XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ковальчук О. М. ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ

Викладач  Ковальчук О. М.

Житомирський Державний Університет І. Я. Франка

ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ

         В лінгвістиці досить часто використовують терміни: виразні засоби мови, експресивні засоби мови, стилістичні засоби та стилістичні прийоми. Ці  терміни іноді використовують синонімічно, та іноді в них вкладається різний зміст.

Між виразними (експресивними) засобами мови та стилістичними прийомами важко провести чітку межу, хоча відмінності між ними все ж існують. Виразні засоби мови - це форми мови, які відпрацьовані суспільною практикою, усвідомлені з точки зору їх функціонального призначення та зафіксовані у граматиках та словниках. Крім того, виразні засоби не створюють образів, а підвищують виразність мови та посилюють її емоційність за допомогою особливих синтаксичних побудов: інверсія, риторичне питання, паралельні конструкції, контраст та ін.

Образні засоби мови при цьому називають усі види образного вживання слів, словосполучень та фонем, об'єднуючи усі види переносних найменувань загальним терміном „тропи". Образні засоби слугують опису та є по перевагам лексичними. Сюди належать такі тропи переносного вживання слів та виразів, як метафора, метонімія, іронія, гіпербола, літота та ін.

Виразні засоби є не парадигматичними, а синтагматичними, так як вони засновані на лінійному розташуванні частин та їх ефект залежить саме від розташування.

Ділення стилістичних засобів на виразні та образні є умовним, оскільки образні засоби, тобто тропи, виконують також експресивну функцію, а виразні синтаксичні засоби можуть приймати участь в створенні образності, у відображенні.

Розглянемо наступні виразні засоби - метафору, метонімію, іронію, та анаграму. Кожен з цих засобів несе експресивність, яка є одним з основних прийомів журналістики. Експресивність (як результат стилістичної, оцінної та емоційної маркованості слів) в публіцистичних текстах досягається шляхом максимального використання мовних засобів, які дозволяють виразити суб'єктивне відношення мовця до змісту чи адресату мови, в наслідок чого оказати вплив на особистість реципієнта.

Метафора як різновид тропу - це вживання слова в переносному значенні; словосполучення, яке характеризує дане явище шляхом перенесення на нього ознак, які властиві іншому явищу, яке таким чином замінює його.

Використання метафори має свої особливості у рекламних текстах, які складають особливу мовну сферу літературної мови, з специфічними цілями та мовними засобами. Наведемо приклади назв англомовних компаній, самої продукції в тих випадках, коли вони носять рекламний характер.

Looking into the heart of light. Реклама, в якій метафора the heart of light  відображує якість ліхтарів.

I can connect nothing with nothing (реклама мобільних телефонів).

The dead tree gives no shelter (реклама газованої води).

Метафора в рекламному тексті покликана передавати більш точно сенс явищ, підкреслити новий та важливий нюанс. Таким чином, вона вже не є характерною рисою лише поетичної творчості, а необхідна рекламі для того, щоб з'єднати минуле з майбутнім, старі теорії з новими.

В багатьох періодичних виданнях зустрічаються  метафори з кольоровим забарвленням, такі як:

...to see red... (to be angry).

...to be in the red... (to be in financial danger).

...to be green... (to be immature; to be new at something).

...green thumb... (skill at growing plants).

...purple heart... (bravery).

Вважаємо доречним виявити експресивний потенціал ряду наступних метафор у газетному тексті:

...a fruit(not polite)...(a gay person (not polite).

 ...big banana(not polite)...(boss (not polite).

...the apple of my eye... (my most cherished person).

...chicken... (scared / frightened person).

...dog... (а bad man, ugly woman).

...snail... (physically very slow person).

Метонімія являє собою вживання слова у переносному значенні, словосполучення, в якому одне слово заміщується іншим, як в метафорі, з тією відмінністю від останньої, що це заміщення може бути вироблене  лише словом, яке позначує предмет (явище), який знаходиться в тому чи іншому зв'язку з предметом, який позначається заміщуваним словом.

Головна функція метонімічного виразу - активізувати одну когнітивну категорію, співвідносячи її з іншою у рамках однієї моделі, і таким чином виділити її саму чи субмодель, до якої вона належить. Розглянемо приклади:

We need a couple of strong bodies for our team.

There are a lot of good heads in the university.

We need some new faces around here .

Очевидно, у всіх трьох реченнях мова йде про людей, але в кожному випадку підкреслюється певний аспект людини. В спортивному контексті першого речення простежується модель physical strength, яка пов'язана з категорією body; в університетському контексті - модель intelligence, яка пов'язана з категорією head. Категорія face особливо адекватна в контексті знайомства, тому що саме обличчя сприймається в першу чергу при зустрічі з незнайомими людьми.

Іронія (грец. еironeia «вдавання») - уявне зображення негативного явища у позитивному вигляді, щоб шляхом доведення до абсурду самої можливості позитивної оцінки висміяти та дискредитувати дане явище, звернути увагу на той його недолік, який в іронічному зображенні замінюється відповідним достоїнством.

Отже простежимо ряд іронічних прикладів, які мають емоційний вплив на адресата, завдяки своїй іронічній природі:

•§                    There is always death and taxes; however, death doesn't get worse every year.

•§                    It's easier to fight for one's principles than to live up to them.

•§                    In just two days, tomorrow will be yesterday.

•§                    A day without sunshine is like night.

•§                    It's frustrating when you know all the answers, but nobody bothers to ask you the questions.

•§                    Age doesn't always bring wisdom. Sometimes age comes alone.

•§                    Puppy for sale. Eat everything and likes children.

•§                    Honest worker. Will take everything.

Анаграма (від грец. ana „над" та gamma „знак", тобто „над-знак", „зверх-знак") - спосіб формально-семантичної організації тексту, при якому повторення звуків та складів (літер та їх комбінацій) відтворюють центральне у смисловому відношенні слово даного тексту.

У рубриках розважального характеру, анаграма обіграється  у назвах періодичних видань. Наведемо такі приклади:

THE DENVER POST = TENDER TV HOPES.

SALT LAKE TRIBUNE is LIKE BEST, NATURAL.

LOS ANGELES TIMES is SO ELEGANT, SMILES.

Отже, експресивні засоби розглядаються в стилістиці лише в зв'язку з художнім цілим, як його невід'ємна частина. Кожний елемент тексту - слова, звуки слів, побудова фраз та ін. - впливає на розум та почуття читача не окремо, не в ізоляції, а в своїй конкретній функції, в зв'язку з художнім цілим, включаючи макро- і мікро контекст.

Література:

•1.     Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. - Иностр. Языки. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 1990. - 383с.

•2.     Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. - М.: Изд-во литер. на иностр. языках, 1958. - 459с. 

•3.     Дэвидсон Д. Что означают метафоры. - М., 1990. - 135с.

•4.     Матвеева Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. - Свердловск: Изд-во Урал. ГУ, 1990. - 172с.

•5.     Походня С. И. Языковые виды и средства реализации иронии. - Киев: Наукова думка, 1989. - 128с.

•6.     Розенталь Д. Е. Стилистика газетных жанров. - М., 1981. - 112с.

 

e-mail: kovalchuk-olya@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>