XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коршманюк Д.Ю. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коршманюк Д.Ю., магістрант

Миколаївський державний аграрний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    Відомо, що Україна визнана у світі як держава із значним аграрним потенціалом, не може ізолюватися від світової економіки, від взаємовигідної співпраці з іншими державами. Вступ до Світової організації торгівлі, прагнення інтегруватись до Європейського Союзу зумовлює необхідність розвитку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) країни. В свою чергу, акцент зовнішньоекономічної діяльності України все активніше зміщуються до регіонів, де накопичено значний виробничий та експортний потенціал. У зв'язку з цим, одним із стратегічних напрямків розвитку Миколаївської області є входження її економіки до системи міжнародних і світових господарських стосунків та нарощування експортного потенціалу конкурентоспроможних товарів. На сучасному етапі міжнародних економічних відносин аграрні підприємства зіткнулися з рядом проблем стосовно реалізації та подальшого розвитку експортно-імпортних операцій, які виступають основою товарообігу економіки досліджуваного регіону. Саме це зумовлює необхідність дослідження напрямів покращення стану ЗЕД в аграрному секторі Миколаївщини.

     Питання формування  і розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів, дослідження її ролі на загальнонаціональному рівні є досить  актуальним  і  простежується  у  працях  таких  економістів як   О.В. Білик,   І.Д.  Бурковський,  А.І.Зацепило,  Г.В.  Климик, А.В. Ключник,  Н.М.  Курида,  О.В.  Пирог, С.В.  Шерстюк та ін.

      Для детальнішого розгляду  напрямів покращення стану зовнішньоекономічної діяльності аграрних  підприємств  Миколаївської області, доцільно розглянути стан експортно-імпортних операцій      досліджуваного регіону.

      Миколаївщина є одним із провідних учасників міжнародних відносин України, адже має вигідне географічне розташування, потужні виробничі можливості, міцний ресурсний потенціал. Так, відповідно до досліджень О.В. Пирога та А.І.Зацепило Миколаївська область, на ряду з Донецькою, Луганською, Дніпропетровською, Запорізькою, Житомирською, відноситься до групи регіонів, що мають високий експортний потенціал і виступають основними експортерами України [2,с.149].

     Якщо порівнювати дані Держкомстату, щодо експорту та імпорту товарів Миколаївської області протягом 2003-2009 рр., можна зробити   висновок,   що  обсяг  експортованих  товарів   протягом 2003-2008 років, має тенденцію до зростання, але експорт товарів у 2009 році зменшився порівняно з 2008 роком. Так, у 2003 році експортовано товарів на суму 544 млн. дол. США, тоді як в 2008 році вже експортовано товарів на 1649,8 млн. дол. США.  Стосовно імпорту, то слід відмітити те, що його обсяги також зростають протягом 2003-2008 років. В 2003 році в Миколаївську область імпортовано товарів на суму 271,1 млн дол. США, а вже в 2008 році - на суму 916,5 млн. дол. США.  Експорт товарів у 2009р. зменшився на 13,8% порівняно з 2008 роком, і становив 873,2 млн. дол. США. Така ж ситуація склалася і з імпортом товарів, який зменшився у 2009р. на 28,9%. Сальдо ж у 2009 р. становило 437,5 млн.дол. США, яке порівняно з 2008р. збільшилося на 9,4%.  В свою чергу доцільно зазначити, що найбільшу питому вагу експортно-імпортних операцій досліджуваного регіону займає сільськогосподарська сировина, особливо рослинницька продукція.   Експорт продуктів рослинного походження у 2009 р. склав 754763,3 тис. дол. США, що на 35.4% більше ніж у 2008 р., тоді як імпорт даного виду продукції склав 159,5 тис.дол. США, що на 2% менше ніж за аналогічний період 2008 року [1].   

    Тому без перебільшення можна стверджувати, що основним стрижнем, на якому формується міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією в Миколаївській області є продукція рослинництва, а особливо зернові культури. Основними експортерами зернових культур в регіоні є такі зернотрейдери як  "Віталмарагро", ТОВ СП"Нібулон", Євросервіс, концерн "Прометей".

     Але реалії сьогодення свідчать про те, що майже жоден сільськогосподарський товаровиробник досліджуваного регіону не має можливості експортувати продукцію чи сировину самостійно. Оскільки це потребує великих затрат коштів, великих обсягів експортованої продукції, знання світових ринків і транспортних можливостей. При цьому, погіршилася ситуація з кредитуванням АПК, що за відсутності надходжень від реалізації виробленої продукції значно ускладнює фінансове забезпечення польових робіт. Так, на сьогодні сільгосптоваровиробниками області залучено 61 млн.грн. кредитів, в той час, як в минулому році цей показник становив більше 120 млн.грн. Тому не буде перебільшенням відмітити те, що проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської області набувають на сучасному етапі виняткового значення.

       У зв'язку з цим актуально розглянути основні напрями покращення ЗЕД в аграрному секторі Миколаївської області. Перш за все, на нашу думку, доцільно звернути увагу на роль держави в сприянні розвитку ЗЕД аграрного сектору економіки регіону, яка сприяє розвитку експортно-імпортних операцій через створення експортних спеціальних зернових зон, запровадження механізму експортних субсидій та субвенцій, розвиток консультативних послуг для експортерів, створення системи ринкової інформації, ознайомлення із закордонною практикою, реорганізація організаційної структури управління аграрних підприємств, створення сприятливих умов для імпорту тих видів сільськогосподарської продукції, що не виробляються в Україні; підвищення частки готової продукції в експорті досліджуваного регіону, стимулювання технологічного оновлення та переоснащення аграрного виробництва відповідно до європейських стандартів, офіційне вирішення міжнародних торгових спорів, що  забезпечує  захист  національних  інтересів і  подолання   дискримінації, а також сприяння активному залученню іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки та розширення можливостей щодо пошуку потенційних іноземних партнерів для спільної діяльності, що в свою чергу сприятиме стимулюванню розвитку експортно-імпортних операцій аграрних товаровиробників.

 Література:

1. Бурковський І.Д. Основні напрями підвищення ефективності експортно-імпортної діяльності  в аграрній сфері економіки / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська / Вісник аграрної науки  Причорномор'я.-2007. - вип.3. -т.1.-С.105 -110.   

2.  Пирог О.В. Оцінка експортного потенціалу регіонів  України /О.В. Пирог, А.І. Зацепило / Економічний простір. - 2009. -№24. -С.144-152

3.   http: //stat.nk.ukrpack.net

 

dima_korshmanyuk@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>