XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Койбічук В. В. СПЕЦИФІКА РОЗРОБКИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ

Койбічук Віталія  Василівна

Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України",

м. Суми

СПЕЦИФІКА РОЗРОБКИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ

На вітчизняному банківському ринку відбувається підвищення вимог до показників ефективності та стабільності функціонування його суб'єктів. В зв'язку з цим, набуває актуальності своєчасна та адекватна оцінка власної конкурентної позиції банків та оцінка загального стану конкуренції на банківському ринку в цілому.

Управлінські рішення щодо конкурентоспроможності банку формуються на основі однобічних поглядів та підходів. В зв'язку з цим, виникає нагальна потреба у комплексному, повномасштабному аналізі та оцінюванні зазначеної проблеми, розробці управлінського рішення конкурентоспроможності банку на основі економіко-математичних моделей.

Економіко-математичні методи і моделі створюють умови для визначення величин ознак поняття "конкурентоспроможність банку", з одного боку, а з іншого - дотримання технології моделювання конкурентоспроможності є науковою базою для визначення адекватності побудованих моделей.

Технологія моделювання КБ повинна складатися з етапів, зображених рисунком 1 [1, 2, 3, 4].

 

 image00110.gif

 

 

Рис. 1. Технологія побудови економіко-математичної моделі конкурентоспроможності банку

 

image0061.gif

 

Рис. 2. Концептуально-структурна модель конкурентоспроможності банку

Умовні позначення: Ds - ступень та рівень задоволення клієнтів послугою; Cs - вартість надання послуги; Qs - якість послуги; Fa - особливість обліку; Spb - одиничність виробництва певного банківського продукту; Hcs - високий ступінь конфіденційності отримання послуги; Сcs - комплексність споживання послуг клієнтами; Lr - широта асортименту; Bdn - розгалуженістm збутової мережі; Aa -"переваги в умінні"; Ar -"переваги в ресурсах"; Iab - інноваційні послуги банку; Ipm - досвід у керівництві проектами; Emt - ефективне використання інструментів маркетингу; Iii -здійснення ініціативної, зацікавленої діяльності у всіх галузях банківської діяльності; Lqp - рівень кваліфікації персоналу; Afmr - доступ до фінансових і матеріальних ресурсів; Et - eфективне використання технологій; Dsc -розвинена система співробітництва (image002499.gif ); Clb - зручність розташування банку; Br - банківські ресурси; Bof  - власні кошти банку, Baf  - залучені кошти банку, Btf  - цільові фінансові кошти банку; P - прибуток банку; ROI - рентабельність банку; Ibe  - питома вага і рівень доходів банку стосовно власного капіталу; Sbi  - стабільність доходів банку за минулі періоди; Dib - аналіз виконання фінансових планів; SAbi - співвідношення процентних і непроцентних доходів; Ni_n  - чистий процентний і непроцентний дохід; Mi_n - чиста процентна і непроцентна маржа; Rib -  частка доходів, що носять випадковий характер виникнення; Spib -  частка спекулятивних доходів; If  - внутрішні фактори; Ef  - зовнішні фактори; Vbr - бсяг банківських ресурсів; Lm - рівень менеджменту; Ls - рівень кваліфікації персоналу; Bi - критерій іміджу банку; Dre - розвиток реального сектора економіки регіону; Wp -добробут населення; Sre - результати державного регулювання економіки країни.

На основі побудованої авторами концептуальної моделі можна запропонувати різні алгоритми обчислення її складових із застосуванням математичних методів (інтегральний показник, згортка показників, застосування функцій описової статистики, перевірка достовірності отриманих значень).

Література:

1. Єпіфанов А.О. Науково-методичні підходи до оцінки рівня конкуренції в банківській системі [Текст] / А. О. Єпіфанов, А. С. Ярошенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наукових праць; випуск 31 / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. - 381 с.

2. Шпиг Ф.І. Конкурентоспроможність банку: фактори та критерії оцінки [Електронний ресурс] / Ф. І. Шпиг. - Режим доступу: http://www.dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/837/1/16.4.pdf

3. Маракулин М.В. Оптимизация структуры компании в целях повышения конкурентоспособности [Текст] / М. В. Маракулин // Менеджмент в России и за рубежом. - 2003. - № 1. - С. 52 - 58.

4. Портер М.Э. Конкуренция [Текст] / М. Э. Портер; пер. с англ. -  Обнов.  и расшир. изд. - М.: Вильямс, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-8459-1584-9.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>