пенсійної системи: державна пенсія (накопичувальна), обов'язкове страхування і накопичувальна (корпоративна, або особиста).

Сьогоднішня пенсійна схема України законодавчо окреслена у 2003-2004 роках, і регулюється 20 нормативними актами а також конвенціями та угодами з 20 державами про взаємні гарантії прав громадян у сфері пенсійного забезпечення. З 2004 року в Україні діє Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення, який закріплює концепцію побудови та діяльності вітчизняного недержавного пенсійного забезпечення, яка повністю відповідає світовим стандартам.

До головних завдань та цілей пенсійної реформи належать:

- підвищити рівень життя пенсіонерів;

- встановити залежність розмірів пенсій від величини заробітку і

трудового стажу;

- забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи;

- заохотити громадян до заощадження коштів під старість;

- створити більш ефективну та більш дієву систему адміністративного управління в пенсійному забезпеченні.

Україною обрано шлях поступового запровадження трирівневої пенсійної системи: рівень 1 - солідарна система, рівень 2 - загальнообов'язкова накопичувальна система, рівень 3 - добровільна недержавна система пенсійних заощаджень.

Перший рівень - система пенсійних виплат, внески до якої сплачуються усіма працюючими громадянами країни та їх роботодавцями. За рахунок цих коштів і виплачуються страхові пенсії та встановлюється мінімальний рівень пенсійних виплат пенсіонерам. Особам, які мають малий страховий стаж та (або) розмір заробітку, з якого сплачувались страхові внески, а отже низькі розміри пенсій, передбачається надання цільової соціальної допомоги, що дозволить забезпечити їм доходи на рівні мінімальних соціальних стандартів в Україні, які встановлюються, виходячи з реальних фінансових можливостей Державного бюджету та Пенсійного фонду.

Створення Другого рівня пенсійної системи означатиме запровадження в нашій країні системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування. Суть такої системи полягатиме у тому, що частина обов'язкових внесків до пенсійної системи (загальний рівень пенсійних відрахувань залишиться незмінним) накопичуватиметься у єдиному Накопичувальному фонді і обліковуватиметься на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян які (та на користь яких) сплачуватимуть такі внески. Ці кошти інвестуватимуться в економіку країни з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних процесів. Управління пенсійними коштами здійснюватимуть компанії з управління активами (для яких ця діяльність є професійною і буде ліцензуватись), обраними на конкурсній (тендерній основі). Виплати з Накопичувального фонду будуть здійснюватись додатково до виплат із солідарної системи.

Третій рівень пенсійної системи - це створення недержавних пенсійних фондів, тобто фінансових установ, призначених для накопичення коштів на додаткову недержавну пенсію та здійснення пенсійних виплат учасникам фонду.

Існує три види недержавних пенсійних фондів:

•§ Корпоративний НПФ створюється юридичною особою-роботодавцем або кількома юридичними особами-роботодавцями, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники. Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з роботодавцями-засновниками чи роботодавцями-платниками такого фонду.

•§ Професійний НПФ можуть створювати об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки, чи фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності. Учасниками такого фонду можуть бути тільки фізичні особи, у яких ознаки їх професійної діяльності співпадають з ознаками, визначеними в статуті фонду (наприклад, працівники металургійної галузі).

•§ Відкритий НПФ створюється будь-якими юридичними особами, крім тих, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів. Учасниками відкритого фонду можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.

Після запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення у громадян України буде можливість альтернативного способу формування пенсійного фонду. Розрахунок буде мати такий вигляд (наприклад):

Вартість платежу - 200 грн. щомісяця (тобто 10% від зарплати у 2000 грн/міс, взятої для прикладу) під ставку 6% річних через 35 років становитиме 284 942,06 гривень. При використанні цього фонду щомісячно по 2000 грн і зберіганні залишку під той же процент його вистачить на 20,7 років, при використанні по 1800 грн - на 25,8 років, а по 1500 - на 48,4. Якщо громадянин з таким фондом з якихось причин не використає його на свої пенсійні потреби, - він перейде правонаступникам.

Підготовлений законопроект реформування пенсійної системи України передбачає внесення змін до 14 різних законів. При цьому наголошується, що додаткові надходження до пенсійного фонду в 2011 році становитимуть 4,9 мільярдів гривень.

Отже, аналізуючи досвід зарубіжних країн, можна зазначити, що Україна використовує позитивні аспекти реформування пенсійної системи і водночас будує власний економічний механізм пенсійного забезпечення, виходячи з таких основних принципів як рівня життя населення, демографічної ситуації, що склалася, можливостей національної економіки. Загалом проведення пенсійної реформи в Україні - нагальна потреба, яка має бути вирішена в найближчий час.

Література:

•1. Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист - К.: Видавництво «Основа», 2009, с.406.

•2.  Привалов Ю., Наєнко Ю. Пенсійна реформа в Україні : тенденції та перспективи. - К.2009,с.18-37.

•3. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Ekon/2009_7/60.pdf

•4. http://www.pension.kiev.ua/ - сайт пенсійної реформи.

e-mail: PROGRESS1911@meta.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>