XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Козоріз І.В., к.е.н. Гарбар В.А. СТРАТЕГІЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Козоріз Ірина Василівна

Науковий керівник - к.е.н., доцент Гарбар В.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

  СТРАТЕГІЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Ефективність функціонування вітчизняних підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їх розвитку та підвищення конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки значною мірою визначається рівнем стратегічного управління процесами формування, розміщення і використання капіталу на підприємствах, забезпечуючим інструментом якого виступає фінансова стратегія підприємства.

Враховуючи місце і роль фінансової стратегії в процесі побудови механізму стратегічного фінансового управління підприємством відзначимо: розроблення напряму фінансової стратегії підприємства залежить від стратегічних завдань стратегії розвитку в конкретному періоді; завдяки функціям фінансів фінансовій стратегії притаманні функціональні властивості.

Фінансова стратегія підприємства координує за допомогою функції фінансів інші функціональні стратегії підприємства. Вона інтегрує зусилля стратегій усіх підрозділів у процес формування і реалізації стратегії розвитку підприємства, тобто є джерелом і контрольним важелем, за допомогою якого забезпечується життєдіяльність інших функціональних стратегій підприємства.

Розроблена фінансова стратегія підприємства забезпечує вибір найбільш ефективних напрямів фінансових цілей та координує механізм їх реалізації. Через оцінювання фінансових можливостей підприємства відбувається максимальне використання внутрішніх резервів (потенціалу) за умови активного маневрування фінансовими ресурсами.

Зміст фінансової стратегії підприємства проявляється у формуванні довгострокових цілей та виборі найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватному коригуванні напрямів формування, розміщення і використання капіталу підприємства при зміні умов фінансового середовища.

Враховуючи те, що кожен об'єкт, який описується n ознаками, може бути представлений як точка в n-мірному просторі, для визначення шляхів підвищення ефективності управління капіталом, які характеризуються стратегічною спрямованістю шуканих управлінських рішень, доцільно комплексно визначати позицію досліджуваного підприємства у спеціальній тривимірній матриці, координатами якої є узагальнюючі показники ефективності формування, розміщення і використання капіталу підприємства.

Перевага використання матричних методів, для окреслених вище цілей, полягає у можливості наочного уявлення стану підприємства у просторі і часі з метою виявлення та диференціювання основних стратегічних можливостей та напрямів подальшого підвищення ефективності управління капіталом підприємства.

Такий підхід дає змогу:

- врахувати вплив всіх значущих факторів внутрішнього середовища, тобто сформувати більш точне і повне уявлення про ситуацію, що склалася на підприємстві;

- забезпечити узгодженість основних процесів, пов'язаних з капіталом підприємства з урахуванням їх залежності один від одного;

- виявити невикористані резерви і намітити шляхи їх реалізації для підвищення ефективності функціонування підприємства.

Комбінація впливу окремих узагальнюючих показників ефективності дає можливість диференціювати прийнятні стратегічні напрями фінансового розвитку підприємства з урахуванням його стратегічної позиції.

 З огляду проблеми, які негативно впливають на ефективність процесу управління капіталом підприємства доцільним вбачається:

- підвищення якості та конкурентоспроможності виробництва внаслідок технічного переозброєння та модернізації обладнання;

- програмування нових виробництв;

- стратегічно орієнтована система менеджменту на підприємстві;

- використання існуючих та впровадження нових наукових підходів до обґрунтування та прийняття рішень з формування, використання та розміщення капіталу підприємства;

- удосконалення підприємством політики формування та використання капіталу;

- оптимізація навантаження адміністративних витрат;

- раціоналізація обсягів збутових витрат для покращення загальної ефективності маркетингової політики підприємства;

- підвищення ефективності використання вкладеного у активи підприємства капіталу, інвестованого капіталу та власного капіталу у тих видах діяльності, які не відносяться до основної операційної;

- забезпечення збалансованості у функціонуванні всіх ланок діяльності підприємства;

- активізація залучення іноземного інвестування для розвитку діяльності підприємства;

- необхідність підготовки та залучення молодих кваліфікованих кадрів для роботи на підприємстві;

- налагодження ефективної співпраці між підприємствами різних областей України та встановлення тісних зв'язків вітчизняних та іноземних підприємств.

 

e-mail: bo_tanika@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>