XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Корнецька М.І., Вдовічен А.А. Стан та розвиток іноземних інвестицій в процесі інтеграції України в світову спільноту.

Корнецька М.І., студент

Наук. кер. - Вдовічен А.А.

Чернівецький торговельно - економічний інститут КНТЕУ

СТАН ТА РОЗВИТОК ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СВІТОВУ СПІЛЬНОТУ.

Україна робить перші кроки на шляху до входження у світове господарство, але існує ряд об'єктивних причин, які перешкоджають нині входженню України як повноправного партнера у світове господарство. Однією з таких причин є низький рівень іноземного інвестування в економіку України.

Саме тому, проблеми, які існують в цьому напрямку розвитку економіки є актуальними і важливими для вивчення та дослідження. Аналіз публікацій з питань активізації інвестиційної взаємодії України та країн ЄС свідчить, що їм присвячено чимало наукових праць.  Плідно працюють над цією проблематикою Савельєв Є.М., Харламова Г.О., Мерзляк А. та інші. Завдання, які ми ставимо перед собою в процесі написання роботи є наступними: показати сучасний стан інвестиційної взаємодії між Україною та країнами ЄС, розглянути проблеми та перспективи їхнього подальшого співробітництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Мельник А., Ландаря О., Денисенка М. та інших науковців говорять про те, що Європейський Союз є найбільшим торговим блоком світу, на який припадає п'ята частина світової торгівлі товарами, а для України - другим за значенням торговельним           партнером,     на    частку    якого    припадає    близько     30%    українського зовнішньоторговельного обороту. Так, зовнішньоторговельний оборот товарами України  з державами-членами  ЄС за січень-червень  2006  року становив 11,55 млрд. дол. США, що на 33,3% більше, ніж за аналогічний період 2005 року. Обсяг експорту товарів за цей період з України до держав-членів збільшився на 1,5% та склав 4,84 млрд. дол. США, обсяг імпорту з держав - членів ЄС до України збільшився на 31,8% та склав 6,71 млрд. дол. Частка держав-членів ЄС у зовнішній торгівлі товарами України становила 30,7%, у т.ч. у експорті - 27,9%, у імпорті - 33,1%. Зовнішньоторговельний оборот послугами України з державами-членами ЄС у січні-червні 2006 року становив 829,4 млн. дол. США, що на 25,3% більше, ніж за аналогічний період 2005 року. Обсяг експорту послуг з України до держав-членів ЄС збільшився на 23,8% та склав 477,4 млн. дол. США, обсяг імпорту з держав-членів ЄС до України збільшився на 27,5% та склав 352 млн. дол. США. Частка держав-членів ЄС у зовнішній торгівлі послугами України становила 33,9%, у т.ч. у експорті - 27,7%, у імпорті - 48,8% [2].

Прямі іноземні інвестиції Європейського Союзу в Україні зберігають найбільшу частку у зальному обсязі прямих іноземних інвестиційні. Станом на 1 липня 2006 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України з країн Європейського Союзу становив 13 млрд. 544,5 млн. доларів США, або 73,7% від загального обсягу інвестицій в Україну, за аналогічний період минулого року обсяг прямих іноземних інвестиційні в Україну з країн ЄС становив 4 млрд. 967,9 млн. доларів США. Водночас прямі інвестиції України в економіку інших країн становили 229,2 млн. доларів США [1].

Як повідомляє Державний комітет статистики, інвестиційно привабливими в Україні для країн ЄС були такі види економічної діяльності, як фінанси, металургія і обробка металу, оптова торгівля і посередництво в торгівлі, операції з нерухомістю, здавання її в найом і послуги юридичним особам, а також харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів.

Основними країнами-інвесторами, на які припадає 86,1%загального обсягу інвестицій з ЄС, були Німеччина (40,6% загального обсягу інвестицій ЄС), Кіпр (15,1%), Австрія (11,1%), Великобританія (10,6%), Нідерланди (8,7%) [1].

Тим часом обсяг інвестицій України в економіку країн ЄС становив $61,1 млн., або 26,7% загального обсягу українських інвестицій. Найбільші обсяги були направлені в Польщу (36,2% від інвестицій в країни ЄС), Великобританію (22,7%), Іспанію (22,6%) [3].

Вище подані показник свідчать про те, що інвестиційний процес в Україні ще досі стримується. Причини такого стану речей можна навести наступні: надмірний податковий і адміністративний тиск на бізнес; не досконала конкуренція; слаборозвинуті такі сектори економіки, як фондовий ринок , ринок землі      та нерухомості; не досконала система приватизації; не стабільне законодавство; недостатня інтегрованість у світову економіку; відсутність чіткого митного законодавства; відсутність чіткої інвестиційної політики з відповідними механізмами реалізації на державному та місцевому рівнях; низька поінформованість інвесторів; відсутність стимулів і механізмів для залучення інвестицій; корумпованість влади в Україні.

Вхід України на європейський інвестиційний ринок як рівноправного партнера можливий лише за умов її членства у Світовій організації торгівлі (СОТ). Оскільки це питання на етапі розгляду, то можна навести наступні заходи для поглиблення інвестиційної взаємодії між ЄС та Україною: налагодження інфраструктури; прозорість  та стабільність законодавства; зниження темпів інфляції; забезпечення стабільності грошової одиниці;надання податкових пільг;  створення спеціальних економічних зон;надання митних пільг; створення     системи гарантій (неможливість націоналізації  та  примусового вилучення інвестицій); покращення інформаційного доступу; впровадження системи страхування; розвиток фондового ринку; усунення неточностей законодавства; впровадження міжнародних стандартів ведення фінансової звітності; створення центрів допомоги іноземним інвесторам.

Отже, можна зробити висновок, що залучення іноземних інвестицій є необхідною умовою прискорення темпів економічного розвитку України. Для того, щоб мати доступ до глобального інвестиційного ресурсу, наша країна має мати довгострокову, передбачувану, стабільну економічну політику.

Список використаних джерел:

•1.                     Ландарь О. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну // Економіка і держава. - 2006. - №9. - С. 15-21.

•2.                     Мельник А. Стратегічне інвестування в Україну // Журнал європейської економіки. - 2006. - №2. - С. 123-126.

•3.                     www. ukrstat. gov. ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>