XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коваленко В. О., Присяжнюк С. В. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СЕГМЕНТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Коваленко В.О. доц., Присяжнюк С. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СЕГМЕНТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Для успішного розвитку будь-якого підприємства дуже важливим є рівень інформаційного забезпечення його окремих підрозділів та служб. У зв'язку з цим для оперативного управління й аналізу діяльності досить гостро постають питання відносно використання даних бухгалтерського обліку. З цієї причини, а також відповідно до інтеграційних процесів України у світове господарство, Міністерство фінансів почало втілювати в реальність ідею повної відповідності національних положень бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів.

Так, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства,  які  провадять  господарську  діяльність за видами,
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів  України складають фінансову звітність  за міжнародними стандартами.

Затвердження ПБО 29 "Фінансова звітність за сегментами". зобов'язало вітчизняні підприємства подавати у складі фінансової звітності нову форму - № 6 «Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами». Дана форма складається відповідно до вимог, що висуваються у міжнародній практиці. Це зумовило актуальність теми дослідження.

Правила ведення сегментарного обліку та подання сегментарної звітності у міжнародній практиці наведено у міжнародному стандарті фінансової звітності 8 "Операційні сегменти", який  набув чинності 1 січня 2009 року та покликаний замінити МСБО 14 "Сегментарна звітність". Даний стандарт рекомендує новий підхід до визначення операційних сегментів, основою для яких є управлінська звітність.

МСФЗ 8 призначений для застосування публічними компаніями, які надають фінансову звітність до комісії з цінних паперів чи в інший регулюючий орган з метою випуску цінних паперів на відкритий ринок.

Основна відмінність ПБО 29 полягає в тому, що коло суб'єктів діяльності, які повинні складати звітність за сегментами, є значно ширшим. Відповідно до нього, форму №6 складають підприємства, які:

•-   зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність;

•-   займають монопольне становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг);

•-   випускають продукцію (товари, роботи, послуги), щодо якої до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін [1].

У МСФЗ 8 використовується підхід до визначення звітних сегментів з управлінської точки зору. Так, операційним сегментом визначається компонент суб'єкта господарювання, який:

-   займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати;

-   операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності суб'єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності;

-  про який доступна дискретна фінансова інформація [2].

Згідно з П(С)БО 29 існує два види сегментів: господарський і географічний.

Господарський сегмент - це відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших:

•-  видом продукції (товарів, робіт, послуг), яку виробляють або продають;

•-  способом отримання доходу, який відрізняється від інших господарських сегментів;

•-  певним характером виробничого процесу;

•-  характерними для цієї діяльності ризиками;

•-  певною категорією покупців продукції (товарів, робіт, послуг) [1].

Географічний сегмент - відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від інших:

•-  економічними і політичними умовами географічного регіону;

•-  особливими взаємозв'язками між діяльністю в різних географічних регіонах;

•-  територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, послуг);

•-  характерними для географічного регіону ризиками діяльності;

•-  певними правилами валютного контролю і валютними ризиками у конкретному регіоні [1].

Таким чином, МСФЗ 8 при виділенні сегментів керується структурою управління і прийняттям рішень в організації,  а не наявністю різних видів продукції чи підрозділів у різних географічних регіонах.

Також відмінним є те, що МСФЗ 8, на відміну від національного стандарту, не передбачає поділ звітних операційних сегментів на пріоритетні та допоміжні.

Істотною відмінністю цих стандартів є включення, згідно з МСФЗ 8, до операційних звітних сегментів компонентів компанії, які продають свою продукцію чи надають послуги переважно або виключно іншим операційним сегментам, що є неприпустимим для чинного національного П(С)БО 29 [3].

МСФЗ 8 дозволяє об'єднувати два та більше операційних сегментів, якщо це не суперечить основним принципам стандарту і сегменти мають подібні економічні характеристики. У ПБО 29 немає окремих вимог щодо об'єднання сегментів, однак сам процес виділення сегментів проходить з урахуванням факторів об'єднання, які передбачені МСФЗ 8.

Відповідно до ПБО 29 інформація по звітному сегменту повинна готуватися згідно з обліковою політикою підприємства, яка застосовується для цілей бухгалтерського обліку, тобто в тій оцінці, в якій використовується при підготовці фінансової звітності. Це суттєва відмінність, оскільки за МСФЗ 8 у публічній звітності необхідно розкривати інформацію, яка готується компанією для внутрішніх цілей при оцінці фінансових показників окремих сегментів.

Крім того, принципово новим за МСФЗ 8 є те, що якщо компанія отримує більше 10 % своєї виручки від одного клієнта, то цей факт повинен розкриватися у звітності шляхом визначення загальної суми виручки, отриманої від кожного такого клієнта, а також найменування операційного сегмента, до якого відноситься ця виручка. Національний стандарт таких вимог не містить [3].

У ПБО 29 надано чітке визначення доходів і витрат звітних сегментів, активів і зобов'язань за звітними сегментами. На відміну від нього МСФЗ  8 не дає визначення цих понять, але вимагає пояснення, як здійснюється оцінка прибутків і збитків, активів і зобов'язань за кожним звітним сегментом.

Відповідно до МСФЗ 8 компанія, незалежно від організаційної структури, в тому числі компанія з єдиним звітним сегментом, повинна розкривати інформацію по компанії в цілому, про її продукцію (послуги), географічні регіони та крупних клієнтів.

Національний стандарт вимагає розкриття інформації про допоміжні сегменти, які виділяються за галузевим чи географічним принципом. Така інформація повинна доповнювати інформацію, надану за пріоритетними сегментами.

Так, Публічне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат», відповідно до вимог законодавства складає Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами». В основі підготовки форми №6 лежать основні положення національного стандарту, виходячи з організаційної структури підприємства та враховуючи ризики, пов'язані зі збутом продукції. Відповідно до нього підприємство виділяє декілька пріоритетних звітних господарських сегментів: виробництво жирів, олій очищених; виробництво олії неочищеної; торговельна діяльність; виробництво кисню; виробництво м'яких маргаринів; виробництво фасованої олії.

В межах цих пріоритетних сегментів ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» розкриває інформацію про доходи, витрати, фінансові результати, активи, та зобов'язання підприємства. Така інформація дозволяє керівництву підприємства контролювати діяльність різних підрозділів і на основі цього приймати економічно доцільні управлінські рішення.

Таким чином, на основі порівняльного аналізу виявлено взаємозв'язки, спільні та відмінні риси національних і міжнародних стандартів, які регулюють порядок підготовки та подання сегментарної звітності.

Так, МСФЗ 8 "Операційні сегменти" рекомендує нові підходи щодо принципів сегментування, ідентифікації сегментів, оцінки фінансових результатів операційних сегментів, що ґрунтуються на управлінській звітності.

Узагальнюючи весь вищевикладений матеріал можна сказати, що з метою уникнення розбіжностей при складанні сегментарної звітності підприємствами виникла необхідність узгодити національний стандарт з вимогами міжнародної практики. Застосування єдиних принципів обліку, заснованих на вимогах МСФЗ, з метою підготовки всіх видів звітності сприятиме підвищенню якості фінансової інформації та прийняття ефективних управлінських рішень.

Література:

•1.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджений наказом Міністерства фінансів України
від 19 травня 2005 р. N 412 [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO29.aspx. - Назва з екрана.

•2.  Міжнародний стандарт фінансової звітності 8 «Операційні сегменти», Міжнародний документ від 01.01.2012 [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_k53. - Назва з екрана.

•3.  Алєксєєва А., Ігнатенко Т. Розкриття інформації за сегментами діяльності у міжнародних і національних стандартах / А. Алєксєєва, Т. Ігнатенко. - Вісник КНТЕУ. - №5. - 2009. - С. 109-112.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>