XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кордонська А.В. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кордонська Альона Василівна,

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ  УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ        

Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації занять з української літератури. Використання комп'ютерних технологій є одним із інноваційних засобів вивчення літератури, який дозволяє стимулювати інтерес студентів до художніх творів і звільнити час для творчої співпраці викладача та студента.    Впровадження сучасних інформаційних технологій на заняттях української літератури стає однією з актуальних проблем методики викладання дисциплін. Власний досвід роботи підказує, що сьогодні викладач-словесник повинен  вміти користуватися сучасними засобами навчання, насамперед, для того, щоб забезпечити одне з найголовніших  прав студента  -  право  на  якісну   освіту.   Оснащення   навчального кабінету комп'ютерною технікою і доцільне використання її на заняттях української літератури стає обов'язковим атрибутом навчальних закладів сьогодні. Опрацьовуючи літературу з проблеми, яка порушується, варто звернути увагу, що інформаційна компетентність - це інтегративне утворення особистості, яке віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку інформації та ефективної роботи з нею у всіх її формах та представленнях - як в традиційній, друкованій формі, так і в електронній формі; здатності роботи з комп'ютерною технікою та телекомунікаційними технологіями, застосування їх у професійній діяльності та повсякденному житті.

- це інтегративне утворення особистості, яке віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку інформації та ефективної роботи з нею у всіх її формах та представленнях - як в традиційній, друкованій формі, так і в електронній формі; здатності роботи з комп'ютерною технікою та телекомунікаційними технологіями, застосування їх у професійній діяльності та повсякденному житті.Формування інформаційної компетентності здійснюється за допомогою цілого ряду факторів, одним з яких є зміст освіти, що містить у собі не тільки перелік навчальних дисциплін, але і професійні навички й уміння, що формуються в процесі оволодіння дисципліною. Зміст кожної окремої дисципліни повинен розглядатись як органічна частина цілісного змісту всебічної підготовки спеціаліста певної навчальної дисципліни у досягненні кінцевих цілей підготовки фахівців.

Ще однією важливою задачею є забезпечення мобільності навчальних програм, які відображають зміст навчання для забезпечення адекватної відповіді системи освіти на зміни в суспільстві на появу та розвиток нових технологій.

Можна визначити наступні стадії вивчення сучасних інформаційних технологій, що характеризуються у вигляді наступних етапів: знайомство - освоєння студентами загальних уявлень про сучасну інформаційну технологію й інформаційну цивілізацію, отримання окремих навичок роботи з комп'ютером; використання - застосування інформаційних технологій для розв'язання окремих задач у рамках традиційних моделей викладання; інтеграція - загальна зміна технології викладання за рахунок інтеграції інформаційних технологій в освітній процес; перетворення - зміна змісту освіти, структури навчальних предметів, системи атестації відповідно до сучасної системи освітніх пріоритетів на базі інформаційних технологій.

Застосування нових інформаційних технологій у навчанні відповідно до цих етапів приведе до зміни змісту освіти завдяки впровадженню в загальний зміст навчання певних розділів існуючих навчальних дисциплін, які дозволяють студентам оволодіти необхідними знаннями, уміннями та навичками і здатностями їх застосування щодо нових інформаційних технологій в професійній діяльності.

Організація навчально-виховного процесу з дисципліни «Українська література»  свідчить, що чим частіше використовуються комп'ютери у процесі вивчення дисципліни, тим ефективнішими є результати навчання.

Досвід роботи в коледжі переконує, що комп'ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей студентів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і цікавим. Комп'ютер забезпечує активізацію діяльності викладача та студентів на занятті, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв'язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

Перед тим, як розпочати роботу з комплексного застосування інформаційних технологій, було проведено дослідження ефективності використання мультимедійного супроводу навчальних занять з української літератури. Виявилося, що рівень сприйняття інформації студентами значно більший.

Використання інформаційних технологій на заняттях української літератури може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких вважаю такі: потреби конкретного заняття, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі  освіти.

Серед зазначених технологій використовуємо такі їх види:

• інформаційні технології;

• електронні підручники;

• окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації);

• розроблені авторські заняття (інтеграція різних об'єктів в один формат - презентації, web-сторінки).

У своїй роботі використовую створені власні мультимедійні презентації до занять, адже мультимедіа - це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання.

Навчально-виховний процес, у якому широко використовуються мультимедійні технології, відзначається такими перевагами: краще сприймається матеріал студентами, зростає їх зацікавленість, відбувається індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення студентів до створення творчих проектів, презентацій), скорочуються види робіт, що стомлюють студентів, використовуються різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності студентів, уможливлюється динамічне подання матеріалу, забезпечуються умови для формування самооцінки студента  та його для самостійної роботи.

Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що використовуються на заняттях української літератури, можна визначити так:

•  посилення мотивації навчання;

•  активізація навчальної діяльності студентів, посилення їх ролі як суб'єкта навчання діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги та ін.);

• індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності студентів;

•  урізноманітнення форм подання інформації;

•  урізноманітнення типів навчальних завдань;

•  створення навчального середовища, яке забезпечує «занурення» студента в уявний світ, у певні соціальні і виробничі ситуації;

• постійне застосування ігрових прийомів;

• забезпечення негайного зворотного зв'язку, можливість рефлексії;

• можливість відтворення фрагмента навчальної діяльності.

Використання комп'ютерних технологій сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації.

Власний досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення української літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на  ефективність навчально-виховного процесу:

•  зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

•  полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

• запам'ятовування навчального матеріалу на значний період;

• збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;

•  скорочення часу на розкриття проблеми.

У своїй практиці найчастіше  використовуємо презентації, створені за допомогою програми Power Point, зокрема такі їх види: 

• презентації для лекційного викладу матеріалу;

•  презентації для семінарських занять;

• презентації для етапів заняття, на яких перевіряються та оцінюються знання.

Компонування матеріалу програми в цьому випадку слугує своєрідною формою опорного конспекту. Варто зазначити також, що студенти під час підготовки домашнього завдання часто використовують презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна.

Мультимедійні заняття будую за такою структурою:

1. Мотивація заняття - короткий вступний матеріал. Часто під час мотивації створюється проблемна ситуація за допомогою проблемного запитання.

2. Оголошення теми та очікуваних результатів заняття.

3. Основна частина заняття - опанування навчальним матеріалом заняття: словникова робота, робота невеликими текстовими фрагментами, що містять навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, таблицями, схемами (виклад необхідної інформації з теми у вигляді слайдів).

Мультимедійні технології дозволяють подати студентам набагато більше інформації, ніж на заняття без використання комп'ютера.

Основна частина заняття може включати і проведення невеликої навчальної дискусії, роботу в групах, творчий звіт з виконання індивідуального завдання. Звісно, використовуються і традиційні форми роботи та методи і прийоми навчання.

4. Підбиття підсумків заняття включає рефлексію почуттів (наприклад, що сподобалося на заняття найбільше), способів діяльності студентів (для прикладу, чи раціональними були види діяльності, завдання, що використовувалися під час заняття) та відтворення студентами основних понять заняття з демонстрацією слайдів з текстовими фрагментами.

Переконана, що систематичне використання комп'ютера на занятті, зокрема систем  презентацій, сприяє наступному:

•  підвищенню якісного рівня використання наочності на занятті;

• зростанню продуктивності заняття;

• реалізації міжпредметних зв'язків;

•  уможливленню організації проектної діяльності студентів зі створення навчальних програм під керуванням викладачів інформатики та української літератури;

•  логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань студентів;

•  зміні ставлення студентів до комп'ютера: вони починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Зрозуміло, що заняття з використанням мультимедійних технологій потребують значної підготовки з боку викладача. Він повинен вміти користуватися різноманітними  програмами: графічними, flesh - анімації, web - редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео тощо. Це уможливлює подання інформації у формі відео, презентації, web-сторінки з різноманітними роликами. Загалом у власній практиці для унаочнення навчального матеріалу дуже часто використовуємо ресурси Інтернету.

Застосовую у роботі перегляди фільмів або їх фрагментів за прочитаними програмовими текстами, наприклад, «Тіні забутих предків» за повістю М.Коцюбинського, «Хазяїн» І.Карпенка-Карого, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Жовтий князь» В.Барки та інші. Також використовують записи телепередач про письменників, що вивчаються у курсі української літератури, наприклад, про Олеся Гончара, Івана Багряного, Олександра Довженка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Василя Симоненка, Василя Стуса, Володимира Сосюру та багатьох інших.

Мультимедійне заняття дає можливість комбінувати на одному занятті велику кількість цікавих завдань, залучаючи все більше студентів до активної роботи. Іноді створюю презентації разом з студентами, пояснюючи, який результат є очікуваним, але обов'язково враховую їхню думку.

Вважаю, що головне завдання використання комп'ютерних технологій у процесі вивчення української літератури - формування інформаційної компетентності студентів, підвищення їх пізнавального інтересу до вивчення дисципліни та ефективність його засвоєння.

Література:

•1.  Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром. - Харків, 2006. - 352с.

•2.  Асвацатуров Г.О. Педагогічний дизайн мультимедійного уроку.

•3.  Інформаційні технології в навчанні. - К.: Видавнича група BHV, 2006.

•4.  Підгорна В. В. Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій.

•5.  Радченко І. Майстер-клас: мультимедійні жанри // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - №8. - С.8-17.

e-mail: kordonskaya.alyona @yandex.ua

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>