XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Корнієнко О.Д. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ: БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ТА ОМОНІМІЯ

Студентка 4 курсу, Корнієнко Ольга Дмитрівна

Національний авіаційний університет

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ: БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ТА ОМОНІМІЯ

  ХХ та ХХI століття - це епоха швидкого технологічного прогресу, нових наукових досягнень та відкриттів. Обсяг науково-технічної інформації збільшується, тим самим привертаючи все більше уваги філологів, в тому числі і перекладачів.

  Серед мовознавців немає єдиної думки стосовно розмежування понять омонімії та багатозначності (полісемії). Більшість вчених схиляється до тієї точки зору, що омонімами є однакові за своєю формою слова, які раніше були різними, але внаслідок історичного розвитку співпали, а всі інші випадки, коли форма слів з різним значенням збігається, називаються полісемією або багатозначністю.

  В сучасному мовознавстві загальновизнаним є той факт, що омонімія - це абсолютна універсалія, а наявність омонімів в мові є обов'язковою і закономірною. Як наслідок цього, однією з основних проблем при перекладі науково-технічних текстів є омонімія термінів - явище, при якому лексичні елементи є тотожними за своєю формою, але досить відмінними за значенням. Омонімія термінів є дуже поширеною через те, що у терміносистемах різних галузей науки і техніки широко застосовується семантична форма словотворення, коли існуючій формі слова  надається  інше  конкретне значення. Незалежно від того яким є термін - багатокомпонентним сполученням, чи виступає в якості терміна-словосполучення, чи терміна-слова, омонімія поширюється на кожен з них, і кожен перекладач так чи інакше зустрічає це явище у процесі роботи.

  Існують два типи термінів-омонімів - міжгалузеві та внутрішньогалузеві. При міжгалузевій омонімії за термінами закріплені різні дефініції і ці терміни використовуються у різних термінологічних системах. При внутрішньогалузевій омонімії одна і та ж форма слова має різні значення в одній і тій самій термінологічній системі. Наприклад термін drag. У галузі авіації він має значення «лобовий опір» та «польот на малій висоті». Це є прикладом внутрішньогалузевої омонімії. Цей же термін може бути і міжгалузевим: у галузі авіації він означає «лобовий опір», «затримку транспорта» у галузі логістики, «тертя нафти об стінки скважини» у галузі геології, та «перетягування мишею» в інформатиці.

  Особливої уваги потребує точний  переклад омонімічних термінів з атрибутивним сполученням, коли означення передує терміну. У такому випадку словосполучення перетворюється на галузевий чи вузькогалузевий термін. Прослідкуємо омонімію терміну engine з атрибутивним сполученням engine: "air engine" - "компресор" (виробниче обладнання), "field engine" - "трактор" (сільськогосподарська техніка), "fire engine" - "пожежний насос", "pumping engine" - "насос" і т.і.

  Омонімія існує також у випадку термінів-абревіатур та скорочень, адже саме науково-технічна література є сферою широкого вживання різних скорочень. Оскільки абревіатури і скорочення складаються з невеликої кількості літер, то існує ймовірність співпадіння їхніх форм у різних галузях науки чи техніки. Омонімічними можуть бути дво-, три- та чотирилітерні скорочення, а повні форми термінів, які вони позначають, можуть належати до однієї галузі науки. Прослідкуємо міжгалузеву омонімію скорочення met.: «metaphor» - метафора (мовознавство), «metal» - метал (металургія), «meteorological»  - метеорологічний (метеорологія), «metaphysics» - метафізика (філософія).  

  Отже, для того щоб уникнути неправильного вибору варіанта перекладу омонімічного терміна, необхідно добре знати ту галузь науки, якої стосується переклад, розуміти зміст терміну англійською мовою і знати термінологію рідної мови, тобто важливими є фонові знання перекладача, а також його вміння шукати нові поняття, які відсутні в словниках, вміти користуватися різними енциклопедичними довідниками, Інтернетом, цікавитися розвитком сучасної науки, розвиватися у професійному плані, можливість проконсультуватися зі спеціалістом у данній галузі. Надзвичайно важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, адже значення терміну обумовлене конкретною тематикою самого тексту оригіналу, а механічне заучування термінів може призвести до значних помилок у перекладі.

 Література:

1. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. - М.,1957. - 157с.

2. Головин В.М. Терминология. - М.: Наука, 1981. - 316с.

3. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Учбовий посібник. - Вінниця. Видавництво «Нова Книга», 2001. - 303с.

e-mail: orchideanera@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>