XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Копилова О.М. ІНТЕРЕС ДО ПРОФЕСІЇ, ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Копилова Оксана Миколаївна

Криворізький державний педагогічний університет

ІНТЕРЕС ДО ПРОФЕСІЇ, ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНИХ  ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

         В сучасній соцкультурній і економічній ситуації, в умовах модернізації сучасної освіти, коли відбувається процес пересилання цінностей в суспільстві, необхідно переглянути цілий ряд концепцій, в яких висловлено погляди на цінності і ціннісні орієнтації.

         Нові умови, що склались в сфері освіти, по новому ставлять проблему інтересу до педагогічної діяльності , як провідного мотиву вибору професії, та складової мотиваційних цінностей вчителя. Це пов'язано з новим смислом педагогічної діяльності, як сфери особистої самореалізації, можливості для якої (об'єктивні, нормативно-правові, юридичні), значно підвищились.

         Особливим у формуванні професійних цінностей майбутніх педагогів є період їх навчання у ВНЗ. У цей час починається більш детальне знайомство з професією педагога, окреслення кола особистих цінностей, їх емоційне переживання. У студентів з'являються соціально значущі мотиви, потреби, інтереси, щ виявляються  в їх пізнавальній діяльності та особистому розвитку в розширенні кола уявлень про подальші перспективи майбутніх професій.

         Таким чином розпочинається початковий стан формування професійних цінностей, інтерес до вчительської професії, на якому є стартовим. 

         Проблема професійних цінностей є науково-дослідним напрямком, що входить до структури теорії цінностей і формування особистості майбутнього спеціаліста в процесі навчання у ВНЗ. Існують два підходи до визначення суті даного феномену: діяльнісний  (Бех І.Д., Виготський Л.С., Леонтьев О.М., Сластьонін В.О.,  Савченко О.Я., Семиченко В.А., Хомич Л.О. та ін.), та особистісний  (Ананьєв Б.Г., Асмолова А.Г., Кічук Н.В., Пєхота О.М., Рубін штейн С.Л.) та ін.

         Пошук шляхів розв'язання  проблем формування професійних цінностей особистості привів вчених до її вирішення через аналіз механізму формування ціннісних орієнтацій та через вивчення системи соціальних зв'язків та залежностей. Наша задача: розглянути інтерес до професії у майбутнього вчителя  у складі професійних цінностей, та ціннісних орієнтацій  та визначення його значення у формуванні професіоналізму особистості.

         Більшість педагогів та психологів розуміють ціннісні орієнтації як спрямованість суб'єкта на діяльність і певні цінності. Наприклад Курлянд З.Н., Нагорна Г.О. вважають, що професійна спрямованість  - це наявність глибокого стійкого інтересу до педагогічної діяльності, потреб займатися нею, що виявляється у прагненні до професійного розвитку. Інтереси базуються на потребах, а усвідомлена потреба - це і є інтерес.     

         Детально розглядаються особливості  інтересу до обраної професії та його зміст  такими вченими: Кухарчук А.М., Лях В.В., Широкова А.Б. Під інтересом до професії вчителя вони розуміють емоційно виражену пізнавальну спрямованість особистості та оволодіння педагогічною діяльністю, реалізацією своїх потреб, здібностей, професійних переконань. Відповідно до теорії       О.А. Вайсберга інтерес до обраної професії включає в себе 3 компоненти [ 1 ] :

•- емоційний - усвідомлення привабливості професії;

•- інтелектуальний  - готовність розуму до вивчення всіх сторін професії;

•- вольовий - готовність до подолання труднощів під час оволодіння професією.

Інтегровану сутність інтересу більш усього   виражають   його   функції. В 

результаті всієї діяльності, спрямованої на формування професійних цінностей особливості майбутнього педагога   інтерес виконує наступні функції:

смислоутворювальну, вибіркову, регулятивну й утворювальну.

         Структуру ж педагогічних цінностей складає комплекс таких компонентів:

•- змістово-процесуальний, показниками  сформованості якого є інтелектуальний рівень розвитку особистості, наявність фахових знань, навичок та уміння застосовувати їх на практиці

•- мотиваційний, що характеризується наявністю інтересу до професії, мотивами й потребами;

•- рефлексивний, показниками якого є прагнення до самооцінки, професійна спрямованість, бажання  займатись самоосвітою.

•- емоційний, що виражається у позитивному ставленні до оточуючих, розвитку емпатійності,  в бажанні досягти результатів у діяльності, в наявності інтелектуальних переживань.

Порівняння компонентів інтересу до професії та компонентів професійних цінностей майбутнього педагога вказує на їх подібність, а визначені функції інтересу дозволяють говорити про те, що знання, уміння, навички, практичне їх застосування стають надбання студента під впливом інтересу до професії.  Мотиви студента під впливом інтересу до професії протягом навчання можуть змінюватись у позитивний бік і викликати потреби у самопізнанні, самооцінці, а в результаті їх оцінки і в самоосвіті. Зазвичай тільки інтерес викликає позитивні емоції у студентів, а їх у навчальній діяльності діє безліч. Л.С. Виготський [ 2 ], навіть пропонує кілька правил, або закономірність між результатами навчально-виховної роботи та інтересом. Перше з них полягає в тому, що важливо не просто викликати інтерес до предмета, що вивчається, а зробити так, щоб інтерес був правильно спрямований; друге закликає побудувати всю систему навчання поближче до життя, вчити тому, що цікавить, починати з того, що знайоме і природно збуджує інтерес. І основне, на чому він акцентує увагу - це на його думку, перш чим ти хочеш  закликати до будь-якої діяльності, зацікав нею, попіклуйся про те, щоб виявити готовність до цієї діяльності, переконайся, що напружені всі сили, необхідні для неї, і що учень буде діяти сам, а викладачеві  залишиться тільки керувати і спрямовувати його діяльність.

         Особистість тільки тоді може повністю реалізуватись,  коли є задоволення від процесу діяльності і від результату. Тому формування інтересу до професії, що виступає в новій якості, вимагає нових технологій  більш  активної і  цілісної практичної педагогічної діяльності в процесі професійної підготовки.     

          Система педагогічної освіти повинна сприяти формуванню нового світогляду, що якісно  б відрізнявся  від світогляду виживання. Новий світогляд повинен синтезувати вітчизняні і світові цінності .

         Це означає з одного боку наявність національної ідеї, з іншого - спрямованість на розкриття потенціалу особистості. В педагогічну спеціальність повинні прийти творчі люди з чітко сформованим професійними цінностями.

Література:

1. Вайсберг А.А. Организация профориентационной работы школы,   ПТУ, предприятия / Александр Аркадьевич Вайсберг.- М.: Просвещение, 1986.-149 с.

2. Выготский Лев. Педагогическая психология/ Лев Выготский. - М.:АСТ, 2008. 672 с.

3. Курлянд З.Н. Професійна усталеність вчителя - основа його педагогічної майстерності / Зінаїда Наумівна Курлянд. - Одеса, 1995. -160 с.

4. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций / Дмитрий Алексеевич Леонтьев. - М.: Смысл, 1992.- 16 с.    


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>