XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Копилова І. М. ДІЛОВА ГРА ЯК СПОСІБ МОТИВАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Копилова І. М.

Чернівецький торговельно-економічний університет КНТЕУ

ДІЛОВА ГРА ЯК СПОСІБ МОТИВАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Основою усного і писемного спілкування іноземною мовою є оволодіння навичками різних видів мовленнєвої діяльності. Для підсилення мотивації до вивчення іноземної мови викладач намагається враховувати особистісні потреби тих, кого навчає та їхні майбутні професійні інтереси, диференціювати їхню діяльність. Успіх будь-якої діяльності (у даному випадку мовленнєвої) залежить від рівня мотивації тих, хто її здійснює.

Широке використання ігрової діяльності на заняттях з іноземної мови сприяє як створенню мотивації мовленнєвої діяльності студентів економічних вузів, так і формуванню їхньої професійної компетенції.

Мета нашого дослідження - презентувати ділову гру, яка може сприяти підвищенню рівня мотивації комунікативної діяльності її учасників та використовуватися для формування навичок різних видів мовлення. Окрім цього, в процесі підготовки та проведення ділової гри відбувається моделювання умов професійної діяльності майбутніх економістів.

Проблема використання різних видів ігрової діяльності (Л. Г. Вишнякова, Ю. А. Гапон, Т. І. Доніч, А. В. Конишева, Л. Б. Котлярова, Н. Н. Круглова, О. Б. Тарнопольський, В. М. Філатов, А. Davison, P. Gordon, J. Dixey) є на сучасному етапі актуальною у методиці навчання іноземних мов. Під час гри, яка забезпечує моделювання реальної ситуації майбутньої професійної діяльності, не лише забезпечуються умови для застосування професійних знань, але й має місце вдосконалення мовленнєвих навичок та вмінь.

Досягнення мети передбачає виконання наступних завдань: пояснити, в чому полягає відмінність між рольовою і діловою грою, окреслити особливості етапів підготовки і проведення ділової гри.

Ділова гра як спосіб мотивації мовленнєвої діяльності дещо відрізняється під рольової гри. В методичній літературі ділову гру також називають професійно орієнтованою рольовою грою. Це цілком виправдано, оскільки як у рольових, так і в ділових іграх є ролі, ситуації, дії для реалізації ролей, різні ігрові об'єкти тощо. Обидва види ігор дають можливість наблизити процес навчання до реальних умов спілкування, підвищувати рівень володіння іншомовною комунікативною компетенцією, стимулювати пошук оптимальних рішень поставленого завдання, розвивати вміння аргументувати власну точку зору, переконувати, впливати на співрозмовників тощо [2, с. 9]. Головна відмінність ділової гри від рольової - це її орієнтація на майбутню професію тих, хто навчається, моделювання у грі умов професійної діяльності, набли­жених до реальних. Крім того, в основі ділової гри може бути не лише проблемна, але й конфліктна ситуація, вирішити яку мають всі учасники спілкування разом [4,с. 11 ], а сама гра має поетапний розвиток, в результаті якого виконання завдань попереднього етапу впливає на хід наступного, на контроль ігрового часу та систему оцінки її результатів [3, с. 131 ].

Створення ситуації передбачає наявність проблемного завдання, а також підготовку номенклатури ролей. Номенклатура ролей для кожної гри визначається з урахуванням мети, яку ставить перед собою її організатор. Мовленнєва діяльність є не тільки вмотивованою, але й сприяє формуванню професійної компетенції майбутніх економістів.

Особливою ознакою ділової гри є її обов'язкова підготовка. При проведенні рольових ігор комуніканти здійснюють мовленнєві вчинки, розвиток яких визначається самою ситуацією. Попередня підготовка, як правило, не надається, коли учасники спілкування обговорюють актуальні для них проблеми, інформацію про які вони отримують у повсякденному житті. В процесі організації ділової гри, коли йдеться про відсутність в учасників спілкування на основі професійного досвіду, підготовка гри є обов'язковою.

Для початку необхідно підготувати сценарій, який включає номенклатуру ролей, містить інформацію про дії учасників гри, взаємовідносини між ними, включає опис місця й часу дій, визначає кінцеву мету гри. Оскільки ділова гра, як правило, проходить у декілька етапів, сценарій надає інформацію про кожен з них.

На першому етапі студенти вивчають умови гри і рольовий репертуар. Викладач опрацьовує з ними спеціально підготовлені матеріали навчального, соціокультурного або професійного характеру. Цей процес може відбуватися на декількох заняттях, які передують тому заняттю, на якому проводитиметься сама гра. З метою підготовки студентів викладач може ознайомити їх зі зразком сценарію ділової гри, скласти з ними карту-схему послідовності ігрових дій, програти окремі фрагменти.

Другий етап - це початок гри, коли викладач знайомить її учасників із ситуацією, розподіляє ролі, в залежності від умов гри здійснює поділ на пари / групи / команди, роздає відповідні друковані матеріали тощо. Під час гри викладач може пасивно спостерігати, втручатися й надавати необхідну інформацію, або навіть стати учасником гри, виконуючи одну з ролей. Це залежить від рівня комунікативної підготовки групи та досвіду студентів, які можуть грати вперше або раніше брали участь у такому виді навчальної діяльності.

На третьому етапі студенти, як правило, працюють разом, оскільки по черзі представляють вироблену в парах / групах позицію з проблемного питання, яке вони обговорювали. Умови гри визначають наступні дії: завершити гру після презентації рішень чи продовжити її з метою знайти спільне рішення тощо. Гра може також передбачати здійснення писемного спілкування, коли необхідно написати декларацію, резолюцію.

Особливістю будь-якої гри є підбиття підсумків. Це - останній етап, який проводиться після того, як гра закінчилась, і передбачає аналіз мовних, мовленнєвих помилок студентів, а також коментар з приводу їхньої рольової поведінки. Останній етап гри, у нашому випадку, може стати підготовчим етапом ще однієї ділової гри, коли студенти стануть виконавцями ролей, наприклад роботодавця та найманого працівника, які аналізують проведену гру.

Щоб допомогти студентам грати ролі, наприклад менеджерів, експертів у професійних рольових іграх, викладачам варто вже на молодших курсах економічних вищих навчальних закладів закладати основи професійної компетенції майбутніх економістів.

Література:

•1. Гордєєва А. Й. Способи мотивації комунікативної діяльності майбутніх філологів у процесі формування англомовної граматичної // Іноземні мови. - 2011. - № 2. - С. 16-21.

•2. Сажко Л. А. Профільне навчання іноземних мов у старшій школі // Іноземні мови. - 2011. - № 2. - С. 5-9.

•3.  Кміть О. В. Ділова гра у навчанні професійно спрямованого англомовного спілкування студентів-міжнародників старших курсів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. - Чернігів: ЧДПУ, 2007. - № 48. - С. 130-133.

•4. Конспект лекцій з дисципліни «Методика проведення рольових та ділових ігор у навчанні іноземних мов» / Тарнопольський О. Б. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2003. - 28 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>