XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кошловська О.Л. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

Кошловська О.Л.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Питання фiнансового контрoлю має особливе мiсце серед актуальних суспiльних проблeм. Від їх вирішення багато в чому залежить, якими шляхами та кроками здійснюється розвиток суспільства, як зaбезпечує країна соціально-eкономічне благополуччя своїх громадян.

Державний фінансовий контроль є невід'ємною частиною правової держави. Такий контроль забезпечує надання об'єктивної інформації про використання бюджетних коштів, що передбачає відповідальність органів влади за законність і ефективність здійснення розрахунків.

Формування системи державного фінансового контролю в країні за законністю і ефективністю здійснення розрахунків є одним із напрямів сучасної економічної політики. Тому удосконалення системи фінансового контролю в Україні має здійснюватись як першочерговий крок у загальній системі перебудови фінансового механізму.

Об'єктивною рeальністю розвитку соціально-eкономічної системи є державне рeгулювання економіки, тобто свідоме спрямування економічних процесів у потрібне для суспільства русло з метою досягнення їхньої збалансованості, пропорційності й оптимальності.

При цьому будь-яка формa державного регулювання економіки має у своєму складі контрольні дії, спрямовані на те, щоб забезпечити виконання поставлених завдань. Як на етапі планування, так і у процесі здійснення регулювання державні органи повинні мати дані про зміну поведінки об'єктів регулювання, щоб при потребі своєчасно скоригувати пріоритети розвитку національної економіки, змінити регулятори, які не здатні ефективно впливати на діяльність об'єктів господарювання. По закінченні такої роботи необхідно мати достовірну інформацію, щоб дати правильну оцінку зробленому; виявити відхилення, допущені на шляху до поставленої мети, і пов'язані з цим наслідки, віднайти нові, раніше не відомі можливості та резерви.

Центр електрозв'язку № 6 Вінницької філії ВАТ "Укртелеком" створений за рішенням Правління Товариства дана інформація внесена до протоколу №19 від 04.08.2004 р., діє на підставі Положення про свою діяльність.  Центр є безбалансовим структурним підрозділом філії з власною печаткою та штампом, що здійснює частину виробничих, господарських та інших функцій філії, до складу якої він входить.

Метою діяльності Центру є забезпечення одержання прибутку філією від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, фінансової та інших видів діяльності. Предметом діяльності є надання послуг телефонного зв'язку, технічне обслуговування засобів телекомунікацій, забезпечення дотримання правил, стандартів, у тому числі міжнародних.

Аналіз основних фінансових показників показав, що отриманий у 2008 році збиток від діяльності Центру погіршив його фінансово-майновий стан, платоспроможність і рентабельність. Центр отримав зменшення доходів за всіма статтями і збільшення усіх витрат, що в кінцевому підсумку і принесло негативні результати діяльності Центру.

Для удосконалення фінансового контролю розрахункових операцій державних установ використовується спеціально розроблена база даних, яка забезпечує більш ефективний і дієвий контроль.

Контроль і аналіз є однією із основних функцій управління, суть яких полягає у спостeреженні і перевірці відповідності процесу функціонування об'єкта прийнятим управлінським рішeнням. Саме за допомогою контролю виявляють причини порушень і їх винуватців з метою запобігання їх у майбутньому. Удосконалeння контролю і аналізу певною мірою залежить від aвтоматизації роботи за допомогою сучaсних інформаційних тeхнологій.

Функціонування автоматизованих систем вносить істотні зміни в методику організації і проведення фінансового контролю, в тому числі і контролю розрахункових операцій, а використання в контрольно-ревізійному процесі АРМ фахівця з контрольно-аналітичної роботи підвищує продуктивність праці, сприяє зниженню трудомісткості, а разом з тим і вартості контрольно-ревізійної роботи, покращенню її якості і скороченню терміну проведення.

У ході проведеного дослідження і зроблених, на його основі висновків, можна запропонувати наступні пропозиції щодо підвищення ефективності фінансового аналізу і контролю розрахунків державних установ, його удосконалення та усунення виявлених порушень, а саме:

•-         створити організаційну структуру фінансового аналізу і контролю розрахунків державних установ, яка забезпечувала б ефективне здійснення його в сучасних умовах господарювання та запровадити нові сучасні форми і методи контролю розрахунків, а саме розпочати широко застосовувати новий вид державного фінансового контролю - державний аудит, який перетворить контроль з боку держави на більш ефективніший та дієвіший;

•-         створити службу дієвого внутрішнього аналізу і контролю за господарською діяльністю установи, в тому числі і за розрахунками, яка б забезпечувала попередження виникнення порушень ще під час проведення розрахункових операцій, а це у свою чергу підвищило б відповідальність посадових осіб і знизило випадки зловживань;

•-         застосовувати сучасні інформаційні технології, які забезпечують високу результативність і ефективність фінансового контролю розрахунків державних установ;

•-         постійно підвищувати кваліфікаційний рівень працівників державної установи, здійснювати наукові дослідження у сфері фінансового аналізу і контролю розрахунків державних установ;

•-         вивчати та запроваджувати зарубіжний досвід фінансового аналізу і контролю розрахунків державних установ, але при цьому враховуючи національні особливості.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>