XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коваленко Т. Г. ПОШУК НОВИХ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Коваленко Тетяна Геннадіївна

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

ПОШУК НОВИХ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Процес фізичного виховання школярів згідно з навчальною  програмою  з  фізичної  культури  загальноосвітніх шкіл передбачає оволодіння учнями певним  обсягом  знань,  відомостями,  інформацією  з фізичної культури та спорту [6]. Але, на жаль в школі не достатньо приділяється уваги вирішенню таких важливих завдань, як формування у школярів глибоких і достатньо повних знань про свій фізичний стан і шляхи його покращення, а також виховання інтересів, потреб, які орієнтують людину на здоровий спосіб життя, на самостійну ціле направлену діяльність з вдосконалення власного тіла.

Збереження фізичного і психічного здоров'я молодого покоління - одне з найважливіших завдань нашого суспільства і, насамперед, системи освіти.  Здоров'я як фізичне, так і психічне залежить від багатьох чинників: соціальних та економічних умов, сімейних стосунків, - значну роль у вирішенні цього завдання відіграють педагоги і медики [11].

Пошуки способів зміцнення здоров'я дітей особливо актуальні у теперішній час, означений постійними стресами, хвилюваннями, негараздами. Дуже важливо, на наш погляд, дбати про здоров'я на різних етапах життя - насамперед, у початковій школі. Адже тільки здорова дитина зможе в майбутньому реалізувати свій талант [14].

Для реалізації таких завдань потрібна перебудова свідомості людини, та мобілізація її життєвих ресурсів, усвідомлення необхідності дотримання здорового способу життя та вироблення особистісної позиції щодо зміцнення стану свого здоров'я впродовж всього свого життя [7].

Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу необхідний пошук нових шляхів удосконалення системи фізичного виховання.

Створення нових освітніх технологій пов'язане зі змістом навчального матеріалу - послідовністю засвоєння базових знань, вмінь і навичок, раціональними засобами засвоєння навчальної інформації, дидактичним спілкуванням учнів і вчителя.

В сучасних умовах набуває особливого значення системне формування у дітей емоційно-позитивного ставлення до фізичного виховання, яке і повинно звести зниження рухової активності до мінімуму. Ці є основним фундаментом здоров'я та нормального фізичного розвитку дитини.

Сутність виховання емоційно-позитивного ставлення до занять фізичною культурою і спортом за твердженням О.Остапенка [13] полягає в розвитку інтересу до фізичної культури, який формується у навчальному процесі молодших школярів. Однак, досі не вирішено питання про введення інтересу до фізичної культури в систему категорій педагогічної науки.

Проблема полягає в тому, що згідно з Т. Ю. Круцевич [7] останнім часом особливо помітна тенденція звуження зацікавленості дітей фізичною культурою. Опитування серед учнів початкових класів засвідчує, що фізкультура серед інших предметів посідає 4-5 місце.

Окремі фахівці вважають, що причиною зниження зацікавленості дітей фізичною культурою є те, що останнім часом втрачено як освітню, так і виховну спрямованість уроків фізичної культури, підпорядковано їх в основному тренувальній меті.

Фізичне виховання в школах на практиці обмежується в основному розвитком фізичних якостей і вченням руховим діям. Істотно відстають ті напрями, які пов'язані з опануванням спеціальних систематизованих знань і методів, що забезпечують досягнення практичних результатів, - теоретична і методична підготовка. Недолік відповідних знань, методичних умінь і сформованих потреб приводить до того, що за межами навчальних занять (за розкладом)школярі, а після закінчення школи - студенти, не можуть вірно розпорядитися своїми психофізичними можливостями, щоб за допомогою фізичних вправ підтримувати оптимальну працездатність і здоров'я.

Актуальність цього напрямку зумовлюється необхідністю формування і контролю знань в початкови класах, що вчаться, по предмету «Фізична культура» на сучасному етапі.  Реалізація завдань фізичної освіти не можлива повною мірою без здобуття школярами спеціальни знань по предмету «Фізична культура».

Головна мета занять фізичною культурою і спортом молодших школярів - формування фізичної культури особистості, підготовка до життя і професійної діяльності, збереження і зміцнення здоров'я людини. Для цього необхідний певний обсяг знань про морфо функціональні особливості різних органів і систем організму, про вплив фізичних вправ на їх розвиток, а також на розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності).Формування знань про фізичну культуру - неодмінна умова свідомого опанування учнями рухових умінь,  і навиків. Практика свідчить, що чим більше у дітей знань про фізичну культуру, чим більше розвивається у них розумовий компонент рухової діяльності - тим вище результати в освоєнні умінь і навиків, вихованні рухових здібностей, зростанню інтересу до занять фізичною культурою і спортом, формуванні потреби в них [4].

Автори сучасних концепцій фізичної культури все частіше говорять про освіту по предмету «Фізична культура» [2,7,8,9,10,12].

Існують різні підходи вчителів фізичної культури, які передбачають проводити роботу по формуванню знань за рахунок додаткового часу (факультативи, додаткові уроки фізичної культури) [1,3], що не відповідає, нормативним документам, а найголовніше, виходить за рамки програми. Це, швидше за все, приведе до ще більшого стомлення дітей. Якщо збільшувати кількість годин в навчальному плані на предмет, то урок не має бути теоретичним, а практичним, що сьогодні, на жаль, неможливо із-за ряду причин ( низький рівень матеріальної бази школи, перевищення вимог СЕС з навчального навантаження в молодшому шкільному віці).

Результати  досліджень дозволяють доповнити вміст існуючих програм навчання і виховання в шкільних установах конкретними рекомендаціями по освоєнню дітьми інтелектуальних цінностей фізичної культури і формуванню у них стійких стимулів до занять фізичними вправами.

В даний час в дослідженнях більшості сучасних учених існують уявлення про фізичне виховання як про процес управління індивідуальним розвитком здібностей і властивостей людини, необхідних йому у сфері рухової  діяльності. У загальній структурі фізкультурного виховання руховий компонент грає головну роль в розвитку фізичного потенціалу людини, формуванні його життєво важливих умінь і навиків. Саме тому ми цю тему вважаємо актуальною, та вона потребує подальшого вивчення.

Таким чином, шляхи удосконалення системи фізичного виховання молодших школярів такі:

1.       Відсутність розуміння єдності формування знань з фізичного виховання та раціонального режиму рухової активності є в даний час однією з причин низької фізкультурної активності школярів і відсутності належного її прояву в їх способі життя. У зв'язку з цим виникає необхідність формування в підростаючого покоління відповідних знань.

2.       Мову слід вести про педагогічно обґрунтовану систему наукових знань про фізичну культуру в цілому і про практичні способи діяльності в цій сфері.

3.       Знання учнів повинні мати певну цільову спрямованість - допомогти їм виробивши вміння використовувати отримані знання на уроках фізичної культури і в умовах самостійних занять фізичними вправами.

4.   Знання про шляхи формування здоров'я і ведення здорового способу життя повинні органічно з'єднуватися з ефективною пропагандою цінностей здоров'я і практикою фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи з школярами.

5.       Теоретична підготовка учнів в області фізичної культури має бути необхідною базою для формування наукового світогляду і фізичної культури особи школярів на культурно-історичних традиціях вітчизняної системи фізичної культури, єдності із загальною людською культурою.

6.       Завданням фізичного виховання в школі є, сприяння формуванню всесторонньо розвиненої особи, використовуючи фізичні вправи. Досягнення високих результатів для вирішення цього завдання можливо при опануванні школярів основами особистої фізичної культури.

7.       Поряд з вирішенням традиційних завдань по формуванню власне знань, рухових умінь і навиків, зміцнення здоров'я, слід вести роботу по вихованню ціннісних орієнтирів на фізичний і духовний розвиток особи, здоровий спосіб життя, формування потреби і мотивів (інтересів) до регулярних занять фізичними вправами, формування гуманізму, радості і досвіду спілкування, розвиток вольових і етичних якостей .

8.       Розширення діапазону педагогічної дії на школяра, ширше використання форм і методів вчення стають першочерговими завданнями фізичної культури.

9.       Одним з інноваційних напрямів, доповнюючих існуючу систему фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, є реалізація інтелектуальних і соціально-психологічних завдань, що в сукупності становлять культурологічний вектор даного процесу.

Література:

•1.                Андрєєва О.В. Проблеми та перспективи впровадження рекреаційно - оздоровчих занять в загальноосвітніх школах / О.В. Андрєєва, М.В. Чернявський // Теорія і методики фізичного виховання і спорту. - 2005. - №4. - С.34-36.

•2.                Афанасенко В.В. Системный подход к образованию и оздоровлению детей / В.В. Афанасенко, Т.Ю. Черкесов, Е.В. Пнакунова та ін. // Физическая культура, воспитание, образование, тренировка : сб. науч. работ. - 2007. - №4. - С. 15-16.

•3.                Безверхня Г.В. Фактори, що впливають на формування мотивації рухової активності школярів / Г.В. Без верхня // Спортивний вісник Придніпров'я . - 2008. - №3-4. - С. 99-102.

•4.                Власюк О.О. Вперед, до джерела здоров'я !: [навч. посібн. ] - Дніпропетровськ: 2003. - 103 с.

•5.                Глазирін Д.Д. основи диференційованого фізичного виховання / Д.Д. Глазирін. - Черкаси : Відлуння - плюс, 2003. - с.351.

•6.                Киреев В.Л. Новый подход к преподаванию теоретических знаний / В.Л.Киреев // Физическая культура в школе. - 2010. - №7. - С. 10-11.

•7.                Круцевич Т.Ю. Мотиваційний підхід до організації процесу фізичного виховання у школі / Т.Ю Круцевич // Наукові записки. Педагогіка: зб.наун.праць. - Тернопіль, 2004. - С.35-39.

•8.                Лебедева М.П., Научно-методические основы воспитания личной физической культуры у младших школьников.: РГПУ им. А.И. Герцена. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук, 2000 г. 181 стр.

•9.                Лукьяненко В.П. Современные подходы в организации внеклассной работы с детьми младшего и среднего школьного возраста / В.П. Лукьяненко. - М.: Советский спорт, 2007. - 95с.

•10.             Москаленко Н.В. Інтегровані уроки в системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку: метод. реком. / Н.В. Москаленко, Н.М. Ломако. - Д.: Інновація, 2007. - 33с.

•11.            Лях В.И., Мейксон Г.Б. Базовый компонент необходим//Физическая культура в школе. 1991. - № 1.

•12.            Лях В.И., Мейксон Г.Б., Кофман Л.Б. Концепция физического воспитания и здоров'я детей и подростков. М., 1992.

•13.            Остапенко О. Виховання у молодших школярів інтересу до фізкультури // Початкова школа, - 2000. - №6 - 56с.

•14.            Хоменко Н.М. Виховання інтересу до уроків фізкультури // Початкова школа, - 1999.- №3 - 4. - 29с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>