XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Корнієнко О.Д. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ЕМФАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Студентка 4 курсу, Корнієнко Ольга Дмитрівна

Національний авіаційний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ЕМФАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Емфаза (грецьк. emphasis - виразність) - закономірне явище емоційно-забарвленого мовлення, що полягає у виділенні певного елемента висловлювання. Це досягається за допомогою різних стилістичних засобів (апасіопези, анафори, інверсії, паралелізмів, епіфори, звертань, вигуків тощо). Емфаза використовується з двох головних причин:

1. Підсилити те, що ми хочемо сказати (емотивна емфаза);

2. Показати контраст між вірним і невірним, теперішнім і минулим (контрастна емфаза).

Емфаза зустрічається у різних стилях літератури - художньому, ораторському, публіцистичному, рідше - науковому. Художній стиль емфаза робить більш виразним, емоційним. Наявність емфатичних конструкцій у науковому стилі показує, що вони вживаються з певною метою. Пояснюється це чисто логічною причиною підкреслення або виділення якоїсь важливої думки, щоб притягнути увагу до неї читача. Емфатичні конструкції за своїм змістом протистоять нейтральним імперативним конструкціям. Велика різноманітність засобів вираження емфази в англійській мові дозволяє виявити в них своєрідний характер та виділити певні емфатичні конструкції та моделі. Таким чином, емфатичні конструкції можна поділити   на лексичні, граматичні та графічні.

Граматичні емфатичні конструкції - це способи вираження емфази, в яких для досягнення емфатичного ефекту використовуються граматичні засоби мови. Переклад емфатичних конструкцій залишається актуальною проблемою сучасного перекладознавства. Для перекладу емфази українською мовою застосовуються всі види перекладацьких засобів, серед яких переважають лексико-граматичні, а саме компенсація. В англійській мові емфаза найчастіше виражається граматичними засобами. Таким чином, засоби вираження емфази в англійській та українській мовах співпадають лише частково.

В англійській мові найчастіше зустрічаються наступні емфатичні конструкції:

1 Емфаза з використанням займенника IT, яка найчастіше перекладається українським словосполученням САМЕ/НІХТО (НІЩО) ІНШИЙ+об'єкт. Наприклад: It was Mark who told me about that- Ніхто інший як Марк розповів мені про це. Ця конструкція є дуже поширеною у художньому стилі, але зустрічається також і у науковому.

2. Дублювання дієслова-зв'язки DO/DID перед смисловим дієсловом, яке перекладається за допомогою використання таких прислівників як "дійсно, безсумнівно, безумовно".

Наприклад: I do know the truth - Я дійсно знаю правду.

В науковому стилі вживається це дієслово вживається у функції підсилювача значення іншого дієслова у розповідальному реченні.

3. Речення, в яких іменникова частина присудка виражена дієприкметником або прислівником AS/THOUGH, що українською мовою перекладається з використанням "хоча не, як не".

Наприклад: Silly though it may seem... - Яким безглуздим це б не здалось...

4. Складні речення зі сполучниками NOT ONLY BUT ALSO/ HARDLY WHEN/ NO SOONER+THAN, які в англійському реченні стоять окремо: перша частина сполучника в підрядному реченні, а друга в головному, при цьому порядок слів у підряній частині речення - неправильний (інвертивний). Варіанти перекладу даних конструкцій: "як тільки, тільки-но, не встиг (щось зробити)".

Наприклад: Hardly had I come  in, Jack entered the room. - Не встиг я з'явитися, як Джек увійшов до кімнати.

5. Емфатична модель с використанням NOT UNTIL, яка українською мовою перекладається стверджувальним (а не заперечним, як в англійській мові) реченням.

Наприклад: Not until he came - Тільки після того, як він прийшов.

6. Конструкції IF ANY/ IF ANYTHING надзвичайно поширені у різних стилях англійської мови. Українською мовою вони перекладаються за допомогою виразів "взагалі, в будь-якому разі, хоча".

Наприклад: His answer was correct if strange  - Він відповів правильно, хоча його відповідь і була дивною.

Слід зазначити, що в складі українських відповідників англійських емфатичних словосполучень нерідко вживаються видільні частки, яких в українській мові значно більше, ніж в англійській. Перспективним є виявлення оказіональних англійських емфатичних словосполучень та аналіз прийомів їх перекладу.

Необхідно звертати увагу на той факт, що надані моделі та варіанти їх перекладу не є вичерпними, вони можуть проявлятися у мові досить варіативно і способи їх перекладу знаходяться у прямій залежності від контексту і смислового навантаження того чи іншого текста або промови.

Література:

1. Большой англо-русский словарь: в 2-х т. / Под общ. рук. И.Р. Гальперина и Э.М. Медниковой. - М.: Рус. язык, 1987 - 1988 с.

2. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - Вінниця: Нова Книга, 2002. - 564 с.

3. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблемы перевода. - М.: Международные отношения, 1975. - 456 с.

4. Попович А. Проблемы художественного перевода. - М.: Высш. школа, 1980. - 199 с.

5. Фирсов О.А. Перевод с английского языка на русский и его комментарий. - М.: Наука, 2003. - 198 с.

e-mail: orchideanera@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>