XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Корнійчук В. В. МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НА ОСНОВІ БАГАТОЦІЛЬОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ( НА ПРИКЛАДІ НДГ «ВЕЛИКОСНІТИНСЬКЕ»)

магістр , Корнійчук Володимир Валерійович

Національна академія статистики обліку та аудиту

МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НА ОСНОВІ БАГАТОЦІЛЬОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ( НА ПРИКЛАДІ НДГ «ВЕЛИКОСНІТИНСЬКЕ»)

Актуальність теми дослідження. Агропромисловий комплекс України - надзвичайно важлива ланка, яка значною мірою визначає соціально- економічний стан суспільства. Сільськогосподарське виробництво можна віднести до найскладніших видів людської діяльності. Саме в цій галузі економіки дуже часто доводиться зустрічатися з проблемою вибору оптимальних варіантів використання виробничих ресурсів і прийняття оптимальних господарських рішень.

Формальні труднощі вибору й обґрунтування єдиного критерія оптимальності, багатоцільовий характер розвитку складних систем, коли доводиться брати до уваги одночасно ряд показників ефективності (наприклад, максимум рентабельності, максимум прибутку, максимум товарної продукції, максимум кінцевої продукції й т.д.) свідчать про те, що сільське господарство є складною динамічною системою, в якій досить часто виникає проблема багатокритеріальності економіко-математичних задач.

Розв'язок задач такого типу потребує застосування економіко- математичних методів, сучасної обчислювальної техніки та новітнього програмного забезпечення, що є перспективним та ефективним за практичними результатами.

Проблему багатокритеріальності досліджувало багато відомих вчених, зокрема І. В. Бейко, Б. Н. Бублик, Є. Г. Гольштейн, В. Р. Кігель, В. Г. Клименко, Р. Ларрі, С. В. Прокопов, В. М. Трояновський та інші. Проте існує багато питань, які потребують додаткового обґрунтування, чим і обумовлена актуальність теми магістерської роботи.

Мета і задачі дослідження. Метою магістерської роботи є дослідження проблеми багатокритеріальної оптимізації в задачах аграрного сектору та їх практичне застосування.

Для реалізації мети було передбачено вирішення таких завдань:

•-        проаналізувати сучасний стан аграрного сектЬра України;

•-        розкрити суть проблеми багатокритеріальної оптимізації в задачах аграрного сектору;

•-        дослідити економіко-математичні підходи до вирішення багатокритеріальних задач вітчизняних вчених та порівняти їх із зарубіжним досвідом;

•-        проаналізувати та обґрунтувати методичні підходи до моделювання оптимізаційних задач з багатьма критеріями;

•-        дослідити економіко-математичну модель задачі оптимізації кормовиробництва за допомогою методів вирішення задач багатоцільової оптимізації.

Об'єктом дослідження є науково-дослідне господарство «Великоснітинське».

Предметом дослідження є комплекс методичних та математичних підходів до розв'язання задач багатокритеріальної оптимізації.

Методи дослідження. Монографічний - при вивченні наукових праць по даній тематиці; метод порівняння - для дослідження даних різних періодів; методи економічного аналізу - для оцінки динаміки показників; статистичний - при аналізі сучасного стану проблеми; економіко- математичного моделювання - при обґрунтуванні, побудові та розв'язку задачі.

Проаналізовано сучасний стан української агропромислової сфери, розвиток виробничих процесів у сільськогосподарському виробництві, методологічні та методичні аспекти моделювання виробничих процесів на основі багатоцільової оптимізації. Побудовано економіко-математичну модель, розв'язана задача оптимізації кормовиробництва на основі двох критеріїв.

Висновки. Результатом проведеного магістерського дослідження є теоретичне узагальнення та розробка практичних рекомендацій по застосуванню на сільськогосподарських підприємствах багатокритеріальної оптимізації. Отримані результати дають змогу зробити наступні висновки:

•1.                     Найбільш важливим питанням економіки є побудова такого плану, при вдалому виборі якого можна досягнути найбільшого ефекту при найменших витратах. Тому застосування багатокритеріальної оптимізації є досить актуальним питанням при розв'язанні задач в усіх сферах економіки, в тому числі у аграрному секторі.

На основі якісного аналізу висвітлених поглядів та інтерпретацій у зарубіжній та вітчизняній літературі щодо категорії «багатокритеріальна оптимізація» уточнено її суть в сучасних умовах господарювання, яка полягає в слідуючому: багатокритеріальна оптимізація - одночасна оптимізації декількох цільових функцій на заданій множині допустимих планів.

•2.                     Кожна задача багатокритеріальної оптимізації має свої особливості та специфічні проблеми, які залежать в тому числі і від обраних критеріїв оптимізації. Тому розв'язок такої задачі потребує не тільки обґрунтованого вибору критерія оптимальності, а і методу її розв'язання.

•3.                     Кожний із способів роботи з багатьма критеріями можливий лише при певних умовах. При розв'язанні багатокритеріальних задач виникають специфічні проблеми, яких немає в однокритеріальних задачах, і часто такі проблеми неможна до кінця вирішити. Тому робота з багатокритеріальними задачами завжди є важкою і потребує високої кваліфікації дослідника.

Існує багато методів та підходів до розв'язання задач багатокритеріальної оптимізації. Застосування цих методів та використання сучасної комп'ютерної техніки і сучасного програмного забезпечення дадуть можливість більш точно та швидко отримати розв'язок, на основі якого буде прийматись управлінське рішення.

•4.                     Дослідивши економіко-математичну модель задачі оптимізації кормовиробництва за допомогою методів вирішення задач з багатьма критеріями, а саме методу послідовних поступок, було знайдено два оптимальних плани, які задовольняють двом різним критеріям. Вибір найкращого оптимального плану залежить в повній мірі від людини, яка буде приймати управлінське рішення.

•5.                     Під час дослідження НДГ «Великоснітинське», було виявлено, що природно-кліматичні умови господарства є досить сприятливими і цілком відповідають вимогам для ведення сільськогосподарської діяльності, основні галузі сільського господарства забезпечені необхідними технічними та матеріальними ресурсами.

Таким чином, в період з 2003 р. по 2007 р. підприємство досягло певних виробничих та фінансових результатів, які забезпечували господарську діяльність на самоокупності.

Література:

•1.     Бейко И. В., Бублик Б. Н., Зииько П. Н. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации. - К.: Вища школа. Головное изд-во, 1983. - 512 с.

•2.     Бигель Дж. Управление производством. - М., 1973. - 84 с.

•3.     Браславец М. Е., Гуревич Т. Ф. Кибернетика. - К.: Вища школа, 1977.- 107 с.

•4.     Браславец М. Е., Кравченко Г. Г. Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве. - М.: Колос, 1972. - 98 с.

•5.     Вентцель Е. С. Исследование операций. - М., 1972. - 87 с.


Один комментарий к “Корнійчук В. В. МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НА ОСНОВІ БАГАТОЦІЛЬОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ( НА ПРИКЛАДІ НДГ «ВЕЛИКОСНІТИНСЬКЕ»)”

  1. семен:

    прекрасно виконана робота, мені дуже сподобалась!!!!


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>