XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кордонська А.В. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Кордонська Альона Василівна

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

         Українська література як навчальна дисципліна посідає важливе місце у системі викладання загальноосвітніх дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, оскільки не лише збагачує майбутнього молодшого спеціаліста знаннями з історії чи теорії красного письменства, а й сприяє особистісному формуванню студента як громадянина, зорієнтованого на вищі національні та загальнолюдські ідеали, який має активну життєву позицію, що виявляється у любові до України, свого народу, рідної мови, у бажанні не лише вивчати національну культуру, а й самому долучатися до її творення, збереження, передачі надбань майбутнім поколінням. Саме українська література впродовж століть була і зараз є тією життєвою силою, що дає молодій людині відчуття єдності з народом, подає зразки національного героїзму й морально-етичних канонів щоденної поведінки; класична українська література - один з найдосконаліших виявів національної культури, своєрідна візитна картка України у Європі та світі.

            Формування предметної та професійної компетентності майбутнього фахівця є одним з головних завдань у нашому коледжі і робота розпочинається вже з І курсу.

         Компетентність - це загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях та знаннях, здобутих завдяки навчанню.

         Компетентність - це спроможність особистості на основі органічної єдності набутих знань, умінь, досвіду та ставлень здійснювати як звичайну, так і нову діяльність у певній галузі.

         Тлумачний словник подає такі трактування цих понять:

         «компетенція» - добра обізнаність у чомусь; загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях і здібностях, які набуті завдяки навчанню»;

         «компетентний» - той, який має достатні знання в певній галузі, добре обізнаний, тямущий; кваліфікований; має певні повноваження, повноправний, повновладний»;

         «бути компетентним»  - вміти мобілізувати в цій ситуації здобуті знання і досвід»;

         «ключові компетентності» - це ті головні особистісні якості, які потрібні людині, щоб упоратись із сучасними й майбутніми вимогами в її повсякденному приватному й професійному житті.

         Студенти повинні володіти основними вміннями та навичками, які передбачено навчальною програмою з дисципліни «Українська література». На заняттях реалізуються такі предметні компетенції: навчальна, загально-культурна, інформаційно-комунікативна, підприємницька, соціальна.   Загальновідомо, що проблема формування у студентів вищого навчального закладу професійних компетенцій є актуальною. На деяких заняттях намагаюся формувати професійні компетенції (Тема: «Соціально-психологічна повість О.Кобилянської «Земля»» (на етапі узагальнення та систематизації знань використовую методи: міні-твір або проблемне питання: «Роль землі в житті людини», на випереджаюче завдання студенти готують презентації, в яких розкривається роль землі для кожного з нас); «Повість М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»» на етапі закріплення  студенти дають відповідь на запитання: «В чому сенс життя людини?». Деякі студенти пов'язують своє життя з майбутньою професією, готують презентації підприємств (елеваторів, хлібокомбінатів, ресторанів, кафе)). Саме такі форми роботи викликають у студентів зацікавленість.

         Формування  предметних компетенцій студентів першого курсу неможливо здійснювати без застосування знань суміжних дисциплін, тобто реалізації міжпредметних зв'язків. Удосконалення навчально-виховного процесу вимагає постійного пошуку нового, передового в реалізації державних стандартів з підготовки висококваліфікованих кадрів молодших спеціалістів, тому використання міжпредметних зв'язків сьогодні стоїть чи не на першому місці у методиці викладання дисциплін.

         Викладаючи дисципліну «Українська література», широко використовую міжпредметні зв'язки з дисциплінами: «Світова література», «Культурологія», «Історя України», «Всесвітня історія», «Соціологія», «Основи філософських знань», «Економічна теорія».

         Зустрічаються випадки реалізації міжпредметних зв'язків з спецдисциплінами: «Борошномельно-круп'яне виробництво»,  «Товарознавство зерна та продуктів його переробки» (для студентів спеціальності «Зберігання і переробка зерна») та «Технологія приготування їжі», «Організація виробництва та обслуговування» (для спеціальності «Виробництво харчової продукції»).

         Для реалізації міжпредметних зв'язків використовую на кожному з етапів заняття такі форми та методи:

         Актуалізація опорних знань: опора на життєвий досвід, бесіда, розповідь, словникова робота, мікрофон, презентація.

         Мотивація навчальної діяльності: проблемне питання, розповідь, презентація.

         Вивчення нового матеріалу: вирішення проблемних питань, асоціативний кущ, робота з схемами, складання порівняльних таблиць, усне малювання портрету, складання діаграми, коло Вена, розповідь, відеометод.

         Узагальнення та систематизація знань: творче завдання, твір-роздум, презентація.

         Закріплення: складення схем, порівняльних таблиць.

         Для якісної реалізації міжпредметних зв'язків у своїй роботі звертаю увагу на розробку дидактичного забезпечення у вигляді роздаткового матеріалу (опорні конспекти, витяги зі словника теорії літератури, плани-відповіді, питання бесіди, алгоритми аналізу поетичних творів, паспорти прозових творів) та технічне забезпечення у вигляді слайдів з мультимедійною демонстрацією.

         Досвід роботи показує, що використання ефективних форм і методів реалізації міждисциплінарних зв'язків з метою формування предметних компетенцій зацікавлює студентів вивченням дисципліни та сприяє формуванню загальнокультурної компетенції у підростаючого покоління.

Література:

1. Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога. - Х.: Вид.група «Основа», 2006. - 352с.

2. Лісовський А., Пультер С. Методика викладання української літератури в школі. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. - 144с.

e-mail: kordonskaya.alyona @yandex.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>