XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Котегова Л. І. ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕССУ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Котегова Людмила Іванівна

Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького

ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕССУ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Процес адаптації студентів до процесу навчання у вищому учбовому закладі є актуальним завданням сучасної вищої освіти, оскільки навантаження, що здійснюють свій негативний вплив на студентів здатні погіршувати сприйняття навчального матеріалу. Регулярні заняття руховою активністю, що включаються в фізичну культуру і спорт, здатні позитивно впливати на покращення фізичного і психоемоційного стану студентів.

Сучасне суспільство характеризується соціально-економічною нестабільністю, погіршенням екологічної обстановки і зростанням психоемоційної напруженості, ці явища істотно впливають на молоде покоління й збільшують вимоги до фізичного стану, особливо, працездатності студентської молоді. В сучасних умовах вищої освіти актуальними є проблема формування процесу адаптації студента вищого навчального закладу до учбової діяльності, що має включати застосування впродовж навчання найбільш адекватних засобів і методів його покращення. Регулярні заняття фізичною культурою і спортом протягом навчання представляють собою засіб фізичної рекреації студента, які здатні забезпечити створення стійких фізичних умов на здоровий спосіб життя, підвищення фізичної і розумової працездатності, й адаптаційних можливостей до навчальної діяльності [1].

Здоров'я студента можна визначити як здатність організму зберігати й активізувати захисні й регуляторні механізми, що здатні забезпечити ефективну фізичну і розумову працездатність й всебічний розвиток особистості студента в умовах навчальної діяльності. Ефективність навчального процесу залежить від різних чинників, одним з них є адаптація студента до умов навчання, що є достатньо істотною умовою для досягнення високого рівня професійної майстерності з обраної спеціальності. Вступ випускників шкіл до нового студентського етапу життя і навчання у ВНЗ часто носить стихійний характер, коли професійні плани не підкріплені реальними можливостями. В зв'язку з цим, негативна ситуація, що пов'язана із станом здоров'я студентів вузів, посилюється станом сучасної вищої освіти, яка характеризується:

- переважанням в режимі дня студента навчальної діяльності над руховою активністю;

- відсутністю обліку об'ємів фізичного і розумового навантаження протягом навчального дня;

- скороченням тривалості занять фізичною культурою і спортом внаслідок збільшення кількості навчальних занять.

У даному зв'язку першим і найважливішим завданням є охорона здоров'я студентів, у тому числі засобами фізичної культури і спорту [2]. Покращення процесу адаптації до умов навчання і підвищення ефективності відновлення навчальної працездатності студентів в сучасний період є достатньо актуальним завданням вищої школи. Проведення занять фізичною культурою і спортом зі студентами покликані, перш за все, покращувати стан здоров'я, вирішуються вони спільно з вихованням фізичних якостей, особливо тих, розвиток яких веде до підвищення рівня функціональних і адаптаційних можливостей організму [2]. Певна кількість студентів прагне до значного покращення своїх результатів у власній навчальній діяльності, для них характерна мотивація, що орієнтована на виконання навчальної діяльності з досягненням максимального результату. Студенти з високим рівнем мотивації до навчальної діяльності мають тенденцію «переробляти», виконуючи навчальну діяльність з невеликими паузами відпочинку, що не відповідає їх адаптаційним можливостям, тому необхідно здійснювати постійний контроль за процесами відновлення й індивідуальною переносимістю фізичних і розумових навантажень [1]. Труднощі адаптації студентів, особливо першокурсників, до системи навчання у ВНЗ заключаються в наступному:

- негативні переживання, пов'язані з відходом вчорашніх учнів зі шкільного колективу із його взаємною допомогою й моральною підтримкою;

- невизначеність мотивації вибору професії й недостатня психологічна підготовка до неї;

- невміння здійснювати психологічне саморегулювання поведінки й діяльності, що збільшує відсутність звички до повсякденного контролю викладачів;

- пошук оптимального режиму праці й відпочинку в нових умовах;

- налагодження побуту й самообслуговування, особливо при переході з домашніх умов до умов життя в гуртожитку;

- відсутність навичок самостійної роботи, невміння конспектувати й працювати з першоджерелами, словниками, довідниками й іншими літературними джерелами, тощо.

Одні труднощі об'єктивно неминучі, інші залежать від підготовки й виховання, додамо, що адаптація студентів до навчального процесу закінчується наприкінці 2-го - початку 3-го навчального семестру. Успіх у навчанні залежить від рівня готовності до навчання, здатності вчитись самостійно, контролювати й оцінювати себе, володіти своїми індивідуальними особливостями пізнавальної діяльності й вміння правильно розподіляти свій час для самостійної підготовки. Необхідно зазначити, що сучасна  студентська молодь, у своїй більшості, відчуває руховий дефіцит, який призводить до виражених функціональних порушень в організмі, зниженні фізичної і розумової працездатності, що спричиняє за собою погіршення адаптації й недоліки у навчальній діяльності. Фізична культура представляє собою один із напрямків загальної культури людини і багато в чому визначає вирішення наступних питань:

- поведінку в навчальній і професійній діяльності;

- спілкування з оточуючими;

- сприяє вирішенню соціальних, виховних і оздоровчих завдань;

- виконує специфічні рекреатівні, оздоровчо-реабілітаційні, освітні й спортивні функції.

Фізична культура і спорту займає одне з перших місць в сучасному суспільстві, оскільки дає можливість реалізувати потреби в здоровому способі життя, виховує звичку вести активну рухову діяльність і стежити за своїм здоров'ям. Використання занять фізичної культури і спорту сприяє поліпшенню фізичного здоров'я, під впливом систематичних фізичних навантажень відбувається нормалізація маси тіла й підвищення функціональних можливостей дихальної і серцево-судинної систем, збільшується сила м'язів. Раціоналізація рухового режиму студентів у шляхом впровадження занять оздоровчо-тренувальної спрямованості сприяє покращенню фізичного здоров'я - раціональне фізичне тренування дозволяє швидко і ефективно досягти підвищення фізичної підготовленості й працездатності . Також, систематичні заняття фізичною культурою і спортом дозволяють підвищити рівень творчої активності студентів, сформувати у них мотиваційно-ціннісні установки до регулярної фізкультурно-спортивної діяльності.

Література:

1.Павлюк Н. Б. Адаптация к обучению студентов первого курса педагогического вуза средствами физической культуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Шуя, 2006. - 22 с.

2.Попов Г.Н., Ширенкова Е.В., Серазетдинов О.З. Критерии здоровья: адаптация, социализация, индивидуализация // Вестн. Томского гос. пед. ун-та, 2007. - № 5 (68). - С. 83-87.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>