XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ковбасюк А.В., Козир О.А., Опришко А.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Викладачі Ковбасюк А.В., Козир О.А., Опришко А.Ю.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

У складний період культурного й духовного становлення суспільства підвищується об'єктивна потреба в активній, освіченій особистості, з усвідомленням своєї самоцінності, устремлінням до самовдосконалення й саморозвитку, здатній жити й працювати в умовах демократизації. Дієвим чинником формування гармонійної й цілісної особистості та розвитку її здібностей і обдарувань є гуманізація навчально-виховного процесу, пріоритетність особистісно-розвивальної моделі навчального співробітництва, яка вимагає сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання її права на розвиток здібностей і виявлення індивідуальності тощо.

Насильства над дитиною можна уникнути поєднуючи усі структурні елементи виховної системи із зовнішнім соціальним середовищем. Її можливо здійснювати лише за встановлення партнерських взаємовідносин між учнем і вчителем. Перебування у школі має не принижувати "урізати", а збагачувати дитинство. Тут не повинно бути ніяких конфліктів між учителем і учнем. Партнерство, демократичний стиль і норми гуманних стосунків розглядається як органічна складова виховної системи. Гуманній школі притаманні оптимістичний настрій, загальна атмосфера радості, взаємодопомоги, толерантності, людяності.

Значний внесок у розвиток саме гуманістичного виховання в сучасних умовах освіти прослідковується у наукових працях І.Беха, Є.Бондаревської, М.Боришевського, К.Дорошенко, О.Вишневського, О.Киричука, О.Столяренко, А.Сущенко, які поклали в основу своїх концепцій олюднення особистості. Як показали спеціальні дослідження М.Й.Боришевського, гуманне ставлення вчителя до кожного учня забезпечує високий рівень його творчої активності та самоактивності, сприяє розвитку потенційних можливостей, як успадкованих так і тих, що їх вихованець набуває в процесі творчої діяльності та опанування суспільних цінностей, в їх самостійній апробації, вдосконаленні а і водночас і завдяки цьому - в самозбагаченні й саморозвитку власних можливостей. Здійснювати гуманістичне виховання необхідно з перших етапів розвитку дитини, адже саме дошкільний і молодший шкільний вік мають мають вирішальну роль у формуванні особистості.

Необхідні професійні рамки спеціалізації вчителя знаходять свій вираз у таких психологічних здатностей учителя як: а) вміння бути активним і винахідливим у відшуканні адекватних педагогічних рішень, енергійно здійснювати вплив на розум, почуття і поведінку вихованців, прагнути до ефективної участі в організації діяльності учнів, заслужити їх довіру; б) здатність утримувати в свідомості; в) володіти засобами організації діяльності учнів, сприяти становленню їхньої особистості, розумовому, емоційному, духовному вольовому розвитку, моральному вдосконаленню.

Різноманітність форм навчальної діяльності є чи не найпершим чинником удосконалення педагогічної діяльності майбутніх фахівців. Різноманітні тренінги, ділові ігрові форми, серед яких - особистісно-рольові ігри моделюють предметний і соціальний зміст професійної педагогічної роботи. Навчально-професійна обовєязково має містити у собі виконання науково-дослідної роботи та індивідуальних творчих завдань.

Педагогічне спілкування в особистому аспекті реалізує себе у формуванні і вдосконаленні особистості студента, здатної до активної діяльності у різних галузях. У лінгвокультурному аспекті реалізація педагогічного спілкування в навчальному аспекті веде до формування і вдосконалення студента як носія автолінгводидактичної компетенції, тобто здатності до самонавчання іноземної мови.

В основі гуманізації навчального процесу при вивченні іноземної мови використовується комунікативна здатність викладача, що реалізується через такі основні види діяльності:

1. Дидактичний

2. Спроможність безпосереднього емоційного впливу на студента.

3. Організаційний (висока культура активної участі у спілкуванні, при якому викладач і студент є рівними. Основною формою спілкування має бути дискусія).

4. Експресивний (виразна яскрава мова, пошук необхідної інтонації, вміння своєчасно змінити тон голосу, вираз обличчя, адекватні жести й рухи).

5. Перцептивний (здатність викладача проникнути в психіку студента і проявити педагогічну спостережливість).

6. Комунікативний (здатність встановлювати взаємостосунки зі студентами, педагогічний такт, вимогливість).

7. Особисті якості викладача (витримка, наполегливість, терпіння, добро-зичливість).

8. Здатність викладача передбачити кінцевий результат своїх дій, проектувати особистість студента.

Викладач повинен постійно відчувати і підтримувати зворотний зв'язок у спілкуванні зі студентами.

Отже, гуманізація навчального процесу студентів для досягнення визначеної мети має своєю передумовою глибоке усвідомлення того, що кожен студент виявляє себе як суб'єкт, а не об'єкт діяльності. І, націлюючи студента на досягнення високого професійного рівня підготовки в процесі навчання, необхідно формувати індивідуальний стиль діяльності студента, заохочуючи студента до творчої діяльності.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>