XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коваль В.В., Бондаренко В.М. ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Коваль В.В.

Науковий керівник Бондаренко В.М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

В сучасних умовах розвитку і становлення ринкової економіки в Україні страхування є об'єктивно необхідним. Судячи зі світового досвіду розвиток страхування є важливим індикатором стану економіки будь-якої країни з ринковою економікою.

Ринок страхових послуг в Україні хоча й набув певного рівня розвитку, проте через трансформаційні зміни в економіці України не набув належної стабільності та не відповідає тенденціям світових страхових ринків і завданням національної економіки [1].

Відсутність ефективної стратегічної політики щодо забезпечення страхової діяльності в Україні та необхідність її розробки обумовлюють актуальність проблеми розвитку страхового ринку в Україні.

Проблеми розвитку страхування та окремі його аспекти в своїх роботах розглядали такі українські та зарубіжні вчені як: А.С. Глущенко, В.Д. Базилевич, М.В. Мних, В.В, Корнєєв, М.І. Савлук, О.О. Гаманкова, Н.М. Внукова, О.Д. Заруба, В.А. Малько, Д. Бленда, Дж. Кілбі, Р. Кілн, Дж. Мішель, А.І. Рейтман, К.Е. Турбіна, Д. Хервад, Д. Хемптон, В.В. Шахов.

Метою дослідження є визначення основних проблем розвитку страхового ринку України.

Результати роботи страхового ринку за минулий рік невтішні. Так, якщо у відносних величинах за минулий рік ринок впав на 20-25%, то у валютному еквіваленті можна спостерігати падіння об'єму премій практично удвічі. В 2008 році ринок зібрав премій на суму $5 млрд., а за підсумками 2009 року - $2,5 млрд. Виплати наздогнали доходи, і навіть ті компанії, які були близькі до прибуткової діяльності, сьогодні знаходяться в серйозних мінусах.

Криза чітко обкреслила «вузькі місця» ринку і прорахунки менеджменту. Як показала практика, відсутність ретельно продуманих сценаріїв розвитку, недорезервування і бездумна політика нарощування частки ринку заради підвищення «віртуальної» капіталізації бізнесу призвели до дуже поганих наслідків для страхувальників. Сьогодні багато компаній не просто втратили у вартості, а деякі були вимушені серйозно скоротити масштаби діяльності. Більш катастрофічні наслідки в іншому, а саме в погіршенні іміджу ринку в очах споживача-клієнта, який відчув на собі зниження якості, різке падіння страхових гарантій і невиплати [2].

В 2009 році на 0,3 в.п. зменшилась частка валових страхових премій у відношенні до ВВП (у 2008 році співвідношення валових страхових премій до ВВП становило 2,5%); на 0,3 в.п. (до 1,4%) зменшилась частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП.

За результатами 12 місяців 2009 року відзначалися темпи спаду більшості показників страхової діяльності, у порівнянні до 12 місяців 2008 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:

•-         на 2,1% зменшилась кількість укладених договорів, при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 2,7%;

•-         на 14,9% зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, а обсяг чистих страхових премій зменшився на 20,8%;

•-         на 4,4% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг чистих страхових виплат - на 6,2%;

•-         на 2% знизилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку зменшились на 3%, а на зовнішньому зросли на 6,4%;

•-         на 7% зменшився обсяг страхових резервів;

•-         на 0,1% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів - на 0,9%;

•-         загальна кількість страхових компаній становила 450, у тому числі СК "life" (життя) - 72 компанії, СК "non-life" (не-життя) - 378 компаній. У порівнянні з 2008  роком кількість страхових компаній зменшилась на 19.

Такий стан страхового ринку України пояснюється впливом на нього наступних негативних чинників:

•-         відсутність  економічної  стабільності,  сталого зростання виробництва, неплатоспроможність населення та дефіцит фінансових ресурсів;

•-         неповна   і    фрагментарна    законодавча   база,    відсутність   державних преференцій   на   страховому   ринку,   неефективний   контроль   з   боку держави, прояви монополізму;

•-         високий   рівень   інфляції,   внаслідок   чого   здійснення   довгострокових (накопичувальних) видів страхування в національній валюті неможливе;

•-         слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги використовувати цінні папери як категорію активів для захищеного розміщення страхових резервів;

•-         відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної взаємодії банківського та страхового сектору економіки, низький рівень розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку;

•-         недостатній рівень розкриття фінансової і корпоративної інформації українськими страховими компаніями;

•-         неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку, довіри населення до страхування [3].

Отже, відсутність державної концепції розвитку в галузі страхування, кризові явища в економіці, недосконалість нормативно-правової бази, низький рівень добробуту населення і, як наслідок, незначний платоспроможний попит на страхові послуги стримують значний  потенціал ринку страхування в Україні. Аналіз сучасного стану тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування.

Література:

•1.     Пропозиції щодо антикризових заходів на страховому ринку. 12.02.2009 //  http://www.forINSURER.com

•2.     Щеглова Е. Инвестору надоело ждать. // Инвестгазета. - 2010. - №6.

•3.     Уманців  Ю.М.   Розвиток  страхового ринку   України  у  2005-2009 роках // Фінансовий ринок України. - 2009. - №6. - С. 17-20.

e-mail:kovalvasya@rambler.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>