XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Корж Н.В., к.е.н., Елкін В.М. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Корж Н.В., к.е.н., Елкін В.М.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

У розвитку економіки регіону основне місце займає процес ресурсного забезпечення програми розвитку і проектів, що до неї включені. Від обсягу і стану ресурсної бази розвитку також залежить вирішення багатьох загальних соціально-економічних завдань, пов'язаних із забезпеченням економічного зростання, відповідності структури капіталу і виробництва кон'юнктурі ринку, зростання життєвого рівня населення, макроекономічної стабільності регіону, що змінюється.
Ресурсне забезпечення проектів розвитку регіону – складний і багатофакторний процес. В умовах ринкового перерозподілу корпоративних і іноземних ресурсів розвитку, що має на меті реалізацію більшою мірою короткострокових і високодоходних проектів об'єктивно існує необхідність залучення ресурсів для реалізації загальнорегіональних довгострокових проектів розвитку. Функція органів регіонального управління полягає в оцінці вихідної ресурсної бази і залученні необхідних ресурсів.
При стабільній і розвинутій ринковій економіці, яка активно використовує інноваційні рішення та інформаційні технології, такі завдання вирішуються як саморегульованої системи.
Завдання ресурсного забезпечення програм розвитку є першочерговим Існує об'єктивна необхідність в розробці механізму управління ресурсами розвитку регіону і відповідного виконавчого органу в рамках системи управління регіону, в компетенції якого повинні знаходитися питання обліку ресурсної бази регіону, аналізу тенденцій її зміни і відтворення, надання рекомендацій по її ефективному використанню в частині пошуку джерел мобілізації ресурсів для реалізації проектів розвитку з погляду цінової і логістичної оптимізації.
В даній статі автори роблять спробу сформулювати і концептуально розглянути основні методологічні питання організації цього процесу.
У даній сфері до методологічних, на думку авторів, можна віднести питання: вироблення концептуального підходу, принципів і методів організації ефективного використання в межах регіону всіх видів ресурсів, особливо їх непоправній частин; розробку концепції і основних складових системи управління ресурсами регіону; формування концептуальних підходів і методичного інструментарію дослідження і мобілізації ресурсів для реалізації структуротворних програм життєзабезпечення і розвитку регіону.
Останній пункт пов'язаний, зокрема, з господарською взаємодією регіонів на рівні органів влади з приводу побудови міжрегіональної системи ресурсних потоків відповідно до принципів необхідної забезпеченості ресурсами і «чесної ціни».
На основі вивченого теоретичного матеріалу і проведених досліджень автори пропонують наступну послідовність дій при створенні механізму управління ресурсами розвитку регіону: опис сутнісних характеристик механізму формування ресурсної бази регіону і зовнішнього середовища мобілізації; визначення підходів до класифікації ресурсної бази регіону; дослідження реального стану ресурсної бази розвитку Вінницької області, аналіз її достатності з позицій вибраних класифікаторів ресурсів розвитку.
До опису зовнішнього середовища відноситься характеристика основних джерел формування ресурсів розвитку по стосунках і видах власності, по рівнях власності. При виявленні суті механізму формування ресурсної бази регіону необхідно розглянути існуючі ринкові схеми і визначити ступінь якісної участі в них регіональних органів, що управляють. Існуючі ринкові схеми описують мобілізацію ресурсів суб'єктами господарювання для реалізації власних проектів розвитку. Опис включає мобілізаційну діяльність підприємств, що проводяться як за власною ініціативою, так і при державній підтримці. Мобілізаційні процеси розглядаються в рамках дворівневої системи взаємодій: міжрегіональна взаємодія; внутрішньорегіональний рівень.
Класифікація ресурсів є одним з основних методологічних завдань разом з виробленням загальної концепції і концептуальних підходів дослідження і мобілізації економічних ресурсів для реалізації структуротворних програм розвитку регіону.
В основу концептуального підходу побудови системи управління ресурсами розвитку регіону має бути покладена сукупність принципів, використаних для розглядання проблем використання і відтворення різних груп економічних ресурсів. До таких принципів, перш за все слід віднести: достатність ресурсів; оптимізація їх структури; наявність перспективи використання; множинність варіантів використання; поєднання системного і вибіркового підходів при управлінні використання ресурсів розвитку.
Основою методологічного підходу до проблеми забезпечення програми розвитку регіону є ідея достатності ресурсів для його життєзабезпечення і розвитку і узгодженості (балансу) різних видів ресурсів розвитку. Поточна достатність визначається співвідношенням наявних інвестиційних ресурсів.
Пряма схема «ресурси – концепція – стратегія – цілі» припускає послідовність розгляду проблем, пов'язаних з ресурсами розвитку Вінницької області, що є основою прогнозування і планування діяльності по реалізації програми розвитку в дотаційних регіонах, де існує дефіцит економічних ресурсів.
Класифікацію ресурсної бази слід провести відповідно до завдань їх структуризації в рамках юридичного поля, визначення їх «відтворюваності», а також введення поняття «Інфраструктурного ресурсу». На основі вибраної класифікації можна детально розглянути джерела формування ресурсів і провести їх оптимізацію в рамках управлінської системи.
В умовах децентралізації функцій державного управління і розширення функцій самоврядування на регіональному рівні відбувається зсув акценту з централізованої планової економіки до вироблення самостійної стратегії соціально-економічного розвитку на регіональному рівні управління. Практичні проблеми регіонального управління ресурсами розвитку характеризуються складністю, інформативністю, комплексним характером процесів ухвалення управлінських рішень і припускають полісистемне дослідження і моделювання окремих проектів розвитку, прогнозування соціально-економічного розвитку регіону.
Прагнення до ефективності і оптимізації управління процесом реалізації програми розвитку регіону і загальна економічна доцільність визначають необхідність створення спеціалізованої системи управління ресурсами розвитку у вигляді підрозділу адміністрації області.
Автори вважають за необхідне розглядати дану структуру управління в рамках організаційно-економічної системи управління розвитком регіону як її невід'ємну інформаційно-аналітичну складову.
Для реалізації цього положення автори пропонують: провести аналіз нормативно-правової бази і при необхідності доповнити регіональний блок нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність системи управління ресурсами регіону; розробити нові методологічні і технологічні схеми побудови інформаційної системи ухвалення рішень з описом інформаційного поля і структури використовуваної інформації; визначити цілі і завдання діяльності, а також рамки компетенції підрозділу системи управління ресурсами регіону (СУРР), яка має стати органічною складовою реальної регіональної системи управління.
На наш погляд, необхідно створити детальну базу даних, яку реально можливо регулярно оновлювати при мінімальних витратах. Найбільш затребуваними є дані наступного характеру: дані про структуру економіки регіону (галузі, обсяги виробництва, зайнятість, зарубіжні інвестиції); основні економічні показники регіону; інформація, що містить опис ресурсної бази регіону, її поточний стан, перспективи відтворення і розвитку, зведення про джерела мобілізації і права власності на ресурси; закони і інші нормативно-правові акти, що регламентують процес реалізації проектів розвитку в регіоні.
Інвестори і суб'єкти процесу реалізації проектів розвитку потребують детальної інформації про інфраструктуру регіону, про землю, економічні ресурси і комунікації. СУРР має бути спроможною надати користувачам і зацікавленим особам дані по найбільш важливих для нього ресурсах. Це, зокрема:
 трудові ресурси (їх наявність, рівень кваліфікації, можливості підготовки кадрів);
 земля і природні ресурси – статус і правова база для придбання або оренди землі, промислових об’єктів і офісних площ, й гарантії, пропоновані для страхування контрактних зобов'язань;
 комунікації (телекомунікації, електрика, газ, вода, каналізація, вивіз відходів);
 транспортно-експедиторські можливості (перевезення автотранспортом, залізницею, авіаперевезення, митниця);
 послуги економічного характеру (будівельні, фінансові, транспортні, митні, послуги з ремонту і технічного обслуговування, охорони).
Дозвіл загальних проблем регулювання процесу ресурсного забезпечення програми розвитку на регіональному рівні шляхом створення відповідної управляємої системи дозволить забезпечити сприятливі умови для організації, постачання і підтримки конкретних проектів розвитку. Відсутність системи управління ресурсами на даному етапі може спричинити не просто стагнацію економічного розвитку регіону, але і спровокувати загальні регресивні зсуви.
Література:
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / М.И. Семенов, И.Т. Трубилин, В.И. Лойко, Т.П. Барановская; Под общ. ред. И.Т. Трубилина. М.: Финансы и статистика, 2005.
2. Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности: Учеб. пособ. / М.И. Кныш, Б.А. Перекатов, Ю.П. Тютиков. СПб.: Издательский дом "Бизнес-Пресса", 2006.
3. Гранберг А. Стратегия территориального социально-экономического развития: от идеи к реализации // Вопросы экономики. 2007. № 9. С. 15 – 28.


Один комментарий к “Корж Н.В., к.е.н., Елкін В.М. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ”

  1. Юра:

    Для висвітлення даних проблем не зашкодило б поцікавитися можливостями і повноваженнями по управл. ресурсами ОДА(а це в 90% фінансові ресурси) + багато інформації по ресурасам нагромаджують відділи статистики, про які взагалі не зазначено. Окрім того, як автори статті уявляють собі наповнення пропонованої системи і отримання даних???
    В статті немає інформації про "вільні" ресурси, які в першу чергу цікавлять інвестора.

    "підрозділу системи управління ресурсами регіону" в ОДА? Коли принциповими ресурсами в основному керує місцева влада!

    А відсутність посилань - це взагалі...


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>