XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ковальова Л.М. Теоретичні та законодавчі аспекти в управлінні заборгованістю

Ковальова Л.М.,

аспірант ЖНАЕУ

Теоретичні та законодавчі аспекти в управлінні заборгованістю

Анотація: Досліджено способи попередження заборгованості, етапи та методи її комплексного управління, виявлено альтернативні джерела залучен-ня позикових коштів. Ключові слова: способи попередження заборгованості, етапи та методи управління заборгованістю, альтернативні джерела залучення позикових коштів.

Постановка проблеми. В результаті зміни принципів функціонування розрахунково-платіжної системи в Україні, в господарюючих суб'єктів сформу-валось негативне відношення до виконання зобов'язань по операціях купівлі-продажу: вони вважають за краще " жити в борг ", як найефективніший спосіб виживання в умовах невизначеності перехідної економіки [1,c.42]. Кожне підприємство уже відчуло вплив явища тотальних неплатежів - коли оплата за поставлені товари чи надані послуги затримується, проводиться в неповному обсязі або не здійснюється взагалі, в зв'язку з посиланням боржника на його скрутне фінансове становище. В зв'язку з цим спостерігається значне зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, що вилучає кошти з платіжного обороту підприємств і негативно позначається на їх фінансовій стійкості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління дебіторською заборгованістю є об'єктом досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів, таких як: А.М. Поддєрьогін[6], С. Бондаренко[2], Н. Матицина [4], О.В.Попазова [5], Г.О.Крамаренко [3] та ін. Глобальні причини виникнення та існування заборгованості на українських підприємствах наводить у своїх публікаціях В.В. Баліцька [1], але в економічній літературі недостатньо розкри-ті аспекти комплексного управління дебіторською та кредиторською заборгованістю для забезпечення загальної та поточної платоспроможності переробних підприємств.

Результати досліджень. В сучасних економічних умовах підприємствам необхідно чітко розмежувати способи попередження заборгованості, етапи та методи її комплексного управління, виявлення альтернативних джерел залучен-ня позикових коштів. Розглянемо етапи, які нашу думку, доцільно виділити в управлінні заборгованістю.

Першим етапом в управлінні заборгованістю, є персональний аналіз покупців та замовників, розподіл їх на стратегічних (які купують великі партії товару і є основними клієнтами підприємства, надійними з точки зору розрахунків), звичайних (які завжди розраховуються, але можливі запізнення в розрахунках), і сумнівних (нові покупці, або є сумнів у їх платоспроможності). До звичайних і сумнівних покупців можна застосовувати способи попередження виникнення заборгованості: повна передоплата товару, договір про неустойку, порука та застава, банківська гарантія, завдаток та притримання. Дані способи гарантуються статтями господарського та цивільного кодексу.

Найбільш надійним для продавця способом є повна передоплата товару. Разом з тим, в умовах платіжної кризи мало хто погоджується платити одразу повну суму; найбільш поширеними є неустойка, порука та застава. Ефективним, але дорогим способом є банківська гарантія, тому що банки гарантують не більше 80 % від суми заборгованості. Найменш поширені є завдаток та притримання.

Попередження виникнення дебіторської заборгованості інколи є необхід-ністю, бо як свідчить закордонний досвід, вірогідність повернення боргів у Західній Європі становить 85-95%, у країнах СНД не перевищує 60% [5, c.42]

Другим етапом в управлінні заборгованістю, на думку А.М.Поддєрьо-гіна[6] є аналіз дебіторської заборгованості в минулому періоді. На нашу думку, необхідний комплексний аналіз дебіторської та кредиторської заборго-ваності. Слід проаналізувати кількісний та якісний склад кожної, коефіцієнти оборотності, співвідношення заборгованостей по сумах та строках оплати, їх вплив на фінансові результати підприємства. С.О. Бондаренко звертає увагу на необхідність порівнювати поточні обсяги дебіторської з поточними обсягами кредиторської заборгованості, та зазначає, що зменшення дебіторської заборгованості без зміни кредиторської знижує коефіцієнт покриття, що негативно позначається на платоспроможності підприємства. Деякі вітчизняні автори вважають, що оскільки підприємство зобов'язане погашати свою кредиторську заборгованість незалежно від того, вчасно воно отримує борги від дебіторів чи ні, то заборгованості необхідно розглядати окремо: дебіторську як кошти, які тимчасово відволікаються з обігу, а кредиторську як засоби, які тимчасово залучені в оборот. У світовій фінансово-економічній практиці зіставлення заборгованостей звичайний і розповсюджений аналітичний захід.

Третім етапом є визначення оптимального та критичного розміру кожної заборгованості, планування руху грошових потоків на майбутній період з врахуванням обсягів реалізації продукції та специфіку виробничої діяльності підприємства. На цьому етапі визначаються умови кредитування покупців за вибором підприємства (сприятливі, середні та жорсткі) відповідно до яких формуються обсяги продажу продукції та розмір дебіторської заборгованості. Також на підставі договорів плануються обсяги та умови поставки продукції від постачальників, терміни її оплати. Заключним етапом є поточний контроль за дотриманням розрахункової дисципліни.

На нашу думку, найбільш доцільно використовувати такі методи управління заборгованістю :

 -якісний аналіз покупців (з точки зору платоспроможності), та постачальників (з точки зору надійності та кредитоздатності);

-планування грошових потоків (залежно від запланованого об'єму реалізації готової продукції, співвідношення постійних та змінних затрат визначається кредитоздатність підприємства та його поточна потреба у залучених коштах);

-фінансові операції: відносно дебіторської заборгованості це сучасні методи рефінансування: факторинг, облік та дисконт векселів, форфейтинг, застосуван-ня бартерних операцій; відносно кредиторської заборгованості це може бути заключення договорів з постачальниками про знижки або відстрочку платежів, пошук альтернативних банківським позикам джерел залучення коштів. Щоб ліквідувати грошовий дефіцит, бізнес-партнери надають один одному безпро-центні позики, яка згідно Закону про прибуток є поворотною фінансовою допомогою, це кошти, що передані платнику у користування на конкретний строк за договором, що не передбачає нарахування відсотків або надання інших компенсацій як плати за користування такими коштами. Поворотна фінансова допомога може надаватись у формі ощадного сертифіката.

Висновки. В сучасних кризових умовах господарювання (нестачі сиро-винних та фінансових ресурсів, жорсткої конкуренції), коли боргові інстру-менти фінансування господарської діяльності стрімко розширюються, а обсяги власного капіталу звужуються, переробним підприємствам необхідно дбати про власну платоспроможність. Забезпечити її можливо лише за умови викорис-тання сучасних комплексних методів управління дебіторською та кредитор-ською заборгованістю, проведення вчасного рефінансування дебіторської заборгованості та використання альтернативних джерел залучення позикових коштів. Подальші дослідження будуть направлені на пошук та обґрунтування ефективних методів комплексного управління заборгованістю підприємств.

Література:

1. Баліцька В.В. Борги підприємств України : проблеми не розв'язуються / В.В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №2. С. 49-59.

2.Бондаренко О.С. Методика управління портфелем дебіторської заборго-ваності. / О.С.Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №4. С. 17-22.

3. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування./ Г.О. Крамаренко. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.

4. Матицина Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю. / Н. Матицина // Бухгал-терський облік і аудит. - 2006. - №12. - С.38 - 42.

5.Попазова О.В. Тенденції змін дебіторської та кредиторської за боргова-ностей на сільськогосподарських підприємствах України. / О.В. Попазова // Агросвіт. - 2008. - №7. - С.40 -44.

6. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: Навч. метод. посібник для

самост. вивч. дисц. / А.М.Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач та ін. - К.: КНЕУ, 2001. - 294 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>