XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ковталюк Д.С., Давидова С.М. СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ковталюк Дмитро Станіславович

студент Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Науковий керівник:  асист Давидова С.М.

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Інвестиції-важлива передумова впровадження інновацій,розширеного відтворення виробництва на основі оновленя матеріально-технічної та технологічної бази.Одним із найважливіших внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів в Україні є банківські кредити.

Метою даної статті є вивчення стану банківського інвестиційного кредитування і покращення його розвитку.

В Україні недооцінування ролі інвестицій як основної рушійної сили економічного розвитку призвело до втрати конкурентноспроможності та структурних викривлень вітчизняного виробництва,перетворення країни в сировинний придаток розвинутих держав та споживача імпортованих товарів з високою часткою доданої вартості.

Банківське інвестиційне кредитування потребує стимулювання.Нині вирішення проблеми стимулювання розвитку інвестиційного кредитування ускладнюється кризовою ситуацією в країні,яка додала нових перешкод та факторів,що зменшили інвестиційну активність суб"єктів економічної діяльності.

Щодо кредитів у інвестиційну діяльність,то в банківській статистиці виділяються два їх види: кредити на придбання, будівництво і реконструкцію нерухомості та інші кредити в інвестиційну діяльність. Питома вага перших через іпотечну кризу зменшувалась і на кінець 2009 року становила 3.8% ;водночас обсяги інших кредитів у інвестиційну діяльність збільшилися за чотири роки (2006-2009 рр.) з 10.3% (16.58 млрд. грн.) до 15.3% (70.79 млрд. грн.) .

Щодо кредитів банків,наданих домашнім господарствам,то до інвестиційних можна віднести позички на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості, обсяги яких за досліджуваний період (2006-2009 рр. ) зросли майже у 5 разів - з 20.41 млрд. грн. (24.9%) у 2006 р.до 98.79 млрд. грн. (40.9%) у 2009 р. .

За чотири останні роки іпотечні кредити банків, надані нефінансовим корпораціям, зросли в 7.2 раза - з 10.51 млрд. грн. (6.5%) до 75.65 млрд. грн. (16.9%), а домашнім господарствам -у 6.5 раза -з 20.52 млрд. грн. (25.0%) до 132.76 млрд. грн (55.0 %). [1] .

У процесі пошуку шляхів стимулювання інвестиційного кредитування показовими є дані, що характеризують розвиток іпотечного кредитування в контексті сприятливої економічної політики держави.

Вітчизняний досвід засвідчив, що ринкові механізми як такі не є самодостатніми без державного регулювання : банки виявилися неспроможними оптимально диверсифікувати кредитний портфель ьез створення дисбалансів,які  суперечать інтересам економіки України.

Без дієвих державних механізмів стимулювання та регулювання диспропорцій на кредитному ринку проблему " інвестиційного голоду" та оптимізації кредитного порфеля банків в інтересах економіки України не вирішити. Розробці й уповноваженню механізмів та інструментів стимулювання банківського інвестиційного кредитування має передувати ретельний аналіз чинників, які нині перешкоджають його розвитку вУкраїні . Розглянемо основні з них :

1) Зниження кредитноспроможного попиту потенційних позичальників.

2) Високийризик неповернення та зростання обсягів проблкмних кредитів у структурі кредитного порфеля банків.

3) Зменшення  довгострокової ресурсної бази банків.

4) Антикризова стратегія "виживання" банків.

5) Наявність у банків більш дохідних та менш ризикових сегментів розміщення ресурсів, ніж підприємства реального сектору.

6) Незахищеність прав банків - кредиторів.

Необхідно шукати шляхи мінімізації негативного впливу зазначених чинників на розвиток інвестиційного кредитування та розробляти механізми стимулювання кредитної активності банків у реальному секторі економіки України.

Першочерговим завданням у стимулюванні розвитку інвестиційного кредитування є поліпшення інвестиційного клімату в країні як сукупності правових, фіскальних, макроекономічних, монетарних, організаційних, інфраструктурних та інших умов середовища реалізації інвестиційних відносин. [2].

Інвестиційне кредитування як одне з джерел фінансових ресурсів не регулюється жодним правовим актом. Враховуючи це, першим кроком у напрямі стимулювання розвитку інвестиційного кредитування, має бути розробка Державної стратегії розвитку інвестиційної діяльності в Україні, важливим складовим елементом якої повинні бути заходи щодо стимулювання розвитку інвестиційного кредитування.

Заходи, спрямовані на розвиток інвестиційного кредитування, повинні відповідати інтересам як кредиторів, так і позичальників та спрямовуватися на усунення негативного впливу стримуючих чинників його розвитку.

Література:

1.Сомик  А., Жуйков С. Сучасний стан та напрямки стимулювання розвитку банківського інвестиційного кредитування в Україні // Вісник НБУ. - 2010. - № 7. - С.28-34.

2. Грошово-кредитний ринок України  // http://www.bank.gov.ua/Fin_ryn/Pot_tend/index.htm.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>