XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Корзун О.В., к.е.н., Клівіденко Л.М. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Корзун О.В. -ст. гр. Фвзнм-51

Науковий керівник - к.е.н., доцент Клівіденко Л.М.

Вінницький інститут економіки ТНЕУ

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Розвиток нової соціальної стратегії, зумовленої реалізацією сучасної концепції ринкової економіки в Україні, потребує ґрунтовних досліджень у сфері охорони здоров'я з метою об'єктивної оцінки її стану та розробки ефективних довготермінових заходів, спрямованих на повноцінне забезпечення гарантованого державою обсягу медичного обслуговування.

На сучасному етапі господарювання вітчизняна система охорони здоров'я не здатна сповна забезпечити процес реалізації конституційних прав громадян України у сфері медичного обслуговування. Виникнення складної ситуації спричинено дефіцитом фінансових ресурсів, зниженням якості медичної допомоги, незадовільним матеріально-технічним станом та зростанням масштабів "тіньового" сектора у сфері охорони здоров'я. Підвищити ефективність функціонування національної системи охорони здоров'я можна шляхом залучення додаткових джерел фінансових ресурсів і вдосконалення механізму її фінансового забезпечення.

Вирішення зазначеного завдання потребує застосування наукових підходів щодо дослідження теоретичних основ фінансового забезпечення охорони здоров'я, концептуалізації функціонального призначення держави на ринку медичних послуг, оцінки фінансових результатів діяльності державного сектора охорони здоров'я в умовах становлення ринкової економіки .

Теоретичні та практичні аспекти фінансового забезпечення соціальної сфери, в т. ч. охорони здоров'я, в період становлення ринкової системи господарювання висвітлені у наукових працях вітчизняних учених В. Андрущенка, Й. Бескида, О. Василика, О. Величко, В. Войцехівського, С. Кондратюка, В. Лехана, Д. Полозенка, Ю. Пасічника, Я. Радиш, І. Радь, О. Тулай, С. Юрія та інших.

Незважаючи на проведені дослідження, у наукових роботах приділено недостатньо уваги питанням фінансового забезпечення охорони здоров'я у трансформаційний період розвитку економіки, немає комплексного охоплення даної проблематики та виваженої концепції модернізації фінансового механізму галузі, що зумовлює актуальність теми.

Інтерес до проблем фінансування охорони здоров'я пов'язаний перш за все зі зростанням рівня витрат на утримання служб галузі та зі скороченням ресурсів охорони здоров'я у співвідношенні зі швидко зростаючими потребами суспільства в медичному забезпеченні.

Система охорони здоров'я в Україні є надто громіздкою, завеликою. Проте ефективна система охорони здоров'я має відповідати таким вимогам [1, с.11]:

•1.  забезпечувати збереження й зміцнення здоров'я населення;

•2.  гарантувати доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги;

•3.  стримувати зростання вартості медичної допомоги;

•4.  забезпечувати раціональне зростання кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів.

Але стан здоров'я й організація медичної допомоги в Україні не відповідає переліченим вимогам і тому потребує вдосконалення. Саме цей напрямок - трансформація існуючої системи охорони здоров'я та скорочення її зайвих ланок - повинно бути покладено в основу більшості варіантів концепції реформування охорони здоров'я в Україні [8, с.80].

Серед існуючих проблем організації охорони здоров'я в Україні саме фінансова проблема в умовах кризи вийшла на перше місце. Її зміст далеко не зводиться до недостатності коштів, які у державному й місцевому бюджетах виділяють для забезпечення її діяльності.

Отже, поділ форм власності охорони здоров'я на приватний, суспільний і державний сектори, поглиблення ринкових відносин сприятиме трансформації систем організації медичної допомоги.

Зміцнення позицій приватного сектору, поряд із недосконалістю бюджетного фінансування, загострює проблеми управління галуззю. Необхідність здійснення структурних перетворень у галузі охорони здоров'я передусім повинно відбуватися з урахуванням таких питань [3, с.24]:

•- удосконалення мережі закладів охорони здоров'я шляхом об'єднання відомчих установ з установами системи Міністерства охорони здоров'я України;

•-  створення ринку медичних послуг;

•-  забезпечення розвитку страхової медицини.

Другим чинником, що сприятиме реформуванню охорони здоров'я стане зміцнення місцевої та національної економіки у цілому [2, с.186]. Проте, слід додати, що хоча після кількох років спаду спостерігається стабілізація виробничої діяльності в Україні, не доводиться реально очікувати різкого збільшення державних асигнувань на потреби сектору охорони здоров'я.

Ми вважаємо, що витрати на охорону здоров'я можна збільшити й шляхом впливу на пропозиції медичних послуг, залучаючи громадян до співучасті у покритті частини медичних витрат. З таким підходом виступають російські автори С.І.Бабина та Є.М.Фрид, які вважають, що в межах правової зони можна було б розробити чимало стратегій реформування, які передусім охоплювали би питання формування штатів медичного персоналу з урахуванням кількості обслугованого населення, встановлення обмежених рівнів витрат із бюджету, характер використання ресурсів, питання оптимізації використання інноваційних технологій, упровадження ринкових стимулів оплати праці медиків, заміна дорогих лікарняних послуг на медичні послуги в амбулаторних умовах із частковою оплатою праці.

Таким чином, реальний обсяг загальнодоступної медичної допомоги в Україні та її якість залежать у цей час від двох основних факторів:

•2. мережі медичних установ та їх оснащення;

•3. видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я.

Отже, реалізація прав на отримання медичної допомоги визначається наявністю медичних установ у районі (області) проживання, а також можливостями місцевих бюджетів що до їх фінансування.

Література:

•1. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Т.В. Чередніченко; Київ. нац. екон. Ун-т. - К., 2003. - 18 с.

•2. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров'я. - Тернопіль: Академкнига, 2000. - 312 с.

•3. Мачуга Н. Проблеми становлення медичного страхування в Україні. // Банківська справа. - 2000. - №5. - С.23-25

•4. Мортіков В. В. Реформування охорони здоров'я: фінансовий аспект // Фінанси України. - 2006. - №10. - С.79-85.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>