XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ковальчук В.В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ

Ковальчук В.В.

викладач фізичного виховання

Луцький педагогічний коледж

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ДО ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ

Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз наукової літератури з теми дослідження показав, що підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів набула в останній час особливої актуальності у зв'язку з різким погіршенням здоров'я та працездатності школярів. Однією з основних причин таких змін науковці вважають різке зниження рухової активності дітей.

Критична ситуація зі станом здоров'я та необхідність підвищення рухової активності школярів зумовлюють особливу значущість професійної діяльності вчителя, його майстерності у проведенні фізкультурно-оздоровчої роботи.

Мета статті. Висвітлити основні проблеми у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої роботи.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.

Зміст професійної підготовки майбутніх учителів передбачає формування підготовленості випускників до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів та творчого вирішення завдань здоров'язберігаючої освіти. Теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що є проблема підготовки майбутніх фахівців фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи.

Поняття "підготовленість майбутнього вчителя фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів" розглядається як результат професійної підготовки студента вищого навчального закладу, який виражений у здатності до формування особистої фізичної культури учнів і здійснення ролі координатора здоров'язберігаючої освіти в загальноосвітньому навчальному закладі, та забезпечується сформованістю мотивації, знань, умінь, комунікативних навичок та особистісних якостей майбутніх учителів фізичної культури [1, 19].

Водночас у підготовці майбутніх фахівців фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи існує низка суперечностей: між вимогами суспільства до підготовки майбутніх учителів фізичної культури як координаторів здоров'язберігаючої освіти й недостатнім осмисленням і узагальненням цього процесу в педагогічній науці; між масовістю підготовки майбутніх учителів фізичної культури та індивідуально-творчим характером їх професійної діяльності; між орієнтацією на нові моделі навчально-виховного процесу у вищій школі та традиційним змістом, формами і методами підготовки майбутніх учителів [2, 65].

Необхідність вирішення цих суперечностей потребує переосмислення мети, змісту і завдань підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями відповідно до вимог сучасної освіти.

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи має забезпечувати набуття наступних знань та вмінь: застосовувати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів; забезпечувати належний рівень викладання предметів освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура"; надавати учням ґрунтовні знання про здоров'я і шляхи його збереження та зміцнення; сприяти формуванню у школярів потреби у здоровому способі життя та прикладних навичок у його веденні; формувати відповідну мотивацію щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, навички викладача-організатора фізкультурно-оздоровчої роботи в школі, навички організації та проведення занять у фізкультурно-оздоровчих гуртках, навички проведення уроків та занять зі спеціальними медичними групами. Підготовка передбачає оволодіння майбутніми вчителями фізичної культури знаннями з організації методичної роботи з учителями-предметниками й вчителями початкових класів щодо проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня школярів.

Аналіз наукових досліджень свідчить, що проблема підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів ще не достатньо досліджена в педагогічній теорії, а тому не знайшла належного відображення в практичній діяльності навчальних закладів. Тому повинна розроблятись теоретично обґрунтована модель професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями, яка має бути спрямована на виконання соціального замовлення на професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури.

Висновок. Формування високої культури здорового способу життя залежить, перш за все, від рівня освіти та виховання самого викладача, який повинен виховувати студентів, які би відчували потребу вести такий спосіб життя, який би пробуджував у них занепокоєність станом суспільства і ініціював правильне мислення та гідну поведінку у повсякденному житті. Іншими словами - основною метою такого виховання є формування знань і вмінь про збереження та зміцнення здоров'я. Тому, одним із головних аспектів фізичного виховання, має бути формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, адже здоров'я - це не лише відсутність хвороби, а стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя. А основний принцип -рекреаційний, вивчення та зміцнення здоров'я на фоні загальних проблем.

Література:

•1.  Іванова Л.І. Основні дефініції щодо професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - Т. 51. - С. 18-27.

•2.  Іванова Л.І. Сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. пр. - К.: Міленіум, 2006. - Вип. 1. - С. 63-73.

•3. Іванова Л.І., Сущенко Л.П. Підготовка майбутніх учителів з позицій здоров'язберігаючої освіти // Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи / За заг. ред. М.Лук'янченка, Ю.Шкребтія, Е.Боляха, А.Матвєєва. - Дрогобич: КОЛО, 2005. - С. 489-493.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>