XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ковальов А.В. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА ПАТ «ММК ім. ІЛЛІЧА»

Ковальов Андрій Валерійович

Приазовський державний технічний університет

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА ПАТ «ММК ім. ІЛЛІЧА»

Згідно з індивідуальними особливостями металургійного підприємства ПАТ «ММК ім. Ілліча», ураховуючи велику розгалужену структуру та проведення процесів диверсифікації для ефективного управління всіма підрозділами, пропонується створення інформаційної системи, для чого необхідно виконати наступні дії із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій:

1. Діагностика системи управління для оцінки перспектив автоматизації: основні характеристики диверсифікації підприємства та його інфраструктури; опис продуктів господарської діяльності; опис виробничого циклу; фінансова система підприємства; функціональний вигляд системи автоматизації управління верхнього рівня; встановлення меж системи автоматизації.

2. Розробка системи планування й бюджетування: аналіз видів і напрямків діяльності, диверсифікаційних процесів і ресурсів підприємства як об'єктів планування; організаційна та фінансова структури підприємства і його бізнес-одиниць; життєвий цикл продукту діяльності підприємства (виробничий і фінансовий цикли); структура центрів відповідальності і склад показників діяльності центрів відповідальності; базові принципи планування й бюджетування як методу управління на підприємстві; структура і склад бюджетів; контроль виконання планів, методика аналізу відхилень.

3. Постановка обліку матеріальних ресурсів: аналіз видів і напрямків діяльності, бізнес-процесів і ресурсів підприємства як об'єктів обліку; організаційна і фінансова структури підприємства і його бізнес-одиниць; класифікація матеріальних ресурсів; склад, структура і рух матеріальних потоків, документообіг по руху матеріальних потоків; логістика збереження й руху матеріальних ресурсів; порядок планування матеріальних ресурсів і потоків; система показників ефективності управління матеріальними ресурсами.

4. Розробка основних положень внутрішньої облікової політики: аналіз видів і напрямків діяльності, диверсифікаційних процесів і ресурсів підприємства як об'єктів обліку; організаційна і фінансова структури підприємства і його бізнес-одиниць; фінансовий баланс компанії; єдина внутрішня валюта обліку; склад доходів і витрат; умови і моменти визнання; структура фінансових і матеріальних потоків; єдині облікові методики, вживані при формуванні ключових показників діяльності підприємства і його бізнес-одиниць; структура доходів і витрат; єдині принципи визнання доходів і витрат; об'єкти обліку й методи їх кількісної та вартісної оцінки на різних етапах виробничого і фінансового циклів; концепція обліку витрат; методи калькуляції собівартості.

5. Постановка управлінського обліку: аналіз видів і напрямків діяльності; організаційна й фінансова структури підприємства і його бізнес-одиниць; виробничий і фінансовий цикли продукту діяльності підприємства; система показників ефективності діяльності підприємства і його бізнес-одиниць; об'єкти обліку і методи їх кількісної і вартісної оцінки на різних етапах виробничого і фінансового циклів; концепція системи планування; основні положення внутрішньої облікової політики; концепція обліку матеріальних ресурсів; документообіг підприємства, що відображає рух ресурсів підприємства; методи обліку витрат, концепція формування поточної собівартості.

6. Розробка регламентів системи управління підприємством:
1. Вимоги до регламенту системи управління: аналіз концепції системи управління; вимоги до регламенту; розробка управлінської матриці; склад регламенту; рекомендації та пріоритети розробки регламентуючих документів.

2. Регламент (сукупність документів) системи управління: концепція системи управління; внутрішні стандарти, зокрема регламенти і методики по ключових бізнес-процесів; регламенти і методики функцій управління (планування, обліку, контролю, аналізу); регламенти ухвалення важливих управлінських рішень; регламент роботи служб і підрозділів; робочі інструкції, технологічні нормативи.

7. Виділення й опис диверсифікаційних процесів підприємства з метою їх автоматизації: аналіз видів і напрямків діяльності підприємства; опис дивесифікаційних процесів підприємства (функцій, умов і результатів дії функцій, оточення функцій, взаємозв'язків диверсифікаційних  процесів); моделі диверсифікаційних процесів підприємства.

8. Вибір платформ автоматизації (надання експертних оцінок, проведення тендерів): аналіз вимог до системи; критерії оцінки програмних продуктів і постачальників; результат попереднього відбору; тестова задача; результат проведення тендеру; експертна оцінка й обґрунтування вибору; експертний аудит.

Аналіз дослідження  системи управління ПАТ «ММК ім. Ілліча»  показав, що для ефективного впровадження інформаційних систем  необхідно враховувати індивідуальні особливості металургійного підприємства, його диверсифікаційні процеси, управлінської структури. Саме тому пропонуємо створення комплексної автоматизованої системи управління підприємством за наступною структурою:

1. Концепція системи управління: опис видів і напрямків діяльності, диверсифікаційних процесів і ресурсів підприємства як об'єктів управління; базові принципи й механізми управління підприємством і його бізнес-одиницями; організаційна і фінансова структури підприємства та його бізнес-одиниць; ключові показники ефективності діяльності і якості управління підприємства і його бізнес-одиниць; методики управління, загальні для підприємства та його бізнес-одиниць; основні положення внутрішньої облікової політики підприємства і його бізнес-одиниць; механізми управління (в рамках бізнес-одиниці); основні диверсифікаційні процеси і їх моделі.

2. Технічне завдання на комплексну автоматизовану систему управління (АСУ) і по підсистемах АСУ.

3. Технічний проект по підсистемах автоматизованої системи управління.

4. Впроваджена автоматизована система управління підприємством.

5. Призначена для користувача документація на автоматизовану систему управління.

6. Навчання  роботі з автоматизованою системою управління фахівців підприємства.

Із метою ефективного застосування корпоративних інформаційних систем було досліджено запропоноване на ринку програмне забезпечення й обрано оптимальний варіант для ПАТ «ММК ім. Ілліча» - це програма ARBYTE, яка має такі особливості: робота ARBYTE ґрунтується на комплексному підході до рішення проблем і детальному вивченні індивідуальних особливостей бізнесу клієнта. Завдяки наявності великого спектру послуг і фахівців різного профілю ARBYTE може проводити вертикальні проекти від розробки стратегії до впровадження корпоративних інформаційних систем. Усі проекти, виконані фахівцями ARBYTE з побудови корпоративних інформаційних систем, відрізняє глибоке методичне опрацьовування й використання най передових методів управління, а саме:

•1.     Орієнтація на споживача.

Орієнтація на споживача - одна з перших управлінських технологій, що виникла в 70-х роках ХХ століття, призвела до повної зміни пріоритетів в організації діяльності підприємств. Якщо раніше побудова підприємства йшла «від виробництва», його конкурентоспроможність досягалася за рахунок поліпшення виробничих процесів, збільшення якості продукції, зниження собівартості, а основні зусилля були спрямовані на розвиток виробництва, то з середини 70-х років ХХ століття відношення змінилося: головним став споживач, уся діяльність підприємств стала будуватися інакше, спираючись на потреби клієнта. Навіть на підприємствах із серійним виробництвом торгові підрозділи орієнтуються на ринок. Основні зусилля змістилися у бік маркетингу, виробництво прийняло підлеглу роль і стало орієнтуватися на потреби покупця.

Отже при створенні корпоративної інформаційної системи повинна враховуватися ця тенденція - повна зміна пріоритетів в організації діяльності підприємств: не «від виробництва», а від «споживача».

•2.     Процесний підхід.

Відповідно до процесного підходу диверсифікаційні процеси розглядаються з погляду доданої вартості, тобто виділяються ті диверсифікаційні процеси, на яких підприємство заробляє. У цьому випадку відповідальність співробітників за кінцевий результат усієї діяльності підприємства прив'язується до різних процесів. Це дає основну перевагу процесного підходу: він забезпечує єдність цілей функціональних фахівців підприємства. Процесне управління - це делегування повноважень і стимулювання «процесної поведінки». Фахівці ARBYTE використовують процесний підхід при побудові корпоративних інформаційних систем.

•3.     Збалансована система показників.

Окрім фінансових показників у корпоративній інформаційній системі оцінюються й такі групи показників, як відношення клієнта до компанії, ступінь його задоволеності, інноваційний потенціал компанії та співробітників, якість диверсифікаційних процесів тощо. Усі ці показники взаємопов'язані, впливають один на одного й на конкурентоспроможність підприємства, і, зрештою, впливають на фінансові результати підприємства. Усі показники повинні мати кількісний вираз, щоб у сукупності по їх збалансованості оцінювати переваги й конкурентоспроможність підприємства.

•4.     Комплексний підхід до управління.

Одна з ключових цілей підприємства - підвищення конкурентоспроможності. Щоб її досягти, потрібно розв'язати зв'язані між собою, часто суперечливі задачі:

-забезпечити якість продукції (вимоги до якості розширилися на весь життєвий цикл виробу, включаючи сервісне обслуговування, ремонт і навіть утилізацію; корпоративна інформаційна система повинна надати можливість відстежувати весь життєвий цикл продукту);

-забезпечити інноваційність рішень: уміти швидко замінювати морально застарілу продукцію на нові вироби, гнучко реагувати на вимоги ринку, модернізувати виробництво;

-контролювати та знижувати собівартість продукції й послуг за рахунок організації технологічних і виробничих процесів, правильного вибору нормативів і тарифів, зниження складських запасів й обсягів незавершеного виробництва; корпоративна інформаційна система повинна надати можливість вести підрахунок собівартості продукції.

•5.     Системний підхід.

При створенні корпоративної інформаційної системи фахівці ARBYTE розглядають підприємство як цілісну систему, як сукупність елементів (матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних й інших ресурсів), підлеглих єдиній меті, і взаємодіючих із зовнішнім середовищем (ринком, державою, економічною інфраструктурою, соціальним середовищем).
Щоб проект зі створення корпоративної інформаційної системи був успішним, треба не забувати про мету, про те, заради чого існує підприємство, заради чого робиться автоматизація. Здавалося б, мета очевидна - заробити грошей, але вона може приймати абсолютно різні форми. Наприклад, власник хоче підвищити вартість компанії та продати її або ж він хоче досягти стабільного невеликого прибутку, ймовірно, що способи досягнення цих цілей будуть абсолютно різними. Залежно від того, на що спрямовано підприємство, обираються різні стратегії. Створення корпоративної інформаційної системи, автоматизація повинні йти в унісон з цією стратегією.

1. Ресурси (матеріальні, фінансові, трудові, інформаційні).

2. Управляюча підсистема (механізми управління ресурсами).

3. Інформаційна підсистема (збір і аналіз інформації про стан і поведінку об'єкту управління).

 

Рис 1. Корпоративні інформаційні системи. Склад системи управління

•1.     Адаптивне управління.

Адаптивне управління - це вибір оптимального способу досягнення мети, це спосіб управління, при якому зберігаються незмінними цільові показники, а поточні (короткострокові й середньострокові) плани і бюджети за наявності відхилень можуть бути скореговані. Фахівці ARBYTE закладають принципи адаптивного управління в систему управління, що розробляється, а корпоративна інформаційна система відображає ці принципи.

Література:

1. Орлов А.И., Волков Д.Л. Эконометрические методы при управлении ресурсами и информационная поддержка бизнеса для фирмы-оператора связи. //Приднiпровський науковий вiсник. Донбаський випуск. Економiка. № 109 (176). Грудень 1998 р.

2. Виноградов С.Л. Контроллинг как технология менеджмента. Заметки практика//Контроллинг. 2002. № 2.

3. Карминский А.М., Дементьев А.В., Жевага А.А. Информатизация контроллинга в финансово-промышленной группе // Контроллинг. 2002. № 2.

4. Любавин А.А. Особенности современной методологии внедрения контроллинга в России//Контроллинг. 2002. № 1.

5. Карпачев И. Налево пойдешь // Enterprise partner: корпоративные системы. 2000. № 10.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>