XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Котегова Л. І. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВНЗ З УРАХУВАННЯМ СПОРТИВНОГО ІНТЕРЕСУ

Котегова Л. І.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВНЗ З УРАХУВАННЯМ СПОРТИВНОГО ІНТЕРЕСУ

Анотація. В статі автор торкається питання побудови заняття з фізичного виховання з урахуванням спортивного інтересу. Автор також розглядає питання розвитку фізичних якостей ігровим методом.

Аннотация. В статье автор раскрывает вопросы построения занятия по физическому воспитанию с учетом спортивного интереса. Автор так же рассматривает вопрос развития физических качеств с использованием игрового метода.

Annotation. In the article an author exposes the questions of construction of employment on physical education taking into account sporting interest. An author similarly examines the question of development of physical internalss with the use of playing method.

 

Одним з шляхів покращення системи фізичного виховання є удосконалення організації фізичного виховання, враховуючи спортивну зацікавленість студентів університету.

Програма з фізичного виховання спрямована на середньостатистичного студента, і не враховує бажання самих учнів займатися тим видом фізичної діяльності яка йому до вподоби. У студента повинен бути спортивний інтерес до заняття з фізичного виховання.

Мета роботи полягала в організації занять з фізичного виховання студентів першого курсу з урахуванням їх спортивної зацікавленості та можливістю проведення їх у університеті.

Після попереднього анкетування студентів, та опитування про їх ставлення до занять з фізичного виховання, нами були виявлені спортивні інтереси студентів, найбільшу зацікавленість викликали рхливі ігри. У відповідності з їх зацікавленістю організовані заняття з фізичного виховання.

Групи формувалися, серед студентів перших курсів груп ЛФК, згідно бажання займатися рухливими іграми.

У педагогічному експеременті було задіяно 115 учнів, 57 у експерементальні та 58 у контрольній групі. Експеремент тривав один семестр. До  і після експерименту було проведено тестування з розвитку таких фізичних якостей: гнучкість та сила (згинання-розгинання рук в упорі лежачи, піднімання тулуба у сід), а також ставлення до знять з фізичного виховання.

 В результаті педагогічного експерименту слід відмітити значну зацікавленість школярів до заняття з фізичного виховання в експерементальній групі (35,5%), у контрольній групі проявилася тенденція до падіння зацікавленості заняттями фізичного виховання.

Навчально- тренувальні заняття з обраного виду на заняттях з фізичного виховання покращують як фізичну підготовленість так і їх відношення до занять з фізичного виховання.

Питання щодо впровадження рухливих ігор у навчальний процес з фізичного виховання, є більш ніж актуальним.

Щоб краще зрозуміти роль ігор у підготовці до праці,  звернемося до історії.

В історії розвитку суспільства праця старша від гри, але в житті людини гра передує її майбутній діяльності.

Гра як елемент культури розвивається зі всією культурою суспільства, задовольняє різні потреби людей у розвагах, відпочинку, у розвитку духовних і фізичних сил.

Видатний теоретик фізичної культури і спорту П. Ф. Лесгафт вважав, що ігри мають велике освітнє і виховне значення, що вони представляють складнішу дію, ніж гімнастичні вправи, тому і відводив іграм до половини часу на занятті.

Учений-педагог А. С. Макаренко писав: «Якщо робота є участю людини у суспільному виробництві, то гра не переслідує таких цілей. До суспільних цілей вона не має прямого відношення, але має непряме: вона привчає людину до тих психічних і фізичних зусиль, які необхідні для роботи» . Ігрова діяльність як форма і метод навчання є найбільш продуктивним напрямом у сучасному навчально-виховному процесі. Доцільне варіювання різних ігрових форм дає можливість успішного і повного вирішення завдань фізичного виховання.

Ігровий метод через властиві йому особливості використовується у процесі фізичного виховання не стільки для початкового навчання рухам або вибіркової дії на окремі фізичні здібності, скільки для комплексного вдосконалення рухової діяльності. Крім того, ігровий метод найбільшою мірою дозволяє удосконалювати такі якості і здібності як спритність, швидкість орієнтування, винахідливість, самостійність, ініціативність і так далі. При методично правильній організації ігрової діяльності виховується колективізм, товариськість, свідома дисципліна і багато інших психофізичних і психічних якостей, що так необхідні майбутньому фахівцеві.

Ігровий метод має свої особливості:

-    наявність ігрового сюжету;

-    різноманітність способів досягнення мети гри, що допускаються правилами;

-    комплексний характер дій учасників у грі - біг, стрибки, метання і под.;

-    широка самостійність тих, хто займається;

-    моделювання напружених міжособових і міжгрупових відносин як за типом співпраці (між гравцями однієї команди), так і за типом суперництва.

Традиційно ігри розрізняють за наявністю (відсутністю) інвентарю, за кількістю учасників, за ступенем інтенсивності і специфікою фізичної підготовки, наявністю (відсутністю) ведучого, місцем проведення (на вулиці, у приміщенні, у водоймищі), за елементами розмітки простору, за системою підрахунку очків, за загальним сюжетом.

Велика роль рухливих ігор в оздоровчому, освітньому і виховному процесах. Для рухливих ігор характерною є різноманітність рухів і дій тих, хто грає. За умов правильного підбору вони сприятливо впливають на серцево-судинну, м'язову, дихальну та інші системи організму.

Рухливі ігри підвищують функціональну діяльність, залучають до різноманітної динамічної роботи різні великі і малі м'язи тіла, збільшують рухливість у суглобах.

Особливо цінним в оздоровчому відношенні є проведення рухливих ігор на відкритому повітрі, що збільшує приплив кисню, покращує обмін речовин, формує стійкість до дії несприятливих метеорологічних чинників.

У тих, хто займається, залежно від інтенсивності ігрової діяльності споживання кисню тканинами організму збільшується у 8-10 разів порівняно зі станом спокою. При цьому у тренованих гравців робота серцево-судинної системи і органів дихання стає економнішою.

Правила у рухливих іграх сприяють упорядкуванню взаємодії учасників. Чітке, об'єктивне суддівство,згідно з правилами гри викликає у гравців позитивні емоції.

Освітнє значення рухливих ігор полягає у розширенні кругозору тих, хто займається, у розвитку спостережливості, кмітливості, умінні аналізувати, зіставляти і узагальнювати побачене. Розвиваються здібності правильно оцінювати просторові і часові відносини, швидко і правильно реагувати на ситуацію, що склалася, у часто змінній обстановці в грі.

Рухливі ігри з невеликими предметами (малими м'ячами, паличками і ін.) підвищують шкіряно-тактильну і м'язово-рухову чутливість, сприяють удосконаленню рухової функції рук і пальців.

Виконуючи в іграх окремі ролі - капітана команди, захисника, воротаря, судді, лічильника очок, гравці отримують певні знання і організаторські навики, уміння командувати і бути підлеглим.

Усі рухливі ігри учать студентів працювати в команді. Особливо велике значення рухливих ігор і естафет у вихованні психофізичних і психічних якостей.

Слід зазначити, що фізичні якості у рухливих іграх розвиваються в комплексі.

Більшість рухливих ігор вимагають від учасників швидкості (швидше втекти, наздогнати, миттєво реагувати на звукові, зорові, тактильні сигнали).

Обставини у грі, що постійно змінюються, вимагають від учасників швидкого переходу від одних дій до інших, сприяють вихованню спритності.

Ігри зі швидкісно-силовою спрямованістю виховують силу.

Ігри з частими повтореннями напружених рухів, з безперервною руховою діяльністю, пов'язаною із значною витратою сил і енергії, розвивають витривалість.

Ігри, пов'язані з частою зміною напряму рухів, сприяють вихованню гнучкості.

Література:

1. Григоренко В.Г. Системний підхід в організації професійної підготовки студентів вищих педагогічних закладів / В.Г. Григоренко, Б.Г. Шеремет В.М. Пристинський // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського : збірник наук пр. - Одеса : ПУДПУ, 2002. - Вип. 8-9. - С. 126-132.
2. Григоренко В.Г. Профессионально-педагогическая мотивация и технология ее формирования / В.Г. Григоренко. - Бердянск : «Модем»,        2003. - 148 с.
3. Дубогай О.Д. Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів / О.Д. Дубогай, Б.П. Пангелов, Н.О. Фролова, М.І. Горбенко. - К., 2001. - 151 с.

4. Педагогічні основи керівництва професійною підготовкою вчителя фізичної навчально-метод. посіб. / С.Ю. Балбенко, В.Г. Григоренко,    В.М. Пристинський, Ю.Г. Васін. - Х. : ХДПУ ім. Г.С.Сковороди, 1992. -

5.  Теория и методика физического воспитания : учебник для ст-тов высш. учеб. зав. физ. воспитания и спорта / под ред. Т.Ю. Круцевич. - К.: Олимпийская литература, 2003.-Т.2.-С.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>