XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ковбанюк М.І. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА І СЕМАНТИЧНА ВАЛЕНТНОСТІ ВТОРИННОГО ПРЕДИКАТА

Ковбанюк Мар'яна Іванівна

Кафедра загального і германського мовознавства

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА І СЕМАНТИЧНА ВАЛЕНТНОСТІ ВТОРИННОГО ПРЕДИКАТА

Вербоцентрична теорія базується на припущенні, що майже всі ситуації, втілювані у висловлюваннях, є типізованими, а кожну типізовану ситуацію можна репрезентувати у вигляді предикатно-актантної структури [4: 30]. Семантико-синтаксична валентність вторинного предиката вирізняється його сполучністю з певною кількістю актантів, таких як: суб'єктний, об'єктний, сірконстантний, інструментальний тощо. За І.Р. Вихованцем, валентність точно окреслює межі керування, зараховуючи до нього тільки ті залежні компоненти, які вимагаються природою опорного слова [1: 231].

Семантико-синтаксична структура неелементарного речення частково зумовлена валентним класом вторинного предиката, вираженого дієприслівником і герундієм. Семантико неелементарне просте речення включає до свого складу чотирьохвалентні - одновалентні вторинні дієприслівникові і герундійні предикати. Одновалентний вторинний предикат найчастіше включає тільки суб'єктний актант: Граючись, вона аж вистрибувала з води на Ягорових глибоких місцях (О. Гончар). - Вона гралася; вона вистрибувала. Il nous emmena en riant (G. Sand). - Il nous emmena; il rit. Суб'єктний актант співпадає із суб'єктом речення. Суб'єкт - категорія, що означає предмет або істоту, про які повідомляється у реченні. Семантичний суб'єкт відіграє важливу роль у формуванні семантичної структури речення. У ньому виділяють ряд субкатегорій на означення агенса (діяча), носія процесу або стану [3; 660-661].

Якщо суб'єктний актант формує лівобічну валентність вторинного предиката, то об'єктний актант - його правобічну валентність. Одночасна сполучуваність вторинного предиката із зазначеними актантами формує двовалентні вторинні предикати, наприклад: Почувши про таку біду, мати зразу в сльози (О. Довженко). - Мати почула; почула про таку біду. Roland scria en apercevant le jeune homme (G. de Maupassant) - Roland aperçut; Roland aperçut  le jeune homme. Семантична категорія об'єктного актанту стосується назв предметів або істот, на які спрямовано дію, процес або стан [3: 422].

Локативні і темпоральні актанти кваліфікуємо як сірконстантні. Зв'язок вторинного предиката із суб'єктними, об'єктними та сірконстантними актантами визначає його тривалентність, наприклад: Він, шугнувши шматком темені над головою, налякав її (М. Стельмах). - Він шугнув; шугнув шматок темені; шугнув над головою. Il l'emprisonna dans son royaume en lui interdisant l'arbre de la science (G. Flaubert). - Il interdit; Il lui interdit; il interdit l'arbre de la science.

Чотирьохвалентний вторинний предикат зазвичай містить чотири різні актанти, наприклад: Під двором стояла натоптувана жінка, наставивши руки над очима від сонця (Панас Мирний). - Жінка наставила; наставила руки; наставила над очима; наставила від сонця. Puis les deux hommes examinèrent en l'élevant vers le gaz la coloration du liquide (G. de Maupassant). -  Puis les deux hommes l' élevèrentза змістом l'= la planche - Puis les deux hommes  élevèrent; puis les deux hommes  élevèrent la planche; puis les deux hommes élevèrent vers le gaz; puis les deux hommes  élevèrent la coloration du liquide.

Дієприслівниковий вторинний предикат може функціонувати як п'ятивалентний, наприклад: Вона лягала на темну землю розгонистими закрутами, розсовуючи в боки кущі, дерева і навіть будинки (П. Загребельний). - Вона розсовувала; вона розсовувала в боки; вона розсовувала кущі; вона розсовувала дерева; вона розсовувала навіть будинки.

На матеріалі 200-х прикладів фактичного матеріалу співвіднесено семантико-синтаксичну валентність вторинного дієприслівникового і герундійного предикатів.

 

Семантико-синтаксична валентність Вторинний дієприслівниковий предикат Вторинний герундійний предикат
Одновалентний 17% 19%
Двовалентний 52% 59%
Тривалентний 25% 21%
Чотирьохвалентний 5% 1%
П'ятивалентний 1%  

 

Дані таблиці засвідчують, що вторинний дієприслівниковий і герундійний предикати частіше функціонують як тривалентні - одновалентні предикати. Явище чотирьохвалентного і п'ятивалентного вторинного предиката притаманне українській мові і рідко або повністю не репрезентується щодо вторинного герундійного предиката.

Семантична валентність кваліфікується як здатність предикативної семантеми супроводжуватись певною кількістю аргументних синтаксем, яких вимагає семантична природа відповідного предиката у функції центрального компонента. Кількість і семантичні функції іменників-аргументів характеризують предикатний знак, його семантичну своєрідність [1: 35].

Вторинний дієприслівниковий і герундійний предикати поєднуються з непредикатними знаками, наприклад: із непредикатним знаком об'єкта, що підпорядковується предикатові із значенням дії або стану і позначає семантику істоти або неживого предмета, на які спрямована дія або стан [1: 40]: Трохи згодом питає він, ковтаючи слова (Панас Мирний). Elle vit voler une grande bande de canards sauvages qui venait de son coté en menant du bruit (G. Sand); із непредикатним знаком адресата, що залежить від предиката із значенням дії або стану і вказує на живий предмет, якого стосується названа предикатом дія або стан, тобто такого, кому приписується даний стан, на користь або на шкоду кому відбувається дія [1: 40]: Крикнула Кайдашиха, вихопивши з печі мале горня з кашею (І. Нечуй-Левицький). Il avait renvoyé son médecin, en lui donnant trois piasters (A. Dumas); із непредикативним знаком знаряддя, що залежить від предиката дії і кваліфікує неживий предмет, за допомогою якого виконується дія. Здебільшого у семантичній структурі речення, крім діяча і знаряддя, наявний також об'єкт, на який спрямована дія і на якому позначається зміна стану як результату виконання дії [1: 41]: Катратий рівчачки струмочкам прокопував, травичку зелену пригортав, заманюючи весняну воду та рибу в сагу (О. Гончар); із непредикатним знаком результатива, що підпорядковується предикатові із значенням дії і стосується семантики неживого предмета або істоти, що виступають як результат дії: Але дитина наївшись, починала хвалитися перед товаришами (Г. Хоткевич). J'ai obtenu deux cents francs de diminution en faisant un bail de trois, six ou neuf ans (G. de Maupassant); із непредикативним знаком локатива, що залежить від предиката із локативним значенням і вказує на місце положення, шлях руху, вихідний і кінцевий пункти руху [1: 42]: Ось дві машини доїхали до перехрестя і теж стишили хід, повертаючи в ліс (М. Стельмах). Une demi-douzaine d'ombrelles répondirent à ces saluts en se balançant vivement sur le paquebot qui s'éloigna (G. de Maupassant).

Таким чином, семантико-синтаксична валентність вторинного дієприслівникового чи герундійного предикатів вирізняється включенням до свого складу чотирьохвалентних (п'ятивалентних) - одновалентних вторинних предикатів. Семантична валентність вторинного дієприслівникового і герундійного предикатів кваліфікується як здатність вторинного предиката супроводжуватись певною кількістю аргументних синтаксем, а саме  непредикатними знаками у функціях об'єкта, адресата, знаряддя, результатива й локатива.

Література:

1. Вихованець І. Р. Граматика української мови: Синтаксис [підручник] / І. Р. Вихованець. - К. : Либідь, 1993. - 368 с.

2. Плющ М. Я. Категорія суб'єкта і об'єкта в структурі простого речення / М. Я. Плющ - К. : Вища школа, 1986. - 172 с.

3. Українська мова: Енциклопедія / В.М. Русанівський и др. ( голова ред. кол.); НАН України. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. - 824 с.

4. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманітарних дисциплін та гуманітарної інформатики / І.Б. Штерн. - Міжнародний фонд «Відродження» К. : АртЕк, 1998. - 335 с.

e-mail: mari4kabest@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>